Državno pravo

Ime predmeta:Državno pravo
Semester izvedbe:1. semester (zimski)
Tip predmeta:obvezni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede (UNI)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Cilji:
Študente seznaniti z državnim ustavnim okvirjem in pogoji javnega sožitja,  s katerim se bodo srečevali v izvrševanju svojega poklica in poslovne dejavnosti. Posebej bodo omenjeni gospodarski vidiki in značilnosti.
 
Kompetence:
Študent se bo znašel v ustavnopravnih pogojih v državi.  Sposoben bo razumevanja in ocenjevanja javnopravnih pravil in političnih procesov.
 
Vsebina predmeta:
 1. Pojem države. Zgodovina. Evolucija.
 2. Elementi države:  ozemlje, prebivalstvo, oblast.
 3. Suverenost. Pojem in evolucija.  Centralizacija/decentralizacija. Državne oblike.
 4. Oblast in ozemlje. Centralizacija, federacija, konfederacija. Regionalizem.
 5. Oblast in prebivalstvo:  totalitarizem, avtoritarizem, demokracija.
 6. Smoter države. Obča blaginja. Pojem.
 7. Država in pravo. Kaj je prej? Pravna država.
 8. Organizacija države. Ustava. Pojem in pomen.  Tipologije.
 9. Naravne sile v državi: politične stranke, faktorji oblasti (znotraj in zunaj ustave),  pritiski, javno mnenje.
 10. Država Slovenija. Ustavna ureditev.
Oblike dela:
 • Frontalna oblika poučevanja.
 • Samostojno in individualno delo študentov.
Metode dela:
 • Razlaga.
 • Razgovor/debata.
 • Študij primera.
 • Reševanje nalog.
 • Vključevanje gostov in strokovnjakov.
Sistem ocenjevanja in kriteriji:
Preverjanje znanja je sestavljeno iz dveh elementov: seminarske naloge in kolokvija. Vsak h končni oceni prispeva polovico. Za pozitivno oceno je treba zbrati najmanj 50% ali 60% vseh točk.  

Obvezna literatura
 • Pitamic, Leonid.2009. Država. Ljubljana: GV Založba.
 • Frad, Franc – Kaučič, Igor. 1997.Ustavno pravo Slovenije. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve. Visoka policijsko-varnostna šola.
 • Cerar, Miro – Novak, Aleš – Pavčnik, Marijan – Perenič, Anton. Praktikum za uvod v pravoznanstvo.1998. Ljubljana: Založba ČZ Uradni list RS.
 • Pavčnik, Marijan – Cerar, Miro – Novak, Aleš. 2006. Uvod v pravoznanstvo. Ljubljana: Založba Uradni list.
 • Pavčnik, Marijan. 2009. Pravna država. Ljubljana: GV Založba.
Govorilne ure
 • Pred in po predavanjih
 • Po dogovoru

Nosilec predmeta:

Fink, Andrej
img_4842.jpg