Aplikativna etika

Ime predmeta:Aplikativna etika
Semester izvedbe:2. semester (pomladni)
Tip predmeta:Obvezni
Kreditne točke:9 KT
Študijski program:Poslovne vede (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Soizvajalec predmeta: Valenzuela, Pia
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je obvezni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na magistrskem študijskem programu Poslovne vede.
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študenti morajo imeti osnovno znanje iz filozofije in še posebej s področja filozofske etike (metaetike). Vešči morajo biti v razumevanju filozofskih in znanstvenih besedil ter metodološko usposobljeni za sestavljanje krajših in daljših teoretskih besedil v skladu z zahtevami smiselne razporeditve snovi, razumskega utemeljevanja in  logičnega sklepanja. Vsaj pasivno morajo obvladovati angleščino ali kakšen drug tuj jezik.
 
Cilji
 1. Študentom predstaviti temeljna vprašanja s področja etike in aplikativnih etičnih teorij;
 2. Študente seznaniti  s temeljnimi področju aplikativne etike;
 3. Študente seznaniti z glavnimi smermi vsake od panog aplikativne etike;
 4. Študente usposobiti za ustrezen etični premislek in odločitev na področju vsake od panog aplikativne etike.
 Kompetence
 • Zmožnost branja in razumevanja besedil s področij aplikativne etike;
 • Zmožnost razumevanja in etične presoje na področju bioetike, okoljevarstvene etike in poslovne etike; ocenjevanja sodobnih idejnih in ideoloških smeri;
 • Zmožnost racionalnega utemeljevanja ustreznih etičnih presoj in odločitev.
Učni izidi
Ko bo opravil izpit, bo študent zmožen:
 1. Prepoznavati in oceniti osnovne etične dileme s področja bioetike, okoljske etike, poslovne etike in s področja vojne in miru;
 2. Racionalno presoditi in pretehtati konkretne primere;
 3. Sprejeti odločitve, ki bodo v skladu z etičnimi zahtevami vsakega od teh področij.
Vsebina predmeta
I. Etika kot filozofija morale
 • Človek kot etično odgovorno bitje
 • Temeljne smeri etičnih teorij: teleološke etike (konsekvencializem), deontološke, etika kreposti
 • Praktični razum kot temeljna etična norma
 • Etika in religija
 • Etika in družba: štiri vrste etičnih družbenih zamisli (utilitarizem, marksizem, libertarizem, liberalizem)
II. Aplikativne etike
 1. Bioetika in njena vprašanja
 • Odgovornost za lastno življenje: zdravje in bolezen, širitev terapevtskih postopkov
 • Odgovornost za tuje življenje:
  • genetika, kloniranje, splav;
  • terapevtska zagrizenost;
  • evtanazija.
 1. Vojna in mir
 • »sveta« vojna;
 • pravična vojna;
 • preventivna vojna;
 • pravična obramba: pogoji za dopustnost obrambne vojne.
 1. Okoljska etika
 • Utemeljitev odgovornosti za okolje (H. Jonas, Princip odgovornost)
 • Narava in človek
 • Človek in živali
 • Človek: gospodovalec ali odgovorni oskrbnik
 1. Poslovna etika
 • Nastanek in razvoj poslovne etike
 • Ravni poslovne etike (makro, mezo, mikro)
 • »Triple bottom line«: PPP (people, planet, profits ’dobiček, družba, planet’)
 • Principalizem ali kontekstualizem
 • Individualno in korporativno državljanstvo
 • Družbena odgovornost podjetij: ekonomska, etična, pravna in človekoljubna.
 • Delničarji in deležniki (stakeholders)
 • Podjetje kot organizacija in kot skupnost: podjetje s »človeškim obrazom«
 • Korporacijsko vodenje: delo, poslovni odnosi in človekovo dostojanstvo
 • Etični kodeksi: raba in zloraba
 • Menedžment na osnovi vrednot
 • Kohlbergova lestvica moralnega razvoja in odnosi v korporacijah
 Metode (načini) dela
 • predstavitev vprašanja in razlaga;
 • razgovor/debata;
 • osebno branje izbranih besedil in skupinska razprava o prebranem.
Sistem ocenjevanja in kriteriji:
Preverjanje znanja je sestavljeno iz dveh elementov: pisnega ali ustnega izpita (50% ocene) in seminarskega ali osebnega dela oziroma vaj (50%). 
 
Učni in študijski material
 • Aristoteles. 1996. Nikomahova etika. Prev. K. Gantar. Ljubljana; Slovenska matica.
 • Caux Round table. 2010. Principles for Responsible Business. (http://www.cauxroundtable.org/index.cfm?menuid=8.
 • Jonas Hans. 1979. Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. Frankfurt am Main: Insel Verlag.
 • Melé Domènec. 2009. Business Ethics in Action. Seeking Human Excellence in Organizations. Hampshire-New York: Pallgrave Macmillan.
 • Pessina Adriano. 2013. Bioetika. Kritična vest tehnološke civilizacije. Prev. J.J.Pirc. Ljubljana: Družina.
 • Stres Anton. 1999. Etika ali filozofija morale. Ljubljana: Družina.
 Priporočena dodatna literatura
 • MacIntyre Alasdair C. 1984. After Virtue. A Study in Moral Theory. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
 • MacIntyre Alasdair C. 2006. Odvisne racionalne živali: zakaj potrebujemo vrline. Prev. N. Grošelj. Ljubljana: Študentska založba.
 • Pesqueux Yvon – Biefnot Yvan. 2002. L'éthique des affaires. Management par les valeurs et responsabilité sociale. Paris: Editions d'Organisation.
 • Schockenhoff Eberhard. 2013. Etika življenja. Temeljna načela in konkretna vprašanja. Prev. J. Urbanija, G. Lavrinec. Celje: Mohorjeva družba.
 • Solomon Robert C. 1994. Above the Bottom Line. An Introduction to Business Ethics. Fort Worth: Harcourt Brace College.
 • Trontelj Jože. 2014. Živeti z etiko. Ljubljana: Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj.
 • Verstraeten Johan (editor). 2000. Business Ethics. Broadening the Perspectives. Leuven: Peeters.
 Govorilne ure
 • pred in po predavanjih
 • po dogovoru

Nosilec predmeta:

Stres, Anton
Stres slavnostni govornik (4) (002).jpg