Finance in računovodstvo za pravnike

Ime predmeta:Finance in računovodstvo za pravnike
Semester izvedbe:3/4 semester
Tip predmeta:Izbirni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Pravo (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Osnove gospodarskega prava in matematike

Vsebina:

 • Pravne podlage poslovnih, javnih in osebnih financ
 • Bilančno pravo računovodskih izkazov
 • Pravni in strokovni vidiki gospodarskih kategorij
 • Finančno pravo v gospodarstvu in javni upravi
 • Mednarodni računovodski standardi
 • Listine in druga dokazna gradiva iz financ in računovodstva
 • Etika v financah in računovodstvu
 • Izbrane teme: stečaj, prisilna poravnava, forenzično preiskovanje, revizija, bančništvo, vrednotenje podjetij in nepremičnin

Temeljni literatura in viri / Readings:

Obvezna literatura:

 • Slovenski računovodski standardi. Knjižna izdaja SRS s spremembami 2019. 2019. Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana
 • Zakon o gospodarskih družbah. 2016.
 • Koželj Stanko, Dolinšek Tatjana: Računovodski in finančni vidiki poslovanja podjetja. 2011. FKPV, Celje.
 • Zapiski s predavanj.

Priporočljiva literatura:

 • On-line priročnik Računovodstvo po MSRP v praksi. (2017).Dashöfer Holding, Ltd. & Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.
 • IASB: International Financial Reporting Standards, 2017.
 • IASB: IFRIC Interpretations, 2017
 • Lončar Mitja: Računovodsko in finančno poslovanje. 2009. Leila d.oo.

Cilji in kompetence:

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • Sposobnost in spodbujanje upoštevanja etičnih vrednot, družbeno odgovornega mišljenja in kritičnega odnosa do družbenih dogajanj pri odločitvah, ne glede na predmet in raven odločanja.
 • Iniciativnost in samostojnost pri odločanju.
 • Širitev splošnega pravnega obzorja na področju izbirnih predmetov, ki zagotavljajo širšo razgledanost, katera je izjemnega pomena za vzpostavitev kakovostnega odločanja.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • Sposobnost povezovanja znanja z različnih področij (interdisciplinarnost)
 • Sposobnost uporabe pravnih podlag in dokaznih gradiv iz financ in računovodstva pri delu pravnika
 • Poglobljeno znanje s področja izbrane tematike in njegova uporaba v praksi
 • Dodatno znanje s področja financ in računovodstva ter povezanih tem (stečaj, forenzično preiskovanje, revizija, vrednotenje, bančništvo…).

Predvideni študijski rezultati:
Po uspešno opravljenih obveznostih bo študent zmožen:

 1. Znati identificirati pravne podlage poslovnih, javnih in osebnih financ
 2. Znati interpretirati bilančno pravo računovodskih izkazov
 3. Znati analizirati gospodarske kategorije
 4. Znati argumentirati finančno pravo v gospodarstvu in javni upravi
 5. Znati prepoznati ključne vsebine iz Mednarodnih računovodskih standardov
 6. Znati interpretirati listine in druga dokazna gradiva iz financ in računovodstva
 7. Znati identificirati etične odločitve v financah in računovodstvu
 8. Znati povezati pravo in izbrane teme, kot so stečaj, prisilna poravnava, forenzično preiskovanje, revizija, bančništvo, vrednotenje podjetij in nepremičnin

Metode poučevanja in učenja:

 • Frontalna oblika poučevanja
 • Delo v manjših skupinah oz. v dvojicah
 • Samostojno delo študentov
 • Proučevanje primera
 • On-line metode poučevanja

Načini ocenjevanja:

 • 50 % sprotno delo študentov
 • 50 % on-line »open book« pisni izpit

Delež (v %) / Weight (in %)

 • 50 % sprotno delo študentov
 • 50 % on-line »open book« pisni izpit

Reference nosilca:

 • VUCKOVIC, Mladen, BOBEK, Vito, MAČEK, Anita, SKOKO, Hazbo, HORVAT, Tatjana. Business environment and foreign direct investments : the case of selected European emerging economies. Ekonomska istraživanja. 2020, vol. 33, no. 1, str. 243-266. ISSN 1331-677X. DOI: /10.1080/1331677X.2019.1710228.
 • HORVAT, Tatjana, ŽVORC, Bernardka, SKOKO, Hazbo. Impact of school management on legally adequate content of a budget plan : the evidence from Slovenia. Ekonomska istraživanja. 2019, vol. 32, iss. 1, str. 3502-3518. ISSN 1331-677X. DOI: 10.1080/1331677X.2019.1666022.
 • HORVAT, Tatjana, GABER SIVKA, Nataša, BOBEK, Vito. The impact of institutional and political factors on timely adoption of local communitiy budgets. V: BOBEK, Vito (ur.). Smart urban development. London, UK: IntechOpen, 2020. Str. 17-29. ISBN 978-1-78985-041-3.
 • HORVAT, Tatjana, KRECENBAHER, Edvarda, BOBEK, Vito. Position of a bank within legal framework for financial restructuring of companies in Slovenia, Croatia and Austria. International journal of diplomacy and economy. 2019, vol. 5, no. 2, str. 177-188. ISSN 2049-0887. DOI: 10.1504/IJDIPE.2019.10028463.
 • HORVAT, Tatjana, ČANDER, Darko. The influence of audit and hospital council on financial statements' results in Slovenian hospitals. Management. summer 2019, vol. 14, iss. 2, str. 137-149, 166. ISSN 1854-4231
 • HORVAT, Tatjana, MILOST, Franko. Internal audit in the financing of companies. V: RIŽNAR, Igor (ur.), KAVČIČ, Klemen (ur.). Connecting higher education institutions with small and medium-sized enterprises. Koper: University of Primorska Press, 2017. Str. 95-115. Monograph series. ISBN 978-961-7023-45-9, ISBN 978-961-7023-46-6
 • HORVAT, Tatjana, MOJZER, Jožica. Influence of company size on accounting information for decision-making of management. Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja. [Tiskana izd.]. 2019, vol. 65, no. 2, str. 11-20. ISSN 0547-3101.
 • HORVAT, Tatjana, LIPIČNIK, Martin. Internal audits of frauds in accounting statements of a construction company. Strategic management. 2016, vol. 21, no. 4, str. 29-36. ISSN 2334-6191. http://www.ef.uns.ac.rs/sm/archive/SM2016_4.pdf.

Nosilec predmeta:

Horvat, Tatjana