E-poslovanje

Ime predmeta:E-poslovanje
Semester izvedbe:5. semester (jesenski)
Tip predmeta:Obvezni (UNI-nov program) oz. izbirni (dvojček, UNI-star program)
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede (UNI)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je izbirni predmet (dvojček) skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na dodiplomskem programu Poslovne vede.
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študentje morajo imeti zadostno znanje slovenskega jezika, da se lahko sporazumevajo s predavatelji in študenti, da lahko sledijo predavanjem ter da lahko razumejo študijske materiale.
 
Cilji
 • Pridobiti osnovna znanja o delovanju in zakonitostih interneta za poslovanje;
 • Pridobiti osnovna znanja o e-poslovanju, njegovem načrtovanju, uvajanju, uporabi in razvoju.
Kompetence
 • Sposobnost uporabe informacijske tehnologije za uvedbo in uporabo e-poslovanja;
 • Sposobnost zavedanja in odzivanja na razvoj e-poslovanja;
 • Organizacijske spretnosti s področja e-poslovanja v organizacijah;
 • Veščine za komuniciranje s strokovnjaki in drugimi deležniki e-poslovanja;
 • Sposobnost razumevanja odnosov med posamezniki pri e-poslovanju;
 • Sposobnost zaznavanja pomena varnostnih, družbenih in pravnih vidikov e-poslovanja.
Učni izidi
Ko bo opravil izpit, bo študent zmožen:
 • razumeti ustroj in pomen e-poslovanja;
 • sposoben komunicirati s strokovnjaki s področja e-poslovanja;
 • sposoben načrtovati in aktivno sodelovati pri projektih uvajanja e-poslovanja v organizacijah.
Vsebina predmeta
 • Koncepti, osnovni pojmi in utemeljenost e-poslovanja;
 • Vrste in oblike e-poslovanja;
 • Informacijska tehnologija e-poslovanja;
 • Standardizacija na področju e-poslovanja;
 • Modeli in uporaba e-poslovanja;
 • Strategije uvajanja in razvojne usmeritve e-poslovanja;
 • E-poslovanje na izbranih področjih;
 • Varnostni, družbeni in pravni vidiki e-poslovanja;
 • Vpliv e-poslovanja na organizacijske spremembe.
Oblike in metode dela
 • Frontalno predavanje;
 • Razprava;
 • Predstavitve seminarskih nalog;
 • Predstavitve gostov iz prakse;
 • Drugo delo (študijski obisk, konzultacije v zvezi s pripravo seminarske naloge).
Sistem ocenjevanja in kriteriji
 • Preverjanje znanja je sestavljeno iz: seminarske naloge (40%), ocene sodelovanja pri predmetu (20%) in pisnega izpita (40%);
 • Ne glede na izračun z upoštevanjem posameznih deležev, mora biti za skupno pozitivno oceno najprej pozitivna ocena zaključnega izpita.
Obvezna literatura
 • Turban et al (2015): Electronic Commerce: A Managerial and Social Networks Perspective - Eighth Edition (izbrana poglavja)
 • Izbrani referati in članki
 • Uporaba spletnih strani
 • Prosojnice s predavanj
Priporočena dodatna literatura
 • Turban et al (2016): Social Commerce: Marketing, Technology and Management (izbrana poglavja)
 Govorilne ure
 • Pred in po predavanjih
 • Po dogovoru

Nosilec predmeta:

Lesjak, Benjamin
lesjak.jpg