Korporacijsko pravo

Ime predmeta:Korporacijsko pravo
Semester izvedbe:4. semester (pomladni)
Tip predmeta:Obvezni
Kreditne točke:6
Študijski program:Poslovne vede (UNI)
Primarni jezik izvedbe:Slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je obvezni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na dodiplomskem študijskem programu Poslovne vede.
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študent mora imeti ustrezna znanja s področja splošnega civilnega prava.

Cilji
Strukturirano znanje področja prava gospodarskih subjektov, predvsem kar zadeva njihovo ustanavljanje, delovanje, notranjo organizacijo in vodenje ter nadzor in statusno pravna preoblikovanja. Poseben poudarek je namenjen predvsem gospodarskim družbam.
 
Kompetence
 • Pridobiti osnovna teoretična in praktična znanja z različnih področij, v katera vstopajo gospodarski pravni subjekti v medsebojnih razmerjih in razmerjih s končnimi uporabniki;
 • Praktična znanja v zvezi z ustanavljanjem teh subjektov, njihovim upravljanjem ter postopki za prenehanje takšnih subjektov.
Učni izidi
 • Razumevanje temeljnih pravnih instrumentov s področja in sposobnost njihovega  razvrščanja v konkretnih situacijah;
 • Argumentiranje in interpretacija zakonskih določb področja in spremljanje ter analiza sodne prakse;
 • Ustno in pisno izražanje o pravnih vprašanjih, sposobnost pravniškega sklepanja,
 • Izdelava enostavnejših zapisov pravnih poslov;
 • Prenos znanja v različne oblike vlog v postopkih;
 • Sposobnost povezovanja pridobljenega znanja z drugimi predmeti s področja civilnega in gospodarskega prava in s postopkovnimi predmeti.
Vsebina predmeta
 1. Razvoj
 2. Temeljne značilnosti, razvoj in viri statusnega prava v tujih pravnih sistemih
 3. Razvoj statusnega prava na območju Slovenije
 4. Zakon o gospodarskih družbah (1993-2006)
 5. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)
 6. Lastninjenje podjetij
 7. Tipologija gospodarskih subjektov
 8. Organizacije na področju gospodarstva (podjetja oziroma družbe, banke, zavarovalnice, zadruge) in negospodarstva (zavodi, društva, ustanove)
 9. Teorija podjetja
 10. Samostojni podjetnik
 11. Gospodarske družbe
  1. Splošno
  2. Pojem in razvoj
  3. Nastanek družbe (ust. akti, vpis v reg, preddr.)
  4. Skupne značilnosti družb
  5. Pravna sposobnost in dejavnost
  6. Premoženje in odgovornost za obveznosti
  7. Firma
  8. Sedež
  9. Zastopanje
  10. Sodni register
  11. Poslovna tajnost in konkurenčna prepoved
  12. Prenehanje družbe
  13. Statusne spremembe
 12. (Redna) likvidacija
 13. Stečaj
  1. Načela
  2. Pogoji za uvedbo
  3. Temeljne faze v postopku in organi postopka
  4. Pravne posledice začetka stečajnega postopka
  5. Izpodbijanje pravnih dejanj
 14. Prisilna poravnava
 15. Posamezne družbe
  1. Družba z neomejeno odgovornostjo (javna trgovinska družba)
   1. Pojem
   2. Ustanovitev
   3. Razmerja med družbeniki
   4. Odgovornost za obveznosti
  2. Komanditna družba
   1. Pojem
   2. Ustanovitev
   3. Razmerja med družbeniki
   4. Odgovornost za obveznosti
 16. Dvojna družba
 17. Tiha družba
 18. Družba z omejeno odgovornostjo
  1. Pojem
  2. Ustanovitev
  3. Razmerja med družbeniki
  4. Odgovornost za obveznosti
 19. Delniška družba
  1. Pojem
  2. Ustanovitev
  3. Pojem delnice, vrste delnic, pravice iz delnice
  4. Trg vrednostnih papirjev
  5. Upravljanje
  6. Organi vodenja in nadzora
  7. Odškodninska odgovornost članov organov vodenja in nadzora
  8. Položaj manjšinskih delničarjev
  9. Ničnostne in izpodbojne tožbe
 20. Komanditna delniška družba
 21. Evropska delniška družba (Societas Europaea)
 22. Razvoj evropskega societetnega prava
 23. Koncern in holding
 24. Statusno preoblikovanje družb
Oblike in metode dela
 • predavanja (posredovanje temeljnih teoretičnih znanj)
 • seminar (analiza sodne prakse, analiza konkretnih zakonskih in pravnoposlovnih določb)
 • vaje (reševanje hipotetičnih problemov, obravnava izdelkov samostojnega dela)
 • drugo delo (konzultacije v zvezi s pripravo izdelkov za obravnavo na vajah)
Sistem ocenjevanja in kriteriji
 • Preverjanje znanja je sestavljeno iz: domače naloge (25% delež v skupni oceni), ocene sodelovanja pri predmetu (25% delež) in pisnega izpita (50% delež).
 • Ne glede na izračun z upoštevanjem posameznih deležev, mora biti za skupno pozitivno oceno najprej pozitivno ocenjen zaključni izpit.
 • Pisni izpit se opravlja po koncu semestra. Za pristop k izpitu mora študent izdelati/oddati vse domače naloge.
Obvezna literatura:
 • Ivanjko, Šime, Kocbek, Marijan. 2009. Korporacijsko pravo. Ljubljana: GV.
 • Kocbek et al. 2014. Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah: 2. izdaja. Ljubljana: GV.
 • Veljavna zakonodaja s področja, ki se objavi za vsako študijsko leto (dostopna na spletu: www.dz-rs.si).
Govorilne ure
 • Pred in po predavanjih
 • Po dogovoru

Nosilec predmeta:

Mihelič, Petja
Mihelič P_copy_1.jpg