Digitalno trženje

Ime predmeta:Digitalno trženje
Semester izvedbe:4. semester (pomladni)
Tip predmeta:obvezni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede (UNI)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je obvezni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na dodiplomskem študijskem programu Poslovne vede. 
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študentje morajo imeti zadostno znanje slovenskega jezika, da se lahko sporazumevajo s predavatelji in študenti, da lahko sledijo predavanjem ter da lahko razumejo študijske materiale,
 
Cilji
Spoznati in razumeti osnovne koncepte digitalnega trženja.
Razviti sposobnost razumevanja osnovnih funkcij in strateške uporabe digitalnega trženja v podjetjih.
 
Kompetence
 • Pridobiti sposobnost reševanja problemov na osnovi kvalitativnih in kvantitativnih informacij.
 • Razviti sposobnost predvidevanja situacij in predvidevanja dogodkov, kakor tudi sposobnost prepoznavanja in interpretacije gospodarskih razmer v danih pogojih.
 • Razviti sposobnost sprejemanja odločitev.
 • Pridobiti sposobnost samostojnega učenja.
 • Razviti sposobnost izražanja idej in oblikovanj argumentov na logičen in usklajen način, tako ustno kot pisno.
 • Razviti sposobnost oblikovanja argumentov, ki vodijo h kritičnemu in samokritičnemu razmišljanju.
 • Razviti veščine prilagajanja novim razmeram.
 • Pridobiti načine, ki olajšajo upoštevanje etičnih načel.
 • Pridobiti sposobnost analize poslovnega obnašanja in odločitev ter njihovega vrednotenja z ekonomskega, družbenega in etičnega stališča.
 • Razviti sposobnost prenosa znanja v prakso.
 • Razviti sposobnost razvoja medosebnih odnosov in timskega dela.
 • Spoznati strateški vidik funkcije digitalnega trženja in razumeti njene cilje.
 • Pridobiti sposobnost razumevanja in uporabe osnovnih konceptov in principov digitalnega trženja.
Učni izidi
Po opravljenem izpitu bo študent razumel vlogo in osnove izvajanja digitalnega trženja v podjetju.
 
Vsebina predmeta
 • Kaj je digitalno trženje in njegov pomen
 • Uskladitev tradicionalnih in digitalnih poslovnih vrednot
 • Načrtovanje in strategija digitalnega trženja
 • Integrirano taktično izvajanje digitalnega trženja
 • Učinkovitost in uporabnost orodij (internet, družbena omrežja)
 • Optimizacija iskalnikov
 • Plačljive raziskave
 • Družbeni mediji
 • Preoblikovanje uporabniške izkušnje
 • CRM in stranke
 • Personalizacija
 • Trženje vsebine
 • Spremljanje, ocenjevanje in poročanje
 • Digitalno preoblikovanje in razvoj trženja
Oblike in metode dela
 • Frontalna oblika poučevanja
 • Diskusija
 • Praktična predstavitev
 • Predstavitev seminarskih nalog
 • Samostojno delo študentov
Sistem ocenjevanja in kriterij
 • Preverjanje znanja je sestavljeno iz seminarske naloge (40 %), sodelovanja pri predmetu (20%) in pisnega izpita (40%).
 • Pogoj za skupno pozitivno oceno predmeta je opravljen pisni izpit.
Obvezna literatura
 • Marguč, Karmen. 2020. Integracija strategij digitalnega trženja v organizacijo. Ljubljana: Fakulteta za pravo in poslovne vede.
Priporočena dodatna literatura
 • Kingsnorth, Simon. Digital Marketing Strategy. Kogan Page., 2016.
Govorilne ure
 • Pred in po predavanjih
 • Po dogovoru

Nosilec predmeta:

Marguč, Karmen
20200916_214030_copy_1.jpg