Geopolitika in geoekonomija

Ime predmeta:Geopolitika in geoekonomija
Semester izvedbe:5. semester (jesenski)
Tip predmeta:Izbirni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je izbirni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na študijskem programu Poslovne vede. Predmet je razdeljen na dva dela. Prvi del pokriva koncepte za razumevanje teorije geopolitike in delovanje mednarodnega sistema. Drugi del pokriva temeljne koncepte za razumevanje teorije geoekonomije in pomembnosti gospodarstva pri sprejemanju strateških odločitev v notranji in zunanji politiki. Predmet se izvaja v dveh verzijah. Osnovna za študente UNI programa in poglobljena za študente MAG programa. Ob enotnem jedru predavanj imajo MAG študenti dodatno obvezno literaturo, zahtevnejše so tematike njihove seminarske naloge, prav tako pa bodo poglobljene projektne aktivnosti pri delu za zunanjega naročnika.
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študenti morajo razumeti osnovne pojme ekonomije in gospodarstva. Predmet zahteva razumevanje osnov različnih ekonomskih teorij in  razvoja teorij mednarodnega sistema. Študenti morajo imeti zadostno znanje slovenskega jezika, da se lahko sporazumevajo s predavatelji in študenti ter da lahko sledijo predavanjem. Zaželeno je, da imajo študenti tudi zadostno znanje angleškega jezika, da lahko razumejo dodatne študijske materiale, ki bodo zagotovljeni tekom izvedbe predmeta.

Cilji
 1. Študentom predstaviti teorije mednarodnih odnosov, geopolitike in geoekonomije.
 2. Naučiti študente, kako uporabiti osnovne geopolitične in geoekonomske kategorije za razumevanje mednarodnega sistema.
 3. Razviti sposobnost za analizo vzrokov in posledic mednarodnih političnih in gospodarskih odločitev.
 4. Razviti sposobnost razumevanja in analiziranja vzrokov in posledic sprememb v mednarodnem sistemu.
 5. Vpeljati metodološki instrumentarij in raziskovalne metode za analizo mednarodnih gospodarskih spopadov.
 6. Razviti sposobnost uporabe geopolitičnega in geoekonomskega znanja za razumevanje delovanja globalnega trga.
 7. Usposobiti študente za delovanje v mednarodnem političnem in gospodarskem prostoru. 
 Kompetence
 • zmožnost razumevanja temeljnih geopolitičnih in geoekonomskih teorij;
 • zmožnost razumevanja ter ocenjevanja družbenih in ekonomskih procesov v mednarodnem sistemu;
 • zmožnost uporabe in ocenjevanja geoekonomskih podatkov;
 • zmožnost razumevanja in ocenjevanja državnih ekonomskih politik;
 • zmožnost uporabe terminologije mednarodnih odnosov;
 • zmožnost razumevanja in uporabljanja obveščevalnega cikla v gospodarskem sistemu;
 • zmožnost razumevanja metodoloških pristopov pri oblikovanju državnih gospodarskih in zunanjepolitičnih strategij;
 • zmožnost razumevanja in ocenjevanja učinkovitosti socialnih procesov sodobne globalizacije trga;
 • zmožnost razumevanja teorije gospodarske vojne;
 • zmožnost razumevanja pomembnosti gospodarske obveščevalne dejavnosti v zasebnem sektorju;
 • zmožnost razumevanja preoblikovanja državnih gospodarskih prioritet;
 • zmožnost razumevanja oblikovanja mednarodnega ravnovesja moči na podlagi politične in gospodarske moči.
Učni izidi
Ko bo opravil izpit, bo študent zmožen:
 • uporabljati osnovno znanje geopolitične in geokonomske analize;
 • razumeti mednarodne odnose;
 • razumeti mednarodni ekonomski sistem;
 • razumeti ekonomske državne strategije;
 • razumeti teorijo gospodarske vojne;
 • razumeti teorijo gospodarske obveščevalne dejavnosti;
 • razumeti obnašanje ter sprejemanje odločitev držav in ostalih igralcev v mednarodnem sistemu;
 • razumeti delovaje globaliziranega trga;
 • razumeti pomembnost sodelovanja zasebnega in javnega sektorja;
 • uporabljati analitične spretnosti za sprejemanje veljavnih zaključkov.
Vsebina predmeta
 1. Geopolitika
  1. Teorije mednarodnih odnosov
  2. Definicija suverenosti in mednarodnega subjekta
  3. Razvoj nacionalnih držav in politične ekonomije
  4. Zgodovinski razvoj mednarodnih odnosov
  5. Teorija ravnovesja moči
  6. Pomen državnega interesa
  7. Definicija pojma Geopolitika
  8. Odnos demokracija-tržni sistem
  9. Zgodovinski razvoj mednarodnih gospodarskih odnosov
 2. Geoekonomija
  1. Definicija Geoekonomije
  2. Gospodarske in ekonomske vojne
  3. Gospodarska ravnovesja moči
  4. Razvoj ekonomskih teorij in njihov vpliv na mednarodni red
  5. Ekonomski svetovni red po II. svetovni vojni
  6. Temelji teorije obveščevalne gospodarske dejavnosti
  7. Primeri državnih ekonomskih interesov in strategij
  8. Primeri učinkovitega sodelovanja zasebnega in javnega sektorja pri oblikovanju državnega gospodarskega interesa
  9. Geopolitična uporaba državnih skladov, monetarne politike, bonitetnih agencij in davčnih politik
  10. Regionalna ekonomska združenja
  11. Oblikovanje novega svetovnega političnega in ekonomskega reda
Oblike dela
 • Frontalna oblika poučevanja
 • samostojno in individualno delo študentov
Metode (načini) dela
 • razlaga
 • razgovor/debata
 • študija primera
 • vključevanje gostov in strokovnjakov iz prakse v poučevanje
Sistem ocenjevanja in kriterij
 • Seminarska naloga: 30% delež
 • Pisni izpit: 70% delež
Učni in študijski material
 • Laris Gaiser, Geopolitika – Mednarodni Odnosi XXI stoletja, Didakta, Radovljica, 2010
        Za študente Magistrskega programa:
 • Laris Gaiser, Economic intelligence for a new world order, in STS – Journal of Security Terrorism Society pp.123-141, 2016
 Priporočena dodatna literatura       
 • Laris Gaiser, Economic Intelligence and World Governance, IlCerchio, RSM, 2016
Govorilne ure
 • pred in po predavanjih
 • po dogovoru

Nosilec predmeta:

Fink, Andrej
img_4842.jpg