Gospodarsko pravo

Ime predmeta:Gospodarsko pravo
Semester izvedbe:5. semester (jesenski)
Tip predmeta:obvezni (modul: Management in pravo)
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede (UNI)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je obvezni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na dodiplomskem študijskem programu Poslovne vede.
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študent mora imeti ustrezna znanja s področja splošnega civilnega prava.

Cilji
Strukturirano znanje področja prava gospodarskih subjektov, predvsem kar zadeva njihovo ustanavljanje, delovanje, notranjo organizacijo in vodenje ter nadzor in statusnopravna preoblikovanja. Poseben poudarek je namenjen predvsem gospodarskim družbam.
 
Kompetence
Pridobiti osnovna teoretična in praktična znanja z različnih področij, v katera vstopajo gospodarski pravni subjekti v medsebojnih razmerjih in razmerjih s končnimi uporabniki.
Praktična znanja v zvezi z ustanavljanjem teh subjektov, njihovim upravljanjem ter postopki za prenehanje takšnih subjektov. 

Učni izidi
 • Razumevanje temeljnih pravnih instrumentov s področja in sposobnost njihovega  razvrščanja v konkretnih situacijah;
 • Argumentiranje in interpretiracija zakonskih določb področja ter spremljanje in analiza sodne prakse;
 • Ustno in pisno izražanje o pravnih vprašanjih, sposobnost pravniškega sklepanja,
 • Izdelava enostavnejših zapisov pravnih poslov;
 • Prenos znanja v različne oblike vlog v postopkih;
 • Sposobnost povezovanja pridobljenega znanja z drugimi predmeti s področja civilnega in gospodarskega prava in s postopkovnimi predmeti.
Vsebina predmeta
 1. Razvoj
- Temeljne značilnosti, razvoj in viri statusnega prava v tujih pravnih sistemih
- Razvoj statusnega prava na območju Slovenije
- Zakon o gospodarskih družbah (1993-2006)
- Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)
- Lastninjenje podjetij
 1. Tipologija gospodarskih subjektov
- Organizacije na področju gospodarstva (podjetja oziroma družbe, banke, zavarovalnice, zadruge) in negospodarstva (zavodi, društva, ustanove)
- Teorija podjetja
 1. Samostojni podjetnik
 2. Gospodarske družbe
- Splošno
- Pojem in razvoj
- Nastanek družbe
- Skupne značilnosti družb
- Pravna sposobnost in dejavnost
- Premoženje in odgovornost za obveznosti
- Firma
- Sedež
- Zastopanje
- Sodni register
- Poslovna tajnost in konkurenčna prepoved
- Prenehanje družbe
- Statusne spremembe
- (Redna) likvidacija
- Stečaj
- Načela
- Pogoji za uvedbo
- Temeljne faze v postopku in organipostopka
-  Pravne posledice začetka stečajnegapostopka
- Izpodbijanje pravnih dejanj
- Prisilna poravnava
- Posamezne družbe
- Pojem delnice, vrste delnic, pravice iz delnice
- Trg vrednostnih papirjev
- Upravljanje
- Organi vodenja in nadzora
- Odškodninska odgovornost članov organov vodenja in nadzora
- Položaj manjšinskih delničarjev
- Ničnostne in izpodbojne tožbe
- Komanditna delniška družba
- Evropska delniška družba (Societas Europaea)
- Razvojevropskega societetnega prava
- Koncern in holding
- Statusno preoblikovanje družb
 
Oblike in metode dela
 • predavanja (posredovanje temeljnih teoretičnih znanj)
 • seminar (analiza sodne prakse, analiza konkretnih zakonskih in pravnoposlovnih določb)
 • vaje (reševanje hipotetičnih problemov, obravnava izdelkov samostojnega dela)
 • drugo delo (konzultacije v zvezi s pripravo izdelkov za obravnavo na vajah)
 Sistem ocenjevanja in kriteriji
 • Preverjanje znanja je sestavljeno iz: domače naloge (25% delež v skupni oceni), ocene sodelovanja pri predmetu (25% delež) in pisnega izpita (50% delež).
 • Ne glede na izračun z upoštevanjem posameznih deležev, mora biti za skupno pozitivno oceno najprej pozitivno ocenjen zaključni izpit.
 • Pisni izpit se opravlja po koncu semestra. Za pristop k izpitu mora študent izdelati/oddati vse domače naloge.
 Obvezna literatura:
 • Ivanjko-Kocbek: Korporacijsko pravo, GV Založba, Ljubljana 2009
 • Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah, GV Založba, Ljubljana 2014
 • Veljavna zakonodaja s področja, ki se objavi za vsako študijsko leto (dostopna na spletu: www.dz-rs.si)
Priporočena dodatna literatura:
 Armour, J. et al., Essential Elements of Coroprate Law: What Is Corporate Law?, Harvard, 2009. http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/papers/pdf/Kraakman_643.pdf 
 
Govorilne ure
 • Pred in po predavanjih
 • Po dogovoru

Nosilec predmeta:

Rozman, Til
Rozman_portret.jpg