Davčno pravo

Ime predmeta:Davčno pravo
Semester izvedbe:3/4 semester
Tip predmeta:Izbirni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Pravo (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Osnove gospodarskega prava in matematike

Vsebina:

 • Davčna načela, davčna zakonodaja in davčna etika
 • Vrste davkov: neposredni in posredni davki
 • Davčni postopek, inšpekcija in davčni nadzor
 • Uporaba dokaznih gradiv iz področja davkov
 • Obdavčitev dohodkov pravnih oseb
 • Obdavčitev dohodkov fizičnih oseb
 • Različna področja obdavčitve (premoženje, igre na srečo, dohodek iz oddajanja premoženja v najem, dohodek iz kapitala, dediščine).

Temeljni literatura in viri / Readings:

Obvezna literatura:

 • Priročnik Zveze RFR. Neposredni davki v praksi. 2018. Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. (izbrana poglavja).
 • FURS. 2020. Davek od dohodkov pravnih oseb. Http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/davek_od_dohodkov_pravnih_oseb_ddpo/ (24.1..2020).
 • FURS. 2020. Dohodnina. https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/dohodnina_dohodek_iz_zaposlitve/ (24.1..2020)
 • Zapiski s predavanj.

Priporočljiva literatura:

 • Hauptman Lidija. Osnove davčnega računovodstva. Skripta za predavanja. BVS - 2. letnik. Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za računovodstvo in revizijo. Maribor, 2015).
 • Kokotec-Novak Majda in Hauptman Lidija. Davčno računovodstvo. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, Maribor, 2012 (izbrana poglavja).
 • Sekolec Kocijančič, Ana. Obdavčitev samostojnega podjetnika posameznika. Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za računovodstvo in revizijo. Maribor, 2015. Aktualna zakonodaja z obravnavanega področja (Izbrana poglavja)

Cilji in kompetence:

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • Sposobnost in spodbujanje upoštevanja etičnih vrednot, družbeno odgovornega mišljenja in kritičnega odnosa do družbenih dogajanj pri odločitvah, ne glede na predmet in raven odločanja.
 • Iniciativnost in samostojnost pri odločanju.
 • Širitev splošnega pravnega obzorja na področju izbirnih predmetov, ki zagotavljajo širšo razgledanost, katera je izjemnega pomena za vzpostavitev kakovostnega odločanja.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • Sposobnost povezovanja znanja z različnih področij (interdisciplinarnost)
 • Sposobnost uporabe pravnih podlag in dokaznih gradiv iz davkov pri delu pravnika
 • Poglobljeno znanje s področja izbrane tematike in njegova uporaba v praksi
 • Sposobnost etičnega in pravilnega optimiranja davkov davčnih zavezancev

Predvideni študijski rezultati:
Po uspešno opravljenih obveznostih bo študent zmožen:

 1. identificirati davčna načela, davčno zakonodajo in davčno etiko
 2. prepoznati vrste davkov: neposredni in posredni davki
 3. identificirati davčni postopek, inšpekcijo in davčni nadzor
 4. argumentirati uporabo dokaznih gradiv iz področja davkov
 5. razlikovati različne obdavčitve pravnih oseb
 6. razlikovati različne obdavčitve fizičnih oseb
 7. povezati pravo in izbrane teme obdavčitve (premoženje, igre na srečo, dohodek iz oddajanja premoženja v najem, dohodek iz kapitala, dediščine).

Metode poučevanja in učenja:

 • Frontalna oblika poučevanja
 • Vključevanje gostov iz prakse
 • Samostojno delo študentov
 • Proučevanje primera
 • On-line metode poučevanja

Načini ocenjevanja:

 • 50 % sprotno delo študentov
 • 50 % on-line »open book« pisni izpit

Delež (v %) / Weight (in %)

 • 50 % sprotno delo študentov
 • 50 % on-line »open book« pisni izpit

Reference nosilca:

 • ZÖCHLING, Aigul, HORVAT, Tatjana. Taxes as a factor of financial service organisations entering Kazakhstan. V: Problemy sovremennoj agrarnoj nauki : materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii, Krasnojarsk, 15. oktjabrja 2018. Krasnojarsk: Krasnojarskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet, 2018. Str. 133-138. http://www.kgau.ru/new/all/konferenc/konferenc/2018/Agro2018.pdf.
 • HORVAT, Tatjana, ŽVORC, Bernardka, SKOKO, Hazbo. Impact of school management on legally adequate content of a budget plan : the evidence from Slovenia. Ekonomska istraživanja. 2019, vol. 32, iss. 1, str. 3502-3518. ISSN 1331-677X. DOI: 10.1080/1331677X.2019.1666022.
 • HORVAT, Tatjana, GABER SIVKA, Nataša, BOBEK, Vito. The impact of institutional and political factors on timely adoption of local communitiy budgets. V: BOBEK, Vito (ur.). Smart urban development. London, UK: IntechOpen, 2020. Str. 17-29. ISBN 978-1-78985-041-3.
 • HORVAT, Tatjana, KRECENBAHER, Edvarda, BOBEK, Vito. Position of a bank within legal framework for financial restructuring of companies in Slovenia, Croatia and Austria. International journal of diplomacy and economy. 2019, vol. 5, no. 2, str. 177-188. ISSN 2049-0887. DOI: 10.1504/IJDIPE.2019.10028463.
 • HORVAT, Tatjana, ČANDER, Darko. The influence of audit and hospital council on financial statements' results in Slovenian hospitals. Management. summer 2019, vol. 14, iss. 2, str. 137-149, 166. ISSN 1854-4231
 • HORVAT, Tatjana, MILOST, Franko. Internal audit in the financing of companies. V: RIŽNAR, Igor (ur.), KAVČIČ, Klemen (ur.). Connecting higher education institutions with small and medium-sized enterprises. Koper: University of Primorska Press, 2017. Str. 95-115. Monograph series. ISBN 978-961-7023-45-9, ISBN 978-961-7023-46-6

Nosilec predmeta:

Horvat, Tatjana