Evropsko gospodarsko pravo

Ime predmeta:Evropsko gospodarsko pravo
Semester izvedbe:6. semester (pomladni)
Tip predmeta:obvezni (modul: Management in pravo)
Kreditne točke:9 ECTS
Študijski program:Poslovne vede (UNI)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je obvezni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na univerzitetnem študijskem programu Poslovne vede v izbirnem modulu Management in pravo.
 
Predpogoj za vključitev v delo pri predmetu
Predpogoj za vključitev v delo pri predmetu je poznavanje osnovnih pojmov s področja prava, koristno pa je tudi poznavanje mednarodne stvarnosti.
Za razumevanje dodatne študijske literature je zaželeno ustrezno znanje angleškega jezika.
 
Cilji
Cilj predmeta je spoznati temeljne vidike evropskega gospodarskega prava, predvsem temeljnih vidikov delovanja notranjega trga EU (t. i. enotnega trga EU), pa tudi pomen konkurence, ki jo ščiti in zagotavlja evropski pravni red, ter razumevanje pomena monetarne unije.
 
Kompetence
 • pridobitev osnovnega znanje iz obravnavanega področja;
 • razumevanje in poznavanje evropskega gospodarskega prava, vključno relevantne sodne prakse;
 • pridobitev sposobnosti reševanja problemov. strokovno-znanstvene analize, , vrednotenja različnih teoretičnih stališč in uporabe različnih pravnih razlagalnih metod.
Učni izidi
 • poznavanje in razumevanje temeljnih vidikov evropskega gospodarskega prava;
 • sposobnost vrednotenja, razlage in argumentiranja pravnih vprašanj obravnavanega področja;
 • poznavanje, razumevanje in analiza relevantne sodne prakse;
 • ustno in pisno izražanje o pravnih vprašanjih s področja predmeta.
Vsebina predmeta
1. Splošno o evropskem gospodarskem pravu
1.1 Doktrina EU o virih prava
1.2 Primarno pravo EU (Pogodba o Evropski uniji, Pogodba o delovanju Evropske unije)
1.3 Sekundarno pravo EU
1.4 Evropsko gospodarsko pravo in tretje države (vključno Brexit)
2. Notranji trg EU (temeljni vidiki)
2.1. Pravna pravila in načela, ki opredeljujejo notranji trg EU - štiri svoboščine EU
2.2 Socialna dimenzija notranjega trga
2.3 Pomen državljanstva EU in Listine EU o temeljnih pravicah
3. Konkurenčno pravo EU (temeljni vidiki)
3.1 Namen konkurenčne politike in konkurenčnega prava EU
3.2 Protimonopolna pravila
3.3 Državna pomoč
3.4 Združitve
3.5 Liberalizacija trga
3.6 Sodno varstvo
4. EU bančno in finančno pravo (temeljni vidiki)
4.1 Prost pretok kapitala in sodna praksa Sodišča EU (npr. glede preprečevanja pranja denarja, harmonizacije obdavčitve kapitala, davčnih utaj, investicij)
4.2 Monetarna unija - pravni vidiki

Oblike dela
 • predavanja,
 • analiza primarnih in sekundarnih virov EU, vključno sodb Sodišča EU.
Sistem ocenjevanja:
 • pisni izpit
Študijska literatura 
 • Trstenjak, V./Brkan, M. in drugi: Pravo EU: Ustavno, procesno in gospodarsko pravo EU, GV Založba, Ljubljana, 2012;
 • Moena, Gabriël, Trone, John, Commercial Law of the European Union, Springer, Dordrecht, Heidelberg, London, New York, 2010;
 • Evropska komisija, Politike Evropske unije, Konkurenca, 2018, dostopno na ;
 • Pogodba o Evropski uniji;
 • Pogodba o delovanju Evropske unije;
 • Sekundarno pravo EU;
 • Sodbe Sodišča EU;
 • Druga literatura sporočena na predavanjih.
Govorilne ure
 • pred in po predavanjih
 • po dogovoru

Nosilec predmeta:

Mihelič, Petja
Mihelič P_copy_1.jpg