Mednarodno in evropsko gospodarsko pravo

Ime predmeta:Mednarodno in evropsko gospodarsko pravo
Semester izvedbe:3/4 semester
Tip predmeta:Izbirni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Pravo (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Splošni pogoji za vpis na magistrski študij Prava,

Vsebina:

1. Izbrani vidika mednarodnega gospodarskega prava – splošni del.
1.1  Zgodovinski razvoj, opredelitev in odnos do drugih vej prava.
1.2 Mednarodna gospodarska ureditev.
1.3 Viri mednarodnega gospodarskega prava.
1.4 Odnos med domačim in mednarodnim pravom v pravnem redu Republike Slovenije.
1.5 Subjekti mednarodnega gospodarskega prava.
1.6 Reševanje sporov v mednarodni trgovini.

2. Temelji evropskega gospodarskega prava.
2.1 Faze in pomen ekonomskih integracij, predvsem Evropske unije.
2.2 Temeljna področja evropskega gospodarskega prava.
2.3 Primarno in sekundarno pravo EU.

3. Pravo Svetovne trgovinske organizacije (STO) – izbrani vidiki.
3.1 Nastanek in razvoj STO.
3.2 Temeljna načela STO /GATT 1994.
3.3 Normativni okvir STO.
3.4 Dogovor o pravilih in postopkih za reševanje sporov v STO in primeri.

4. Mednarodno investicijsko pravo (izbrani vidiki).
4.1 Zgodovinski razvoj in opredelitev.
4.2 Viri mednarodnega investicijskega prava in temeljna načela zaščite tujih investicij.
4.3 Reševanje investicijskih sporov.
4.5 Mednarodni center za reševanje investicijskih sporov (ICSID), arbitražna praksa.
4.6 Odnos med pravom EU in mednarodnem investicijskem pravom.

Temeljni literatura in viri / Readings:

Obvezna literatura:

 • Božičko, P. in Menard, M.: Zaščita tujih naložb v Sloveniji in slovenskih naložb v tujini na podlagi meddržavnih bilateralnih investicijskih sporazumov, v: Slovenska arbitražna praksa, marec 2013, str. 4-12.
 • Jereb, A.: Prihodnost reševanja investicijskih sporov na območju Evropske unije, v: Podjetje in delo 5/2016/XXXXII, str. 797.
 • Škrk, M.: Zaščita tujih investicij in mednarodno pravo, v: Podjetje in delo 6-7/2014/XXXX, str. 1331-1344.
 • Tratnik M. in Ferčič, A.: Mednarodno gospodarsko pravo, dopolnjena in spremenjena izdaja, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor, 2002.
 • Trstenjak V., Brkan M.,: Pravo EU: ustavno, procesno in gospodarsko pravo EU, GV Založba, Ljubljana, 2012  - (določena poglavja).
 • Mednarodna konvencija o reševanju investicijskih sporov med državo in državljani drugih držav (Washingtonska konvencija), 1965, UNTS 575, 60.
 • Izbrane odločitve Sodišča EU ter mednarodnih sodišč in arbitražnih tribunalov.
 • Druga literatura sporočena na predavanjih.

Priporočljiva literatura:

 • Dozler, R. and Schreuer, C.: Principles of International Invetment Law, Second Edition, Oxford University Press, Oxford, 2012.
 • Drenik, S.: Mednaroden pogodbe v pravnem redu Republike Slovenije, v: Ana Polak Petrič in drugi: Pravo mednarodnih pogodb: priročnik, strokovni prispevki in dokumenti, Zbirka mednarodno pravo, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2013, str. 33-104.
 • Drenik, Simona: Mednarodnopravni vidiki sodnega reševanja problematike nekdanjih deviznih varčevalcev, v: Podjetje in delo, Dnevi slovenskih pravnikov 2012 11. in 12. oktobra, Portorož, GV Založba, 2012 (38), št. 6/7, str. 1249–1260.
 • Fina, S., Lentner, G. M.: The Scope of the EU's Investment Competence after Lisbon, v: 14 Santa Clara Journal of International Law 419 (2016), str. 419-440, dostopno na:Oblika C:\Users\vazo\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gifhttp://digitalcommons.law.scu.edu/scujil/vol14/iss2/2>.
 • Lowe, W.: International Law, Clarendon Law Series, Oxford University Press, 2007, str. 188-233.
 • Peterlin, I.: Svetovna trgovinska organizacija in državna suverenost, Scientia Iustitia, GV Založba, Ljubljana, 2013.
 • Svetličič, A.: Mednarodni center za reševanje investicijskih sporov (ICSID) in Republika Slovenija, v: Podjetje in delo 6-7/2014/XXXX, str. 1367-1377.

Na predavanjih bo sporočena dodatna literatura, sodbe, datoteke, spletne strani in drugo gradivo glede na obravnavana aktualna vprašanja. / At the lectures additional literature, judgments, files, websites and other materials will be presented according to current topics discussed.

Cilji in kompetence:

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • iniciativnost in samostojnost pri odločanju;
 • širitev splošnega pravnega obzorja na področju izbirnih predmetov, ki zagotavljajo širšo razgledanost, katera je izjemnega pomena za vzpostavitev kakovostnega odločanja.
 • razvoj in uporaba pravniškega silogizma ter argumentacije, splošnih komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, predstavljanja pridobljenega znanja znotraj in zunaj organizacije ter mednarodnem okolju;
 • sposobnost uporabe različnih interpretativnih metod razlage pravnih besedil.
 • Sposobnost samostojnega in timskega dela, pri strokovnem in znanstvenoraziskovalnem delu.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • pridobitev in/ali poglobitev znanja na področju mednarodnega in evropskega gospodarskega prava
 • usposobljenost za prenos teoretičnega znanja v prakso z zmožnostjo reševanja zahtevnejših primerov s področja evropskega in mednarodnega gospodarskega prava in odnosov med različnimi pravnimi sistemi.
 • sposobnost reševanja konkretnih strokovnih vprašanj z uporabo relevantne zakonodaje, sodne prakse, razlagalnih argumentov in znanstvenih metod ter postopkov.

Predvideni študijski rezultati:
Po uspešno opravljenih obveznostih bo študent zmožen: 

 • opredelitve problema, ki se nanaša na mednarodno in evropsko gospodarsko pravo;
 • samostojne in pravilne uporabe teorije mednarodnega in evropskega gospodarskega prava, vključno sodne prakse različnim evropskih in mednarodnih sodišč in tribunalov;
 • priprave strokovnih gradiv za odločevalce.

Metode poučevanja in učenja:
Predavanja z aktivno udeležbo študentov po sokratski metodi, študije primerov, individualno in skupinsko raziskovalno delo, poučevanje na daljavo z IKT in predstavitve, vaje in priprava seminarskih nalog, razgovori in debate, vključevanje gostov oz. strokovnjakov.

Načini ocenjevanja:

 • Pisni izpit (50 %),
 • pisna seminarska naloga (25 %),
 • sodelovanje in ustna predstavitev primera (25%).

Pogoj za pristop k pisnemu izpitu je pozitivno ocenjena pisne seminarske naloge naloga ter sodelovanja in ustne predstavitve primera.

Delež (v %) / Weight (in %)

 • Pisni izpit (50 %) in
 • pisna naloga (25 %)
 • sodelovanje in ustna predstavitev (25%).

Reference nosilca:
Dr. Simona Drenik Bavdek je leta 2000 diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 2002 je magistrirala (LL.M) iz mednarodnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Utrechtu na Nizozemskem, leta 2016 pa doktorirala iz mednarodnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2002 se je udeležila tudi Haaške akademije za mednarodno pravo.

15 let je delovala v slovenski diplomaciji, od leta 2008 dalje kot pooblaščena ministrica, od tega je bila štiri leta vodja Sektorja za mednarodno pravo, štiri leta vodja Projektne enote za zagovor pred arbitražnim sodiščem in zastopnica Slovenije pred arbitražnim sodiščem. Kot vodja ali članica diplomatskih delegacij je sodelovala na številnih mednarodnih oz. medvladnih konferencah, kot tudi pri številnih pogajanjih o dvostranskih mednarodnih pogodbah. Med drugim je bila članica meddržavne komisije za Jedrsko elektrarno Krško po meddržavni pogodbi in članica Nadzornega sveta Sklada za nasledstvo.

V letih 2015 do 2019 je bila sekretarka na Ministrstvu za pravosodje v Direktoratu za kaznovalno pravo in človekove pravice, bila je tudi članica projektne skupine za izvrševanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice.

Od leta 2020 je zaposlena kot svetnica varuha pri Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije kot pomočnica vodje Centra za človekove pravice.

Pri svojem delu in raziskovanju izhaja iz povezovanja teorije in prakse. Je avtorica preko 50 znanstvenih ali strokovnih del. Je članica Odbora za vladavino prava in mednarodno investicijsko pravo Združenja za mednarodno pravo (ILA) in Pravne delovne skupine Evropskega združenja nacionalnih institucij za človekove pravice (ENNHRI).

Refererence / References:

 • Drenik, S.: Mednaroden pogodbe v pravnem redu Republike Slovenije, v: Ana Polak Petrič in drugi: Pravo mednarodnih pogodb: priročnik, strokovni prispevki in dokumenti, Zbirka mednarodno pravo, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2013, str. 33-104.
 • Drenik, Simona: Mednarodnopravni vidiki sodnega reševanja problematike nekdanjih deviznih varčevalcev, v: Podjetje in delo, Dnevi slovenskih pravnikov 2012 11. in 12. oktobra, Portorož, GV Založba, 2012 (38), št. 6/7, str. 1249–1260.
COBISS (osebne bibliografije / presonal bibliographies):
https://bib.cobiss.net/biblioweb/biblio/si/slv/conor/14433635

Nosilec predmeta:

Drenik Bavdek, Simona
1_dsc_5617.jpg