Konkurenčno pravo v Sloveniji in EU

Ime predmeta:Konkurenčno pravo v Sloveniji in EU
Semester izvedbe:3/4 semester
Tip predmeta:Izbirni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Pravo (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Ni posebnih pogojev. 

Vsebina:

 1. Osnovni ekonomski koncepti
 2. Tržna stanja
 3. Cilji konkurenčnega prava
 4. Primerjava konkurenčnega prava in ekonomske regulacije
 5. Razmerje med slovenskim in EU konkurenčnim pravom
 6. Naslovljenci pravil konkurenčnega prava – primerjava konceptov podjetja in ekonomske enote s koncepti gospodarske družbe, holdinga in povezanih družb
 7. Omejevalni sporazumi v teoriji in v slovenski ter EU upravni in sodni praksi
 8. Zloraba prevladujočega položaja v teoriji in v slovenski ter EU upravni in sodni praksi
 9. Konkurenčnopravni vidiki določanja cene in oblikovanja cenovnih strategij
 10. Presoja koncentracij v teoriji in v slovenski ter EU upravni in sodni praksi
 11. Državne pomoči po 107. členu PDEU in v praksi Evropske komisije
 12. Nelojalna konkurenca
 13. Postopek pred AVK in Evropsko komisijo v konkurenčnopravnih zadevah
 14. Sankcije zaradi kršitev pravil konkurenčnega prava v slovenski in EU upravni ter sodni praksi

Temeljni literatura in viri / Readings:

Obvezna literatura:

 • Repas, M.: Konkurenčno pravo v teoriji in praksi, Uradni list RS, 2010
 • Jones, A., in Surfin, B.: EU Competition Law, Oxford University Press, 2016
 • Komentar ZPOmK-1
 • EU zakonodaja in slovenska ter EU upravna in sodna praksa (oboje bo sporočeno na predavanjih glede na razvoj zakonodaje in upravne ter sodne prakse) / EU legislation and Slovenian and EU case law and administrative practices (both will be communicated in lectures in the perspective of the developments of legislation, case law and administrative practices)
 • Zapiski s predavanj / lecture notes

Priporočljiva literatura:

 • Whish, R., Bailey, D.:Competition Law, Oxford University Press, 9. izdaja, 2019
 • Colomo, P. I.: Beyond the „more Economic-based Approach“: a Legal Perspective on Article 102 TFEU Case Law, Common Market Law Review 53, str. 709–740, 2016
 • Rozman, T. Doktrina cenovnega plenilstva v EU in ZDA skozi perspektivo nadomestitve izgub, izključitvenega namena ter stroškov. Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, 2013
 • Rozman, T. Cenovno predatorstvo v Sloveniji: pravno razlogovanje v perspektivi naziranj Komisije in Sodišča EU. Lexonomica, ISSN 1855-7147, dec. 2012

Cilji in kompetence:

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • iniciativnost in samostojnost pri odločanju;
 • širitev splošnega pravnega obzorja na področju konkurenčnega prava, kar zagotavlja širšo razgledanost, katera je izjemnega pomena za vzpostavitev kakovostnega odločanja;
 • usposobljenost za prenos teoretičnega znanja v prakso z zmožnostjo reševanja zahtevnejših primerov, ki zahtevajo povezovanje različnih pravnih področij, in priprave zapletenejših pravnih aktov;
 • zmožnost analize notranjih in zunanjih pravnih pogojev delovanja organizacije, opredeljevanja dosegljivih ciljev in oblikovanja strategije za njihovo doseganje;
 • sposobnost uporabe različnih interpretativnih metod razlage pravnih besedil;
 • sposobnost uporabe rešitev različnih strokovnih in znanstvenih disciplin pri načrtovanju ciljev organizacije in uvajanju sprememb v organizaciji.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost povezovanja znanja z različnih področij (interdisciplinarnost);
 • prepoznavanje priložnosti in nevarnosti na globalnem trgu;
 • razumevanje slovenskega in EU pravnega okvirja konkurenčnega prava;
 • sposobnost reševanja konkretnih strokovnih vprašanj z uporabo relevantne zakonodaje, sodne prakse, razlagalnih argumentov in znanstvenih metod ter postopkov.

Predvideni študijski rezultati:
Po uspešno opravljenih obveznosti bo študent:

 • razvil sposobnost prepoznavanja konkurenčnopravnih tveganj pri poslovanju;
 • prepoznal konkurenčnopravno dopustna in konkurenčnopravno prepovedana ravnanja podjetij;
 • razvil sposobnost oblikovanja in predlaganja pravnih rešitev;
 • usposobljen za pripravljanje strokovnih gradiv za odločevalce.

Metode poučevanja in učenja:
Predavanja z aktivno udeležbo študentov, študije primerov, individualno in skupinsko raziskovalno delo, poučevanje na daljavo z IKT in predstavitve.

Načini ocenjevanja:

 • Pisni izpit (50 %) in
 • pisna naloga (50 %).

Pogoj za pristop k pisnemu izpitu je pozitivno ocenjena pisna naloga.

Delež (v %) / Weight (in %)

 • Pisni izpit (50 %) in
 • pisna naloga (50 %).

Reference nosilca:
Dr. Til Rozman je leta 2009 diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po uspešno zaključenem pripravništvu (2009–2011) se je zaposlil kot mladi raziskovalec na področju civilnega in gospodarskega prava ter kot asistent na Univerzi v Ljubljani (2011–2015). Od leta 2015 dalje poučuje na Fakulteti za družbene vede na področjih primerjalnega korporacijskega prava in prava EU ter je zaposlen kot področni podsekretar za regulacijo trgov na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS).

Leta 2016 je z odliko doktoriral na temo normativne ureditve ter poslovnih praks vodenja koncernov v Republiki Sloveniji in v EU ter pridobil naziv doktor znanosti na področju prava. Med leti 2016 in 2019 je bil Rozman član dveh raziskovalnih skupin pri Centru za primerjalnopravne raziskave, in sicer »Družbeno odgovorno korporativno upravljanje kot temelj nove razvojne paradigme Slovenije in EU« ter »Korporativno upravljanje družb v državni lasti: sodobni izzivi in dileme za Slovenijo in EU«.

Leta 2018 je bil Rozman habilitiran kot docent za področje civilnega in gospodarskega prava na Univerzi v Ljubljani. Objavil je številne znanstvene članke ter imel prispevke na domačih in mednarodnih konferencah na področjih prava EU in primerjalnega korporacijskega prava, konkurenčnega prava in ekonomske regulacije.

Leta 2020 se je Rozman pridružil raziskovalnemu projektu »Holistični pristop k spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu - reforma slovenske in mednarodne pravne ureditve«, ki ga izvaja Fakulteta za državne in evropske študije in financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Refererence:

 • Znanstveni prispevek na mednarodni konferenci: ROZMAN, Til. (Un)locking parcel lockers. V: PARCU, Pier Luigi (ur.). The changing postal environment : market and policy innovation, (Topics in regulatory economics and policy). Cham: Springer Nature. cop. 2020.
 • Znanstveni prispevek na mednarodni konferenci: ROZMAN, Til. Quantity rebate scheme: applicability of per sender reasoning for corporate groups. V: PARCU, Pier Luigi (ur.). The contribution of the postal and delivery sector: between ecommerce and e-substitution, (Topics in regulatory economics and policy). Cham: Springer, 2018.
 • Izvirni znanstveni članek: ROZMAN, Til. Doktrina cenovnega plenilstva v EU in ZDA skozi perspektivo nadomestitve izgub, izključitvenega namena ter stroškov. Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, 2013.
 • Izvirni znanstveni članek: ROZMAN, Til. Cenovno predatorstvo v Sloveniji: pravno razlogovanje v perspektivi naziranj Komisije in Sodišča EU. Lexonomica, ISSN 1855-7147, dec. 2012.

Nosilec predmeta:

Rozman, Til
Rozman_portret.jpg