E-storitve

Ime predmeta:E-storitve
Semester izvedbe:3. semester (jesenski)
Tip predmeta:Izbirni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Soizvajalec predmeta: Lesjak, Benjamin
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je izbirni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na podiplomskem programu Poslovne vede.
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študentje morajo imeti zadostno znanje slovenskega jezika, da se lahko sporazumevajo s predavatelji in študenti, da lahko sledijo predavanjem ter da lahko razumejo študijske materiale. Opcijsko se lahko predmet predava tudi v angleščini.
 
Cilji
 • Pridobiti napredna znanja o delovanju in zakonitostih interneta za poslovanje;
 • Pridobiti napredna znanja o e-poslovanju, njegovem načrtovanju, uvajanju, uporabi in razvoju.
 • Zasnovati, izdelati in predstaviti prototipno rešitev (e-storitev) s področja e-poslovanja potencialnim vlagateljem.
Kompetence
 • Sposobnost napredne uporabe informacijske tehnologije za uvedbo in uporabo e-poslovanja;
 • Sposobnost zavedanja, odzivanja in načrtovanja razvoja e-poslovanja v poslovnem okolju;
 • Organizacijske in komunikacijske spretnosti s področja e-poslovanja v poslovnem okolju;
 • Veščine za komuniciranje s strokovnjaki in drugimi deležniki e-poslovanja;
 • Sposobnost zaznavanja razvoja tehnologije in storitev e-poslovanja.
 • Sposobnost razumevanja odnosov med posamezniki pri uvajanju in razvoju e-storitev;
 • Sposobnost predvidevanja, zaznavanja in reševanja problemov ter izzivov v povezavi z varnostnimi, družbenimi in pravnimi vidiki pri uvajanju in razvoju e-storitev.
Učni izidi
Ko bo opravil izpit, bo študent:
 • sposoben razumeti ustroj in pomen e-poslovanja in e-storitev;
 • usposobljen za komuniciranje s strokovnjaki s področja e-poslovanja;
 • sposoben načrtovati in aktivno sodelovati pri projektih uvajanja e-storitev;
 • sposoben zasnovati, izdelati, upravljati izbrano prototipno rešitev (e-storitev);
 • sposoben predstaviti izbrano prototipno rešitev (e-storitev) bodočim vlagateljem;
 • sposoben prepoznati pomen uvajanja in razvoja e-storitev za dvig konkurenčnosti organizacije;
 • sposoben prepoznati pomen uvajanja in razvoja e-storitev za posameznike;
 • sposoben prepoznati in reševati probleme pri načrtovanju, uvajanju in upravljanju prototipne rešitve (e-storitve).
Vsebina predmeta
 • Koncepti, osnovni pojmi in utemeljenost e-poslovanja in e-storitev;
 • Vrste, oblike, modeli in uporaba e-storitev;
 • Pregled e-storitev na izbranih področjih;
 • Vpliv informacijske infrastrukture in tehnologije ter njenega razvoja na razvoj e-storitev;
 • Uvajanje, razvojne usmeritve in upravljanje e-storitev;
 • Vpliv e-storitev na organizacije in zagotavljanje konkurenčnosti (vidik organizacije, države, čezmejne e-regije);
 • Vpliv e-storitev na življenje posameznika (e-vključenost, e-sodelovanje, e-demokracija);
 • Izbrana okolja razvoja e-storitev;
 • Varnostni, družbeni in pravni vidiki uvajanja in upravljanja e-storitev.
Oblike in metode dela
 • Frontalno predavanje;
 • Razprava;
 • Predstavitve seminarskih nalog;
 • Predstavitve gostov iz prakse;
 • Drugo delo (študijski obisk, konzultacije v zvezi s pripravo seminarske naloge).
Sistem ocenjevanja in kriteriji
 • Preverjanje znanja je sestavljeno iz: seminarske naloge (40%), ocene sodelovanje pri predmetu (20%) in pisnega izpita (40%);
 • Ne glede na izračun z upoštevanjem posameznih deležev, mora biti za skupno pozitivno oceno najprej pozitivna ocena zaključnega izpita.
Obvezna literatura
 • Turban et al (2015): Electronic Commerce: A Managerial and Social Networks Perspective - Eighth Edition (izbrana poglavja)
 • Izbrani referati in članki
 • Uporaba spletnih strani
 • Prosojnice s predavanj
Priporočena dodatna literatura
 • Turban et al (2016): Social Commerce: Marketing, Technology and Management (izbrana poglavja)
Govorilne ure
 • Pred in po predavanjih
 • Po dogovoru