Integralni management in razvoj podjetja

Ime predmeta:Integralni management in razvoj podjetja
Semester izvedbe:2. semester (pomladni)
Tip predmeta:obvezni
Kreditne točke:8 KT
Študijski program:Poslovne vede (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je obvezni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na magistrskem študijskem programu Poslovne vede.
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študentje morajo imeti zadostno znanje slovenskega jezika, da se lahko sporazumevajo s predavatelji ter študenti, da lahko sledijo predavanjem ter da lahko razumejo študijske materiale,

Cilji
 • Spoznati in razumeti osnovne pristope k celoviti obravnavi managerske funkcije.
 • Opisati vpliv zunanjih in notranjih faktorjev na managerske odločitve v združbah.
Kompetence
 • Pridobiti sposobnost reševanja problemov na osnovi kvalitativnih in kvantitativnih informacij.
 • Razviti sposobnost predvidevanja situacij in predvidevanja dogodkov, kakor tudi sposobnost prepoznavanja in interpretacije gospodarskih razmer v danih pogojih.
 • Razviti sposobnost sprejemanja odločitev.
 • Pridobiti sposobnost samostojnega učenja.
 • Razviti sposobnost izražanja idej in oblikovanj argumentov na logičen in usklajen način, tako ustno kot pisno.
 • Razviti sposobnost oblikovanja argumentov, ki vodijo h kritičnemu in samokritičnemu razmišljanju.
 • Razviti veščine prilagajanja novim razmeram.
 • Pridobiti načine, ki olajšajo upoštevanje etičnih načel.
 • Pridobiti sposobnost analize poslovnega obnašanja in odločitev ter njihovega vrednotenja z ekonomskega, družbenega in etičnega stališča.
 • Razviti sposobnost prenosa znanja v prakso.
 • Razviti sposobnost razvoja medosebnih odnosov in timskega dela.
 • Spoznati managerski vidik razvoja podjetja in razumeti njegove cilje.
 • Pridobiti sposobnost razumevanja in uporabe osnovnih managerskih konceptov.
Učni izidi
Ko bo opravil izpit, bo študent razumel pristope za oblikovanje učinkovite in celovite managerske funkcije.

Vsebina predmeta
 • Market-based management
 • Vodenje podjetja na primeru koncepta Jacka Welcha
 • Izbrana poglavja s področja ekonomike kadrov
 • Izbrana poglavja s področja teorije iger za management in strateško vodenje
 • Procesi managementa
 • Planiranje s cilji (MBO)
 • Vodenje-motivacija sodelavcev
 • Vodenje-komunikacija
 • Kontroliranje (BSC)
Oblike dela
 • Frontalna oblika poučevanja
 • Samostojno delo študentov
Metode dela
 • Razlaga
 • Razgovor/debata
 • Predstavitve seminarskih nalog
Sistem ocenjevanja in kriterij
 • Preverjanje znanja je sestavljeno iz: seminarske naloge (30% uteži v skupni oceni) in pisnega izpita (70% uteži).
 • Ne glede na izračun z upoštevanjem posameznih uteži, mora biti za skupno pozitivno oceno najprej pozitivna ocena zaključnega izpita.
Obvezna literatura
 • Lazear, Edward; Gibbs, Michael. Personnel economics for management. John Wiley & Sons, 2007.
 • Welch, Jack. Winning. HarperCollins, 2005.
 • Daft, Richard F.. Management. Cengage Learning, 2009.
 • Drucker, Peter; Maciariello, Joseph A.. Management, revised edition. HarperBusiness, 2008.
 • Berne, Eric. Katero igro igraš? Sinesis, 2012.
 • Kaplan, Robert S.; Norton, David P.. The balanced scorecard. HBR press, 1996.
Govorilne ure
 • Pred in po predavanjih
 • Po dogovoru

Nosilec predmeta:

Fornazarič, Milena
milena_fornazaric.jpg