Človekove pravice in dolžnosti

Ime predmeta:Človekove pravice in dolžnosti
Semester izvedbe:5. semester (jesenski)
Tip predmeta:Izbirni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede (UNI)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Cilji 
Predmet »Človekove pravice in dolžnosti« obravnava tako vsebinsko kot tudi postopkovno varstvo človekovih pravic. Posebna pozornost je namenjena opredelitvi predmetnega področja posameznih državljanskih, političnih, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic.

Kompetence
Pričujoči predmet prispeva k razvoju naslednjih splošnih in specifičnih kompetenc študentov :
a)           Splošne kompetence :
 • sposobnost razumevanja temeljnih institutov človekovih pravic in dolžnosti
 • poznavanje in razumevanje pravnih pojmov, pravnih pravil, pravnih načel s področja človekovih pravic in dolžnosti
 • izboljšanje in razvoj govorniških sposobnosti v akademskem svetu in v praksi
 • razvoj sposobnosti pisanja strokovnih prispevkov na visoki strokovni ravni
 • sposobnost pravilnega citiranja v besedilu in na njegovem koncu.
b)           Specifične kompetence:
 • sposobnost razumevanja in kritične razlage temeljnih institutov človekovih pravic in dolžnosti
 • sposobnost osvojitve temeljnih vprašanj vsebinskih in postopkovnih človekovih pravic in dolžnosti in njihove uporabe na praktičnih primerih
 • sposobnost uporabe pridobljenih znanj pri reševanju konkretnih problemov in v delu z ljudmi v praksi
Vsebina predmeta
 • Pojem, izvori in viri človekovih pravic in dolžnosti
 • Državljanske in politične pravice I (pravica do življenja, prepoved mučenja, pravica do svobode in varnosti)
 • Državljanske in politične pravice II (pravica do poštenega sojenja, svoboda mišljenja, vesti in vere)
 • Državljanske in politične pravice III (svoboda govora, pravica do zasebnosti, svoboda združevanja)
 • Mednarodno varstvo ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic
 • Varstvo človekovih pravic otrok, žensk, delavcev migrantov
 • Domače in mednarodno postopkovno varstvo človekovih pravic
 • Človekove pravice, globalizacija in podjetja
 • Mednarodno varstvo človekovih pravic in medkulturno sodelovanje
 • Vsebinsko in postopkovno varstvo človekovih pravic
Oblike dela
 • Frontalna oblika poučevanja.
 • Samostojno in individualno delo študentov.
Metode dela
 • Razlaga.
 • Proučevanje primerov
 • Razgovor/debata.
 • Reševanje nalog
 • Igra vlog
Sistem ocenjevanja in kriteriji
Preverjanje znanja je sestavljeno iz dveh elementov: seminarske naloge in izpita. Seminarska naloga in njena predstavitev prispeva 20% k končni oceni.  

Obvezna literatura
 • Šturm, Lovro. 1998. Omejitev oblasti. Ljubljana: Nova revija.
 • Gomien, Donna. 2009. Kratek vodič po Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Svet Evrope.
   
Govorilne ure
 • Pred in po predavanjih
 • Po dogovoru

Nosilec predmeta:

Letnar Černič, Jernej
letnar_fotografija_300x300.jpg