Mednarodni management

Ime predmeta:Mednarodni management
Semester izvedbe:3. semester (jesenski)
Tip predmeta:Obvezni (smer: Management in pravo)
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se izvaja v slovenskem jeziku in je obvezen predmet v uradno potrjenem učnem načrtu za magistrski študijski program s področja Poslovnih ved, smer:  Management in pravo.

Predhodne zahteve
Predpogoj za študente je obvladovanje osnov managementa in strateškega managementa, izvajanih na dodiplomski stopnji. Študenti morajo imeti zadostno znanje slovenskega jezika, da lahko komunicirajo z predavatelji in študenti, sledijo predavanjem in razumejo študijske materiale, ki bodo zagotovljeni v okviru predmeta.

Cilji
1. Umestiti mednarodni management v okvir managementa.
2. Omogočiti študentom, da bolje razumejo in razumejo priložnosti in izzive, s katerimi se soočajo podjetja pri širjenju svojih dejavnosti na mednarodni ravni in pri mednarodnih konkurentih na svojih domačih trgih.
3. Predstaviti študentom teoretične osnove, ki se uporabljajo za razumevanje vzrokov, mehanizmov in koristi pristopa mednarodnega managementa z vidika tradicionalnih in sodobnih teorij. Posebna pozornost je namenjena različnim orodjem in analitičnim kompetencam, ki so na voljo različnim specializiranim vodstvenim vlogam pri mednarodnem poslovanju.
4. Razviti sposobnost avtonomnega razumevanja in kritičnega vrednotenja ujemanja in neusklajenosti med teorijo in prakso na področju mednarodnega managementa.

Kompetence
• sposobnost razumevanja pravil in načel mednarodnega managementa;
• boljše razumevanje tega, kaj določa uspeh in neuspeh podjetij po vsem svetu;
• sposobnost poglobljenega razumevanja kvalitativnega in kvantitativnega pristopa k analizi vzrokov in posledic mednarodnega managementa, pri čemer je treba poudariti zlasti gospodarske in kulturne razsežnosti;
• sposobnost celovitega, kritičnega razmišljanja in zmožnosti analize, sinteze in predvidevanja rešitev na področju mednarodnega managementa;
• zmožnost prepoznati napetosti pri sprejemanju globalnih ukrepov v primerjavi z lokalno odzivnim ukrepanjem v mednarodnem managementu in jih povezati s korporacijsko strategijo podjetij.
• sposobnost upoštevanja etične in družbene odgovornosti pri razvoju in izvajanju strategije mednarodnega managementa.

Učni izidi
Po zaključku predmeta mora biti študent sposoben:
• razumevanja načel mednarodnega managementa,
• razvijanja zavesti o različnih stališčih in etičnih poslovnih praksah v mednarodnem okolju,
• sprejemanja funkcionalnih odločitev znotraj organizacije z mednarodno dejavnostjo.

Učni načrt
• Razlike v narodnih kulturah
• Organizacijske kulture in raznolikosti
• Medkulturna komunikacija in medkulturna pogajanja
• Oblikovanje in izvajanje mednarodne poslovne strategije
• Izbor in razvoj človeških virov v različnih kulturah
• Motivacija in vodenje med različnimi  kulturami
• Oblikovanje globalnih izdelkov in storitev
• Globalna proizvodnja, outsourcing in logistika
• Globalno trženje
• Globalne raziskave in razvoj

Vrste učenja / poučevanja
• frontalna vrsta poučevanja
• samostojno delo in samostojno učenje študentov

Metode učenja / poučevanja:
• pojasnjevanje
• diskusija
• študije primerov
• reševanje vaj

Merila ocenjevanja
• Evalvacijski sistem sestavljajo: seminarska naloga (25% teže), individualna udeležba (25%) in pisni izpit (50%).
• Ne glede na izračun, ki upošteva posamezne uteži, mora biti pisni izpit pozitivno ocenjen.

Učni in študijski material Govorilne ure
• pred in po predavanjih
• po dogovoru
 

Nosilec predmeta:

Bobek, Vito
Bobek.jpg