Družinsko pravo

Ime predmeta:Družinsko pravo
Semester izvedbe:3/4 semester
Tip predmeta:Izbirni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Pravo (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Ni posebnih pogojev. 

Vsebina:

 • Viri družinskega prava.
 • Temeljni pojmi družinskega prava.
 • Pravna ureditev zakonske zveze.
 • Pravna ureditev zunajzakonske skupnosti.
 • Pravna ureditev sklenjene partnerske zveze.
 • Pravna ureditev nesklenjene partnerske zveze.
 • Pravna ureditev razmerij med starši in otroki.
 • Ukrepi za varstvo otrokove koristi.
 • Pravna ureditev posvojitve.
 • Pravna ureditev rejništva.
 • Pravna ureditev skrbništva.
 • Varstvo otrokovih pravic v postopkih.

Temeljni literatura in viri / Readings:

Obvezna literatura:

 • Novak, Barbara. 2015. Družinsko pravo. Ljubljana: Uradni list RS.
 • Rupel, Slavko. 1994. Družinsko pravo: tožbe in predlogi, komentar, sodna praksa. Ljubljana: GV.
 • Sodna praksa (sporočena bo na predavanjih glede na razvoj sodne prakse).
 • Zapiski s predavanj.

Priporočljiva literatura:

 • Repas, Rijavec, Knez, Kraljić, Keresteš, Ivanc, Sladič, Ekart, Mednarodno zasebno pravo EU, Uradni list RS, Ljubljana 2018

Cilji in kompetence:

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • Sposobnost in spodbujanje upoštevanja etičnih vrednot, družbeno odgovornega mišljenja in kritičnega odnosa do družbenih dogajanj pri odločitvah, ne glede na predmet in raven odločanja.
 • Poglobitev znanja na civilnopravnem, kazenskopravnem, delovnopravnem, javnopravnem in drugih pravnih področjih.
 • Specializirano pravno znanje na področju obveznih predmetov, ki podpira poklicno usmerjenost študenta.
 • Širitev splošnega pravnega obzorja na področju izbirnih predmetov, ki zagotavljajo širšo razgledanost, katera je izjemnega pomena za vzpostavitev kakovostnega odločanja.
 • Sposobnost samostojnega in timskega dela, pri strokovnem in znanstvenoraziskovalnem delu.
 • Sposobnost uporabe različnih interpretativnih metod razlage pravnih besedil.
 • Zmožnost temeljnega znanstveno-raziskovalnega dela in iskanja pravnih virov.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • Osvojitev relevantnih predpisov in institutov s področja družinskega prava.
 • Osvojitev samostojne uporabe družinskopravnih predpisov.
 • Sposobnost povezovanja znanja z različnih področij (interdisciplinarnost).
 • Sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst razvoja stroke.
 • Poglobljeno znanje s področja izbrane tematike in njegova uporaba v praksi.
 • Znanje za uporabo povratnih informacij za izboljšanje sposobnosti in uspešnosti v samostojnem in skupinskem delu.

Predvideni študijski rezultati:

 • Poznavanje in razumevanje temeljnih vidikov družinskega prava.
 • Sposobnost vrednotenja, razlage in argumentiranja relevantnih vprašanja predmeta.
 • Poznavanje, razumevanje in sposobnost analize konkretnih primerov iz prakse.
 • Obvladovanje ustnega in pisnega izražanja v okviru obravnavane tematike.

Metode poučevanja in učenja:
Predavanja, seminarji, seminarske vaje, individualno delo s študenti, obravnava konkretnih primerov.

Načini ocenjevanja:

 • Pisni izpit (50 %) in
 • pisna naloga (50 %).

Pogoj za pristop k pisnemu izpitu je pozitivno ocenjena pisna naloga.

Delež (v %) / Weight (in %)

 • Pisni izpit (50 %) in
 • pisna naloga (50 %).

Reference nosilca:
Dr. Petja Mihelič. Študijska pot je potekala preko Filozofske fakultete in Evropske pravne fakultete v Ljubljani ter študijem na Japonskem na Fakulteti za pravo in književnost (Faculty of Law and Literature, Shimane University).

Delovne izkušnje so iz slovenskih in nemških ustanov (Socialna akademija, Ljubljana; Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn; MitOst, Berlin; Studienhaus Wiesneck, Institut für politische Bildung Baden-Württemberg, Freiburg), s temeljno usmeritvijo v pripravo in izpeljavo pedagoških dejavnostih, znanstveno raziskovanje, pisanje strokovnih člankov in mnenj ter organizacijo seminarjev in strokovnih obiskov.

Dr. Mihelič je docent na Fakulteti za pravo in poslovne vede, udeleženec mednarodnih znanstvenih konferenc in pisec znanstvenih člankov s področja prava.

Nosilec predmeta:

Mihelič, Petja
Mihelič P_copy_1.jpg