Mednarodno humanitarno in vojno pravo

Ime predmeta:Mednarodno humanitarno in vojno pravo
Semester izvedbe:3/4 semester
Tip predmeta:Izbirni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Pravo (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Ni posebnih pogojev.

Vsebina:

 1. Uvod. Vojna kot sociološki pojav. Definicija. Narava vojne.
 2. Evolucija vojnega pojava v zgodovini.
 3. Evolucija misli ob vojnih spopadih (v zgodovini). Jus ad bellum. Jus in bello. Polemologija.
 4. Splošna načela (princip diskriminacije/razločevanja in proporcionalnosti/sorazmernosti).
 5. Klavzula Martens. Haaško pravo (1899-1907).
 6. Ženevsko pravo. Konvencije iz leta 1949. Protokola (I in II) iz leta 1977).
 7. Izstopajoče značilnosti Ženevskih Konvencij. Mednarodni in ne mednarodni oboroženi spopadi. Civilne vojne. Notranji nemiri in upori. Upori proti nelegitimni oblasti.
 8. Zaščita pripadnikov oboroženih sil.
 9. Metode in načini bojevanja.
 10. Zaščita ne bojujočih se civilistov. Ravnanje z nevojaki.
 11. Varstvo kulturnih dobrin.
 12. Humanitarno pravo in nove tehnologije. RMA, »Revolucija v vojaških zadevah« (Senzorji, komunikacije, droni).
 13. Humanitarno pravo in kibernetske novosti. »Hibridna vojna« in posledice tega pojmovanja.
 14. Vojna v Koncilskih dokumentih. Kompendij Cerkvenega družbenega nauka.

Temeljni literatura in viri / Readings:

Obvezna literatura:

 • Mednarodne konvencije (dostopne na spletu). (http://www.icrc.org/ihl).
 • Sancin V. – Švarc, D. – Ambrož, M.: Mednarodno pravo oboroženih spopadov, Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje, 2009.
 • Ilenič, Valter. Pravo v oboroženih spopadih in humanitarno pravo. 2005. Rakek: RS, Ministrstvo za obrambo, Slovenska vojska.
 • Leban, Rudolf. Dileme sodobnega vojnega prava. 2017. Ljubljana. R. Leban.
 • Odgovarjajoča poglavja klasičnih del domačih in tujih avtorjev iz Mednarodnega javnega prava.

Priporočljiva literatura:

 • Sancin, V., v: Odgovornost zaščititi in njeno globalno, regionalno in državno uveljavljanje. Glej: Zidar, A. – Štiglic, S. – Polak Petrič, A., (ur): Slovenske misli o mednarodnih odnosih in pravu. Prispevki ob 80-letnici dr. Ernesta Petriča, Zbirka Mednarodno pravo, Založba FDV: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Ljubljana, 2016, str. 373-397.
 • Škrk, Mirjam. Načelo sorazmernosti v mednarodnem pravu. 2009. COBISS.SI-ID 10434385.
 • Peteh, Polona. Mednarodno pravo oboroženih spopadov v okoliščinah asimetričnega vojskovanja. 2016. Ljkubljana, P. Kosmač.
 • Gak, Natali. Mednarodno pravo oboroženih spopadov. 2010. COBISS.SI-ID 10652497.

Cilji in kompetence:
Slušatelje seznaniti s problematiko oboroženih spopadov, načel ki naj bi veljala med spopadi, zaščite oz. varstva bojujočih se in ne-bojujočih se oseb, z metodami in načini bojevanja, in vsemi drugimi pravnimi razsežnostmi vojne problematike. Seznaniti jih z omejitvami v obnašanjih med vojnimi dogodki, ki se zdijo na prvi pogled povsem neomejeni. Obravnava konkretnih primerov iz državnih in mednarodnih sodišč uvaja v reševanje aktualnih problemov. Izoblikovati etično ozaveščenega in družbeno odgovornega pravnega strokovnjaka, usmerjenega v javni sektor povezan z mednarodnimi konflikti.

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • Sposobnost in spodbujanje upoštevanja etičnih vrednot, družbeno odgovornega mišljenja in kritičnega odnosa do družbenih dogajanj pri odločitvah, ne glede na predmet in raven odločanja.
 • Iniciativnost in samostojnost pri odločanju.
 • Širitev splošnega pravnega obzorja, ki zagotavlja širšo razgledanost, katera je izjemnega pomena za izpostavitev kakovostnega odločanja.
 • Zmožnost analize notranjih in zunanjih pravnih pogojev delovanja organizacije, opredeljevanja dosegljivih ciljev in oblikovanja strategije za njihovo doseganje.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • Sposobnost povezovanja znanja z različnih področij (interdisciplinarnost).
 • Sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst razvoja stroke.
 • Poglobljeno znanje s področja izbrane tematike in njegova uporaba v praksi.
 • Slušatelj se bo ob koncu semestra in opravljenega izpita čutil sposobnega v poznavanju in uporabljanju pravil, kakor tudi v reševanju kočljivih konkretnih primerov, ki jih prinaša vsakodnevna praksa.

Predvideni študijski rezultati:
Slušatelj bo spoznal, bo znal in bo sposoben uporabljati mednarodna pravila oboroženih spopadov. Dojel in razumel bo njihov pomen in smisel, posledično pa tudi njihovo stvarno uporabo, ki se bo lahko izražala na državnih organih (Ministrstvo za obrambo, Slovenska vojska), pa tudi v mednarodnih ustanovah.

Metode poučevanja in učenja:

 • Frontalna oblika poučevanja. Predavanja v dinamični obliki. Široka možnost debat in sprotnega pojasnjevanja.
 • Vaje (analiza situacij, analiza sodnih odločb, reševanje konkretnih problemov).

Načini ocenjevanja:

Končni ustni izpit. Seminarska naloga. Ocenjevanje po lestvici 1 – 10.

Delež (v %) / Weight (in %)

 • Končni ustni izpit 50%
 • Seminarska naloga 50%

Reference nosilca:
Univerzitetni diplomirani pravnik. Doktoriral v Madridu. Upokojeni zaslužni profesor Mednarodnega javnega prava, Mednarodnih odnosov in Zgodovine mednarodnih odnosov. Diplomiran iz Vojaške strategije (na Višji vojaški šoli). Diplomiran v Politični sociologiji.

Nosilec predmeta:

Fink, Andrej
img_4842.jpg