Gospodarjenje sodobnega podjetja

Ime predmeta:Gospodarjenje sodobnega podjetja
Semester izvedbe:5. semester (jesenski)
Tip predmeta:Izbirni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede (UNI)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je izbirni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na dodiplomskem študijskem programu Poslovne vede. Pri predmetu študent spozna temeljne pojme in koncepte gospodarjenja podjetja, analize poslovanja, kazalnike in bonitete podjetja s teoretičnega in praktičnega vidika.
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študenti morajo razumeti osnovne pojme ekonomike podjetja, poslovanja podjetja ter managementa kakor izhaja iz srednješolskih učnih načrtov. Predmet zahteva uporabo osnovnih matematičnih tehnik. Študentje morajo imeti zadostno znanje slovenskega jezika, da se lahko sporazumevajo s predavatelji ter študenti, da lahko sledijo predavanjem ter da lahko razumejo študijske materiale, ki bodo zagotovljeni pri izvedbi predmeta.

Cilji
 1. Študentom predstaviti pomen gospodarjenja podjetja;
 2. Študentom predstaviti kazalnike podjetja in njihove izračune;
 3. Seznaniti s pomenom analiziranja in gospodarjenja podjetja.
 4. Razviti sposobnost uporabe analize poslovanja in bonitet podjetja v praksi.
Kompetence
 1. Razumevanje sodobnih potreb in možnosti njihovega kritja s pomočjo posredovanja podjetja, njegove vloge, ciljev ter delovanja
 2. Razumevanje izbranih ekonomskih načel in konceptov, uspešnosti podjetja, kazalnikov in sistemov kazalnikov ter analize poslovanja
 3. Pridobitev znanja kot primerne podlage za pripravo poslovnih odločitev ter za nadaljnje poglabljanje pri drugih predmetih
 4. Sposobnost analiziranja in sintetiziranja
 5. Sposobnost strokovnega argumentiranja in odločanja
Učni izidi
Pridobljeno znanje bo mogoče uporabiti:
 • v praksi pri sprejemanju kompleksnih poslovnih odločitev;
 • pri nadaljnjem študijskem poglabljanju v analizo poslovanja in ekonomiko podjetja tudi njene najnovejše poddiscipline in v druge povezane discipline.;
 • uporabljati analitične spretnosti za sprejemanje veljavnih zaključkov.
Vsebina predmeta
 1. Namen predmeta (vloge podjetja pri zadovoljevanju potreb ter njegove uspešnosti)
 2. Podjetje (podjetje kot ekonomski in socialni sistem; nastanek in razvoj podjetij s pregledom relevantnih faz družbene delitve dela; tipologija podjetij po dejavnosti, lastninski sestavi in velikosti; tipologija povezav podjetij)
 3. Okolje podjetja, medsebojno učinkovanje podjetja in okolja (poslovno in neposlovno okolje podjetja)
 4. Vrste in hierarhija ciljev podjetja (vrste ciljev, njihove razsežnosti in prioritete)
 5. Lokacija, organiziranost podjetja, vrste in značilnosti poslovnih funkcij  ter njihov stroškovni odraz
 6. Teoretično in praktično razumevanje analize poslovanja in bonitete podjetja
 7. Sodobno razumevanje uspešnosti podjetja, tveganj in ključnih dejavnikov uspešnosti podjetja
 8. Sodobni kazalniki in sistemi kazalnikov kot poslovno orodje  ter  odločitvena osnova
Oblike dela
 • Frontalna oblika poučevanja
 • AV predstavitve
 • Obravnava študijskih primerov
 • Delo v skupinah
Metode (načini) dela
 • razlaga
 • razgovor/debata
 • študija primera
 • reševanje nalog
Sistem ocenjevanja in kriterij
Preverjanje znanje je sestavljeno iz treh elementov: 1) Seminarska naloga; 2) Sprotno delo; 3) Izpit. Za pozitivno oceno je potrebno zbrati najmanj 50 % vseh točk.

Učni in študijski material
 • izbrana poglavja iz aktualnih učbenikov ter znanstveni in strokovni prispevkiiz priznanih domačih in tujih revij ter zbornikov (bodo navedeni sproti)
 • prosojnice s predavanj s povzetki temeljnih vsebin ter dodatna gradiva za vaje in diskusijo.
Priporočena dodatna literatura:
 • Martin Ricketts (2008): The Economics of Modern Business Enterprise, Edward Elgers Publishing Limited, Cheltenham, UK;
 • Werner Pepels (2003): ABWL: Eine praxisorientierte, Einfuehrung in die moderne Betriebswirtschaftslehre, 3dr Ed., Fortis, Koeln
Govorilne ure
 • po predavanjih
 • po dogovoru

Nosilec predmeta:

Čepar, Žiga
cepar_ziga_3.jpg