Mednarodna stvarnost in mednarodni odnosi

Ime predmeta:Mednarodna stvarnost in mednarodni odnosi
Semester izvedbe:1. semester (jesenski)
Tip predmeta:Obvezni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je izbirni predmet, skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na magistrskem študijskem programu Poslovne vede.
 
Predpogoji
Študentje morajo imeti zadostno znanje slovenskega jezika, da se lahko sporazumevajo s predavatelji ter študenti, da lahko sledijo predavanjem ter da lahko razumejo študijske materiale.
 
Cilji
Študente seznaniti z glavnimi značilnostmi mednarodne družbe in to s sociološkega, pravnega in zgodovinskega vidika. Predstaviti jim, kako deluje mednarodni red. Načini mednarodnih odnosov: diplomacija, pravo, trgovina, mednarodne organizacije, vojna. Nova področja in problematike: globalizacija, komunikacije, prevozništvo, jedrska energija, ekologija, in druge.
           
Kompetence
Študent se bo srečal s problematiko mednarodne stvarnosti. Sposoben bo razumevanja konfliktnih situacij med mirom in vojno, ki jih predpostavlja mednarodno sožitje.
 
Vsebina predmeta
 • Sožitje med narodi. Temeljne značilnosti mednarodne družbe. Sociologija. Pravo. Razmerje mir-vojna.
 • Nacionalni interes. Mednarodni red. Idealizem-realizem.
 • Različni načini odnosov: mednarodno pravo.
 • Diplomacija.
 • Trgovina (Mednarodna ekonomija)
 • Mednarodne organizacije.
 • Nove problematike: komunikacije, prevozništvo, globalizacija in poenotenje med ljudmi in kulturami, jedrska energija, ekologija, in druge.
Oblike dela
 • Frontalna oblika poučevanja
 • Samostojno in individualno delo študentov.
Metode (načini) dela
 • Razlaga
 • Razgovor/debata
 • Študij primera
 • Reševanje nalog
 • Vključevanje gostov in strokovnjakov.
Sistem ocenjevanja in kriterij
Preverjanje znanja je sestavljeno iz dveh elementov: 1) Seminarska naloga; 2) Kolokvij. Vsak h končni oceni prispeva polovico. Za pozitivno oceno je treba zbrati najmanj 51% vseh točk.

Dodatna literatura
 • Boucher, David. 1998. Political theories of international relations. New York: Oxford University Press.
 • Brzezinski, Zbigniew. 1995. Izven nadzora. Globalno vrenje na pragu 21. stoletja. Ljubljana: Arah Consulting.
 • Benko, Vladimir. 2000. Sociologija mednarodnih odnosov. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče. Zbirka Sophia.
 • Oppenheim, Felix E. 1998. Vloga morale v zunanji politiki. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
 • Morgenthau, Hans. 1995. Politika med narodi. Borba za moč in mir. Ljubljana: DZS.
 • Russet, Bruce – Harvey, Starr. 1996. Svetovna politika. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
Govorilne ure
 • Pred in po predavanjih
 • Po dogovoru

Nosilec predmeta:

Fink, Andrej
img_4842.jpg