Mednarodno poslovanje

Ime predmeta:Mednarodno poslovanje
Semester izvedbe:2. semester (pomladni)
Tip predmeta:obvezni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je obvezni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na magistrskem študijskem programu Poslovne vede. Predmet obravnava tradicionalne in sodobne teorije ter prakso na področju mednarodnih ekonomskih odnosov.
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Predpogoj za vključitev v delo pri predmetu je obvladovanje osnov makroekonomije in mikroekonomije z dodiplomskega študija. Študenti morajo obvladati osnove matematike, ki jim med drugim omogočajo tudi aplikacijo matematičnih funkcij, integrala ter odvoda. Študentje morajo imeti zadostno znanje slovenskega jezika, da se lahko sporazumevajo s predavatelji ter študenti, da lahko sledijo predavanjem ter da lahko razumejo študijske materiale, ki bodo posredovani tekom izvedbe predmeta.
 
Cilji
 1. Umestiti mednarodno poslovanje  v makroekonomski kontekst ter predstaviti pomen mednarodnih inštitucij na področju mednarodnih ekonomskih odnosov.
 2. Študente seznaniti s teoretskimi osnovami na podlagi katerih bodo razumeli vzroke, mehanizme ter koristi mednarodnih ekonomskih odnosov z vidika tradicionalnih in sodobnih teorij.
 3. Pri študentih razviti sposobnosti samostojnega razumevanja ter kritične presoje skladnosti in razkoraka med teorijo in prakso na področju zunanjetrgovinskih tokov.
 4. Pri študentih razviti sposobnosti samostojnega razumevanja ter kritične presoje tujih naložb v kontekstu mednarodnih ekonomskih odnosov.
 5. Razviti sposobnost analize vzrokov in posledic posameznih ukrepov in instrumentov mednarodnega poslovanja (instrumentov omejevanja zunanje trgovine...)
Kompetence:
 • zmožnost razumevanja zakonitosti in principov mednarodnega poslovanja in mednarodnih ekonomskih odnosov;
 • zmožnost poglobljenega razumevanja kvantitativnega pristopa k analizi vzrokov in posledic mednarodne menjave ter tujih naložb;
 • zmožnost celovitega kritičnega mišljenja kakor tudi sposobnost analize, sinteze ter predvidevanja rešitev s področja mednarodnih ekonomskih odnosov .
Učni izidi
Ko bo opravil izpit, bo študent zmožen:
 • razumeti osnovne pojme in posebnosti mednarodnega poslovanja ter motiv za mednarodno poslovanje v primeru razlik v produktivnosti proizvodnih dejavnikov;pojasniti vzorec mednarodne proizvodne specializacije;
 • razumeti pojme kot so pogoji menjave, ponudbena krivulja;razumeti vzroke in posledice tujih naložb;
 • razumeti in analizirati mehanizme, vzroke ter posledice mednarodne menjave v skladu z osnovno teorijo mednarodne menjave, klasično teorijo mednarodne menjave, teoretskim modelom Heckscherja in Ohlina ter alternativnimi teorijami mednarodne menjave;
 • razumeti osnovne značilnosti liberalizacije mednarodne trgovine v okviru GATT/WTO, razumeti značilnosti globalnega gospodarstva in značilnosti evropskega povezovanja.
Vsebina predmeta:
 • Uvod v mednarodno poslovanje ter osnovne informacije o predmetu.
 • Pojmi in posebnosti mednarodne menjave.
 • Doktrine in teorije mednarodnih ekonomskih odnosov.
 • Vloga in delovanje mednarodnih inštitucij (WTO, Mednarodni denarni sklad, Svetovna banka) ter pomen regionalnih integracij v sodobnem svetu (EU, NAFTA, ASEAN, MERCOSUR...) .
 • Osnovna teorija mednarodne menjave.
 • Klasična teorija absolutnih in relativnih primerjalnih prednosti.
 • Teoretski model Heckscherja in Ohlina in alternativne teorije mednarodne menjave.
 • Optimalna proizvodna specializacija v pogojih proste mednarodne menjave.
 • Usmerjanje mednarodne menjave ter najnovejši trendi na področju teorije in prakse.
 • Tuje naložbe.
Oblike dela
 • frontalna oblika poučevanja
 • samostojno in individualno delo študentov
Metode (načini) dela
 • razlaga
 • razgovor/debata
 • študija primera
 • reševanje nalog
 • vključevanje gostov in strokovnjakov iz prakse v poučevanje
Sistem ocenjevanja in kriterij
Preverjanje znanja se izvaja s pomočjo končnega pisnega izpita. Za pozitivno končno oceno je potrebno zbrati najmanj 50 % vseh točk.
 
Učni in študijski material
 • Krugman, P., Obstfeld, M.: International Economics: Theory and Policy. New York: Addison Wesley, 2003. XXIX, 754 str.
 • Šenk Ileršič, I.: Mednarodno poslovanje (izbrana poglavja). Ljubljana: GV Založba, 2013.
 • Vaupot, Zoran. Gravitacijski modeli in mednarodne transakcije v srednji in vzhodni Evropi. Bančni vestnik : revija za denarništvo in bančništvo, jul.-avg. 2017, letn. 66, št. 7-8, str. 59 – 65.
 • Izbrani članki iz izbranih mednarodnih revij s področja mednarodnega poslovanja
 • Prosojnice s predavanj s povzetki temeljnih vsebin ter dodatna gradiva za računske vaje ter drugi študijski materiali dostopni v VIS-u.
Govorilne ure
 • pred in po predavanjih
 • po dogovoru

Nosilec predmeta:

Čepar, Žiga
cepar_ziga_3.jpg