Metode raziskovalnega dela

Ime predmeta:Metode raziskovalnega dela
Semester izvedbe:1. semester (jesenski)
Tip predmeta:Obvezni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Delo pri predmetu sledi standardni knjigi s področja metod raziskovalnega dela za poslovneže Research Methods for Business Students. Predmet zajema pridobivanje znanj s področja uporabe raziskovalnih metod pri reševanju kompleksnejših vprašanj stroke. Predmet je primeren za strokovnjake z različnih področij, ki želijo osvežiti svoje poznavanje analitskih orodij, kot za študente pred izdelavo raziskovalnih nalog.
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Ni posebnih predpogojev za vključitev v delo pri predmetu.
 
Cilji
Smoter in osrednji cilj predmeta je opismeniti magistrande z osnovnimi prijemi v raziskovanju. Pri predmetu se slušatelji ne morejo naučiti raziskovanja, se pa lahko prepričajo v to, da je raziskovanje pogosto nujno potrebno. Predmet naj bi slušateljem odprl oči pri uporabi raziskovalnih metod, predvsem glede vključevanja bistvenih gradnikov raziskovalnega vprašanja ter jih spodbujal k ciljni naravnanosti pri raziskovanju.
 
Kompetence
 • samostojno določanje raziskovalnih vprašanj, oblikovanje procesa raziskovanja in z njim povezanih kompetenc, aktivnosti in etičnih kodeksov;
 • opis uporabe nekaterih temeljnih raziskovalnih metod, ki so uporabne na področju poslovnih ved;
 • razumevanje povezanosti med teorijo in raziskovanjem;
 • samostojna priprava dispozicije magistrskega dela;
 • samostojna priprava predloga raziskovalne analize s pojasnilom teoretskih in metodoloških izhodišč;
 • samostojna priprava poglobljenega vprašalnika za potrebe analize postavljenih analitskih izhodišč;
 • kritična presoja raziskovalnih del, ki uporabljajo nekatere izmed metod, s katerimi se bomo srečali;
 • razumevanje pomena etičnosti v raziskovanju.
 Vsebina predmeta
1.       proces raziskovanja
2.       pristopi k raziskovanju
3.       priprava raziskovalnega vprašanja
4.       analiza literature
5.       zbiranje in analiza različnih tipov podatkov
6.       načela pisanja raziskovalnih del in
7.       predstavitev rezultatov raziskovalno-analitskega dela.
 
Oblike dela
 • frontalna oblika poučevanja
 • modularno delo v skupinah
 • samostojno delo
Metode (načini) dela
 • razlaga
 • razgovor/debata
 • študija primerov
 Sistem ocenjevanja in kriterij
Izpit: vključeval bo vprašanja iz celotne knjige ne glede na to, koliko snovi bomo obravnavali na predavanjih. Študenti se na izpit lahko pripravljajo tudi z reševanjem brezplačnih on-line delavnic, ki jih najdejo na uradnih straneh zgoraj navedene knjige. Izpit bo na programu predvidoma prvi teden po koncu izvajanja semestra.
Samostojna kritika: vsak mora pripraviti kritično oceno uporabljene metodologije v poljubnem članku, ki ga mora najti po iskalcu raziskovalnih prispevkov Google Učenjak. Kritična ocena naj vsebuje do 3 strani besedila na A4 formatu z enojnim presledkom in z velikostjo pisave 12pt. Ob kritiki je treba oddati tudi izviren članek, ki je predmet kritične ocene, in sliko zaslonskega izpisa (print screen) zadetkov tiste strani rezultatov iskanja, na kateri se nahaja izbrani prispevek. Kritika naj vključuje:
1.       Navedbo članka, ki je predmet kritike. Navedba naj bo skladna s pravili navajanja literature na FPPV.
2.       Navedbo kratkih opisov teorij, ki jih prispevek obravnava.
3.       Navedbo raziskovalnih metod, ki jih prispevek vsebuje.
4.       Povzetek ključnih rezultatov analize.
5.       Kaj je osrednji prispevek avtorjev, ki ga zaznate iz poglavja o povzetkih ključnih ugotovitev.
6.       Kaj so po vaše ključne prednosti in slabosti prispevka in kaj je po vaše njegov prispevek k literaturi področja, ki ga obravnava.
Vprašalnik: vsak mora pripraviti celovit vprašalnik, ki mora vsebovati kar se da različne tipe vprašanj. Strukturiran mora biti na način, da bo moč s pomočjo podatkov odgovoriti na konkretno raziskovalno vprašanje. Raziskovalno vprašanje mora biti navedeno na smiseln način pred pričetkom vprašalnika in je lahko poljubno.
Dispozicija raziskave: Dokument naj vsebuje 4-6 strani. Opis raziskovalnega področja, ki bi ga želeli obdelati, se mora nanašati na raziskovalno vprašanje, na katero se bo nanašal vprašalnik, ki ga je treba oddati. Do izteka semestra je treba oddati dispozicijo vaše poljubne raziskave, ki naj vključuje vse temeljne elemente dispozicije, kot so predvideni v Izpitnem pravilniku FPPV. Na željo slušateljev bomo pripravili predstavitve pripravljalnih dispozicij. Pomembno obvestilo: oddaja dispozicije služi kot metodološka priprava na oddajo “prave” dispozicije magistrske naloge, oddani dokument pa je študijske narave.
Ocenjevalna lestvica:
•         izpit 30 točk,
•         kritika članka 20 točk,
•         vprašalnik 20 točk,
•         dispozicija 30 točk.
 
Učni in študijski material
 • M. Saunders et al., Research Methods for Business Students, različne izdaje.
 • Prosojnice s predavanj s povzetki temeljnih vsebin, dodatna gradiva ter drugi študijski materiali.
 • Različni strokovno-znanstveni članki (seznam aktualnih člankov bo razdeljen tekom izvajanja predmeta)
 Govorilne ure
 • Pred in po predavanjih
 • Po dogovoru

Nosilec predmeta:

Steinbacher, Mitja
img_4749.jpg