Analiza računovodskih izkazov

Ime predmeta:Analiza računovodskih izkazov
Semester izvedbe:3. semester (jesenski)
Tip predmeta:Obvezni (smer: Aplikativna ekonomija)
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je izbirni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na podiplomskem študijskem programu Poslovne vede. Pri predmetu študent spozna temeljne pojme in koncepte računovodskih izkazov z vidika prednosti in slabosti posameznih postavk s teoretičnega in praktičnega vidika.
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študenti morajo razumeti osnovne pojme poslovanja ter managementa organizacij kakor izhaja iz srednješolskih učnih načrtov. Predmet zahteva uporabo osnovnih matematičnih tehnik. Študentje morajo imeti zadostno znanje slovenskega jezika, da se lahko sporazumevajo s predavatelji ter študenti, da lahko sledijo predavanjem ter da lahko razumejo študijske materiale, ki bodo zagotovljeni pri izvedbi predmeta.

Cilji
 1. Študentom predstaviti pomen računovodskih izkazov;
 2. Študentom predstaviti informacije za branje računovodskih izkazov d.o.o. in d.d.;
 3. Študentom predstaviti značilnosti podjetja, ki gre v stečaj/insolventnost.
 4. Študentom predstaviti značilnosti dobro poslujočega podjetja.
Kompetence
 1. Razumevanje računovodskih izkazov
 2. Razumevanje kapitala podjetja
 3. Sposobnost priprave pravil izterjave terjatev
 4. Razumevanje likvidnosti podjetja
 5. Razumevanje insolventnosti podjetja
 6. Pridobitev znanja o tveganjih poslovanja podjetja
 7. Razumevanje lastniških povezav podjetij
 8. Sposobnost strokovnega argumentiranja in odločanja
Učni izidi
Pridobiti znanje za uporabo v praksi za branje računovodskih izkazov.

Vsebina predmeta
 1. Uvod v proučevanje (analiziranje) računovodskih izkazov (pojem, namen in vrste izkazov, metodika gospodarskega proučevanja)
 2. Proučevanje izkaza (bilance) stanja,
 3. Proučevanje izkaza poslovnega izida,
 4. Proučevanje izkaza denarnega izida in gibanja kapitala
 5. Značilnosti računovodskih izkazov pred stečajem podjetja
 6. Pomen revidiranja podjetja
 7. Proučevanje drugih sestavin rednega zunanjega računovodskega poročanja za poslovne potrebe.
Oblike dela
 • Frontalna oblika poučevanja
 • Obravnava študijskih primerov
 • Delo v skupinah
 • Individualno delo na primerih
Metode (načini) dela
 • razlaga
 • razgovor/debata
 • študija primera
Sistem ocenjevanja in kriterij
Preverjanje znanje je sestavljeno iz treh elementov: 1) Seminarska naloga; 2) Sprotno delo; 3) Izpit. Za pozitivno oceno je potrebno zbrati najmanj 50 % vseh točk.

Učni in študijski material
 • Robnik, Lidija. 2020. Računovodstvo – elektronski učbenik. Fakulteta za management in pravo Ljubljana.
 • izbrana poglavja iz aktualnih učbenikov ter znanstveni in strokovni prispevki iz priznanih domačih in tujih revij ter zbornikov (bodo navedeni sproti)
 • prosojnice s predavanj s povzetki temeljnih vsebin ter dodatna gradiva za vaje in diskusijo.
Priporočena dodatna literatura:
 1. Koletnik, Franc. Računovodstvo za notranje uporabnike informacij. 1. ponatis 2., dopolnjene izd. Ljubljana: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2007.
 2. Koletnik, Franc, Kokotec-Novak, Majda. Bilanciranje in bilančna politika. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 1994.
Govorilne ure
 • po predavanjih
 • po dogovoru

Nosilec predmeta:

Horvat, Tatjana