Metode strokovnega in raziskovalnega dela

Ime predmeta:Metode strokovnega in raziskovalnega dela
Semester izvedbe:4. semester (pomladni)
Tip predmeta:Obvezni (UNI) oz. izbirni (MAG)
Kreditne točke:6 ECTS
Študijski program:Poslovne vede (UNI in MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je obvezni predmet skladno z učnim načrtom na dodiplomskem študijskem programu Poslovne vede. Predmet je dvodelen. V prvem delu sledimo standardni knjigi s področja metod raziskovalnega dela za poslovneže Research Methods for Business Students, v drugem delu pa se posvetimo konkretnim primerom raziskovalnih metod. Predmet je primeren za strokovnjake različnih področij kot za študente pri izdelavi raziskovalnih nalog.
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študentje morajo imeti zadostno znanje angleškega jezika, da lahko samostojno uporabljajo gradivo ter zadostna znanja matematike in osnov statistike za obvladanje temeljnih metod statistične analize.
 
Cilji
Cilj predmeta je opismeniti bodoče diplomante poslovnih ved o osnovnih prijemih k raziskovanju. Pri predmetu se študentje naučijo nekaterih osnovnih tehnik raziskovanja, predvsem pa jih skušamo prepričati v to, da je raziskovanje včasih nujno potrebno. Predmet naj bi slušateljem odprl oči, da bi bili pri uporabi raziskovalnih metod pozorni predvsem na bistvene gradnike raziskovalnega vprašanja ter k ciljnemu pristopu k raziskovanju. Bolj konkretni cilji predmeta so:
• spoznati temeljna načela pisanja raziskovalnih del;
• spoznati proces raziskovanja;
• spoznati pripravo raziskovalnega načrta;
• spoznati tipe raziskovanja (eksperiment, intervju, anketa, opazovanje)
• naučiti se osnov vzorčenja;
• spoznati uporabo temeljnih metod statistične analize;
• znati predstaviti rezultate raziskovanja

Kompetence
Po koncu predmeta bi naj bili vsi tisti, ki bodo dosegli zadovoljiv rezultat, pridobili naslednje temeljne kompetence:
 • samostojno določanje raziskovalnih vprašanj, oblikovanje procesa raziskovanja in z njim povezanih kompetenc;
 • opis uporabe nekaterih temeljnih raziskovalnih metod, ki so uporabne na področju poslovnih ved;
 • razumevanje povezanosti med teorijo in raziskovanjem;
 • samostojna priprava dispozicije raziskovalnega dela;
 • samostojna priprava poglobljenega vprašalnika za potrebe analize postavljenih hipotez;
 • uporaba nekaterih raziskovalnih metod (regresijska analiza, analiza časovnih vrst, faktorska analiza, metoda glavnih komponent);
 • razumevanje pomena etičnosti v raziskovanju.
Vsebina predmeta
 • temeljna načela raziskovanja in etika v raziskovanju;
 • pristopi k raziskovanju (eksperiment, intervju, anketa, opazovanje)
 • priprava raziskovalnega načrta;
 • temelji vzorčenja;
 • metode statistične analize;
 • predstavitev rezultatov raziskovanja
Oblike dela
 • Frontalna oblika poučevanja
 • Samostojno in individualno delo študentov
Metode (načini) dela
 • Razlaga
 • Razgovor/debata
 • Študija primerov
Sistem ocenjevanja in kriterij
Udeležba pri predmetu ni obvezna, je pa zaželena. 1. kolokvij predvideva 5 vprašanj objektivnega tipa po temeljni literaturi in dve strukturirani vprašanji. Kolokvij bo na programu po koncu prvega sklopa snovi skladno s pravili Fakultete za pravo in poslovne vede. 2. kolokvij predvideva 2 nalogi za preverjanje znanja statistične analize. Drugi kolokvij je mogoče opraviti s seminarjem (obvezna javna predstavitev seminarja v obliki zagovora pred pričetkom izpitnega obdobja). Drugi kolokvij bo na programu po koncu drugega sklopa snovi skladno s pravili Fakultete za pravo in poslovne vede.
Izpit: kolokvija nadomeščata izpit. Izpit vključuje snov obeh kolokvijev z nalogami, razporejenimi v dva dela.
Študentje lahko tekom izvajanja predmeta v tekočem semestru pripravijo strukturirani vprašalnik. Vprašalnik naj bo strukturiran mora biti na način, da bo z njim mogoče odgovoriti na konkretno raziskovalno vprašanje. Raziskovalno vprašanje mora biti navedeno na smiseln način pred pričetkom vprašalnika.
Vrednotenje:
1. kolokvij 30 točk
2. kolokvij 50 točk
Vprašalnik 20 točk
Izpit prinaša 80 točk (vrednost obeh kolokvijev).
Končna ocena bo dodeljena glede na zbir vseh točk (100).

Učni in študijski material
 • Saunders, Mark et al. 2015. Research Methods for Business Students. Pearson.
 • Prosojnice s predavanj in modulov s povzetki temeljnih vsebin.
 • Dodatna gradiva in drugi študijski materiali.
Govorilne ure
 • pred in po predavanjih
 • po dogovoru

Nosilec predmeta:

Steinbacher, Mitja
img_4749.jpg