Celostno obvladovanje kakovosti in pravo

Ime predmeta:Celostno obvladovanje kakovosti in pravo
Semester izvedbe:3/4 semester
Tip predmeta:Izbirni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Pravo (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Ni posebnih pogojev. 

Vsebina:
Celostno obvladovanje kakovosti (ang. Total Quality Management, TQM) je pristop celostnega obvladovanja organizacije usmerjene v kakovost in ki temelji na sodelovanju in zavezanosti vseh notranjih in zunanjim deležnikov s ciljem strateškega doseganja uspeha v zadovoljstvo kupca in korist vseh članov organizacije in družbe kot celote. Celostno obvladovanje kakovosti (TQM) je strategija vodenja, katere cilj je vdelava pojma kakovosti v vse organizacijske procese. Gre za celostni sistemski pristop, ki zaobjema vse funkcije in oddelke ter zaposlene na vseh ravneh neke organizacije. TQM zahteva sistemsko vzdrževanje meril kakovosti, naloge morajo biti opravljene pravilno, napake pa izločene iz obratovanja. Specifična usmeritev na področje prava, v javnem in zasebnem sektorju, obvladuje celoten učni načrt. Vpeljava TQM, s povezovanjem različnih pravnih področij, omogoča izrazito preglednosti, osredotočenost in lahkotnost procesov, kar je izjemnega pomena za vzpostavitev kakovostnega odločanja in izvedbe.

Temeljni literatura in viri / Readings:

Obvezna literatura:

 • Inamori, Kazuo. 2013. Amoeba Management: The Dynamic Management System for Rapid Market Response. New York: Taylor & Francis.
 • Inamori, Kazuo. 2010. A compass to fulfillment: passion and spirituality in life and business. New York: McGraw-Hill.


   

Priporočljiva literatura:

 • Frank M. Gryna, Richard C. H. Chua, Joseph A. Defeo, Juran’s Quality Planning and Analysis for Enterprise Quality, Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi 2008.
 • Howard S. Gitlow, Alan J. Oppenheim, Rosa Oppenheim, David M. Levine, Quality Management, Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi, 3rd issue 2009.
 • J. S. Ahluwalia, Total Quality Management, Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi 2008.

Cilji in kompetence:

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • Iniciativnost in samostojnost pri odločanju.
 • Široka analitična sposobnost poznavanja procesov, povezanih z dejavnostjo organizacije, na pravnem, organizacijskem in drugem področju v gospodarskem in javnem sektorju.
 • Zmožnost analize notranjih in zunanjih pravnih pogojev delovanja organizacije, opredeljevanja dosegljivih ciljev in oblikovanja strategije za njihovo doseganje.
 • Sposobnost samostojnega in timskega dela, pri strokovnem in znanstvenoraziskovalnem delu.
 • Sposobnost uporabe rešitev različnih strokovnih in znanstvenih disciplin pri načrtovanju ciljev organizacije in uvajanju sprememb v organizaciji.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • Sposobnost povezovanja znanja z različnih področij (interdisciplinarnost).
 • Sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst razvoja stroke.
 • Prepoznavanje in obvladovanje novih oblik organiziranosti, odnosov in vrste dela ter znanja uporabe v praksi.
 • Prepoznavanje priložnosti in nevarnosti na globalnem trgu.
 • Poglobljeno znanje s področja izbrane tematike in njegova uporaba v praksi.
 • Sposobnost oziroma znanje uvajanja sprememb v organizacijo.
 • Znanje uporabe analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic pojavov v medkulturnem komuniciranju in mednarodnem poslovanju.

Predvideni študijski rezultati:

 • Poznavanje in razumevanje temeljnih vidikov celostnega obvladovanja kakovosti.
 • Sposobnost vrednotenja, razlage in argumentiranja relevantnih vprašanja predmeta.
 • Poznavanje, razumevanje in analiza konkretnih primerov iz prakse.
 • Obvladovanje ustnega in pisnega izražanja v okviru obravnavane tematike.

Metode poučevanja in učenja:
Predavanja, seminarji, seminarske vaje, individualno delo s študenti, obravnava konkretnih primerov.

Načini ocenjevanja:

 • Pisni izpit (50 %) in
 • pisna naloga (50 %).

Pogoj za pristop k pisnemu izpitu je pozitivno ocenjena pisna naloga.

Delež (v %) / Weight (in %)

 • Pisni izpit (50 %) in
 • pisna naloga (50 %).

Reference nosilca:
Dr. Petja Mihelič. Študijska pot je potekala preko Filozofske fakultete in Evropske pravne fakultete v Ljubljani ter študijem na Japonskem na Fakulteti za pravo in književnost (Faculty of Law and Literature, Shimane University).

Delovne izkušnje so iz slovenskih in nemških ustanov (Socialna akademija, Ljubljana; Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn; MitOst, Berlin; Studienhaus Wiesneck, Institut für politische Bildung Baden-Württemberg, Freiburg), s temeljno usmeritvijo v pripravo in izpeljavo pedagoških dejavnostih, znanstveno raziskovanje, pisanje strokovnih člankov in mnenj ter organizacijo seminarjev in strokovnih obiskov.

Dr. Mihelič je docent na Fakulteti za pravo in poslovne vede, udeleženec mednarodnih znanstvenih konferenc in pisec znanstvenih člankov s področja prava.

Nosilec predmeta:

Mihelič, Petja
Mihelič P_copy_1.jpg