Izbrana poglavja prava Evropske unije

Ime predmeta:Izbrana poglavja prava Evropske unije
Semester izvedbe:1. semester
Tip predmeta:Obvezni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Pravo (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Splošni pogoji za vpis na magistrski študij prava.

Vsebina:

 1. Splošno o Evropski uniji.
  1.1 Zgodovinski razvoj evropskih integracij in nastanek EU.
  1.2 Pravna narava EU in položaj države članice v EU.
  1.3 Pravni red EU in razmerje med evropskim in nacionalnimi pravnimi redi.
 2. Splošna načela prava EU v teoriji in sodni praksi.
  2.1 Temeljna načela naddržavnosti pravne ureditve EU.
  2.2 Druga splošna načela prava EU.
 3. 3. Institucionalno pravo EU.
  3.1 Institucije in druga telesa EU.
  3.2 Pravni akti EU.
 4. 4. Sodno varstvo v EU.
  4.1 Splošno o Sodišču EU - sodna arhitektura EU.
  4.2 Razmerje med Sodiščem EU in nacionalnimi sodišči.
  4.2 Postopki pred Sodiščem EU.
  4.3 Sodbe Sodišča EU.
 5. 5. Temeljna vsebina prava EU – substančno pravo EU (izbrani vidiki).
  5.1 Notranji trg.
  5.2 Temeljne ekonomske svoboščine.
  5.3 Območje svobode varnosti in pravice ter Skupna zunanja in varnostna politika.
  5.4 Temeljne pravice.

Temeljni literatura in viri / Readings:

Obvezna literatura:

 • Lampe, R., Drenik, S.: Spremembe evropskega prava po Lizbonski pogodbi, Dignitas, št. 37/38, 2008, str. 90-125.
 • Prečiščeni različici Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije UL C 59, 7. 6. 2016, str. 1.

Priporočljiva literatura:

 • Creig, P., De Burca, G.: EU Law - Text, Cases and Materials, Sixth Revised Version, Oxford University Press, Oxford, 2016.
 • Grad, F.: Evropsko ustavno pravo, Uradni list RS, Ljubljana 2010.
 • Lampe, R., Drenik, S., Grasselli, N.: Lizbonska pogodba z uvodnimi pojasnili, Doba Epis, Maribor, 2008.
 • Tridimas, T.: General Principles of EU Law, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford 2007.
 • Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne 13. decembra 2007 UL C 306, 17. 12. 2007,

Na predavanjih bo sporočena dodatna literatura, sodbe, datoteke, spletne strani in drugo gradivo glede na obravnavana aktualna vprašanja. / At the lectures additional literature, judgments, files, websites and other materials will be presented according to the current topics discussed.

Cilji in kompetence:
Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • iniciativnost in samostojnost pri odločanju;
 • širitev splošnega pravnega obzorja na področju izbranega predmeta, ki zagotavlja širšo razgledanost, katera je izjemnega pomena za vzpostavitev kakovostnega odločanja,
 • razvoj in uporaba pravniškega silogizma ter argumentacije, splošnih komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, predstavljanja pridobljenega znanja znotraj in zunaj organizacije ter v mednarodnem okolju;
 • sposobnost uporabe različnih interpretativnih metod razlage pravnih besedil,
 • sposobnost samostojnega in timskega dela, pri strokovnem in znanstvenoraziskovalnem delu.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • poglobitev znanja na področju prava Evropske unije;
 • usposobljenost za prenos teoretičnega znanja v prakso z zmožnostjo reševanja zahtevnejših primerov v zvezi z odnosom med pravom EU in nacionalnim pravom;
 • sposobnost reševanja konkretnih strokovnih vprašanj z uporabo relevantne zakonodaje, sodne prakse, razlagalnih argumentov in znanstvenih metod ter postopkov.

Predvideni študijski rezultati:
Po uspešno opravljenih obveznostih bo študent zmožen:

 • opredelitve problema, ki se nanaša na pravo Evropske unije in pravilne rešitve;
 • samostojne in pravilne uporabe teorije in načel prava EU ter primarnega in sekundarnega prava EU, vključno sodne prakse s področja prava EU;
 • priprave strokovnih gradiv za odločevalce.

Metode poučevanja in učenja:
Predavanja z aktivno udeležbo študentov po sokratski metodi, študije primerov, individualno in skupinsko raziskovalno delo, poučevanje na daljavo z IKT in predstavitve, vaje in priprava seminarskih nalog, razgovori in debate, vključevanje gostov oz. strokovnjakov.

Načini ocenjevanja:

 • Pisni izpit (50 %),
 • pisna seminarska naloga (25 %),
 • sodelovanje in ustna predstavitev primera (25%).

Pogoj za pristop k pisnemu izpitu je pozitivno ocenjena pisna seminarska naloga ter sodelovanje na predavanjih in ustna predstavitev primera.

Delež (v %) / Weight (in %)

 • Pisni izpit (50 %) in
 • pisna naloga (25 %)
 • sodelovanje in ustna predstavitev (25%).

Reference nosilca:
Dr. Simona Drenik Bavdek je leta 2000 diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 2002 je magistrirala (LL.M) iz mednarodnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Utrechtu na Nizozemskem, leta 2016 pa doktorirala iz mednarodnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2002 se je udeležila tudi Haaške akademije za mednarodno pravo.

15 let je delovala v slovenski diplomaciji, od leta 2008 dalje kot pooblaščena ministrica, od tega je bila štiri leta vodja Sektorja za mednarodno pravo, štiri leta vodja Projektne enote za zagovor pred arbitražnim sodiščem in zastopnica Slovenije pred arbitražnim sodiščem. Kot vodja ali članica diplomatskih delegacij je sodelovala na številnih mednarodnih oz. medvladnih konferencah, vključno medvladni konferenci za Lizbonsko pogodbo, na Evropskem Svetu in Svetu Evropske unije, kot tudi pri številnih pogajanjih o dvostranskih mednarodnih pogodbah. V času slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije (2008) je vodila prioritetni dosje o Lizbonski pogodbi, bila je tudi članica več delovnih skupin Sveta Evropske unije.

V letih 2015 do 2019 je bila sekretarka na Ministrstvu za pravosodje v Direktoratu za kaznovalno pravo in človekove pravice, bila je tudi članica projektne skupine za izvrševanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice.

Od leta 2020 je zaposlena kot svetnica varuha pri Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije kot pomočnica vodje Centra za človekove pravice.

Pri svojem delu in raziskovanju izhaja iz povezovanja teorije in prakse. Je avtorica preko 50 znanstvenih ali strokovnih del. Je članica Odbora za vladavino prava in mednarodno investicijsko pravo Združenja za mednarodno pravo (ILA) in Pravne delovne skupine Evropskega združenja nacionalnih institucij za človekove pravice (ENNHRI).

Refererence:
Lampe, Rok, Drenik, Simona: Spremembe evropskega prava po Lizbonski pogodbi, Dignitas, 2008, št. 37/38, str. 90-125.
Drenik, Simona: Prihodnost Evrope: od ustave do pogodbe o reformi EU, Pravna praksa, 2007, št. 29/30, pril. str. II-VIII.
Drenik, S.: Ustanavljanje evroregij in Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, v: Pravna praksa, št 18/2008, str. 6–8.
Lampe, Rok, Drenik, Simona, Grasselli, Neža: Lizbonska pogodba z uvodnimi pojasnili, Maribor: Doba Epis, 2008.
Drenik, Simona: Evropska organizacija za jedrske raziskave (CERN), v: Pravna praksa, št. 3/2014, str. 19–21.

COBISS (osebne bibliografije / presonal bibliographies):
https://bib.cobiss.net/biblioweb/biblio/si/slv/conor/14433635

Nosilec predmeta:

Drenik Bavdek, Simona
1_dsc_5617.jpg