Modeliranje in optimizacija poslovnih procesov

Ime predmeta:Modeliranje in optimizacija poslovnih procesov
Semester izvedbe:4. semester (pomladni)
Tip predmeta:obvezni (smer: Management in pravo)
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod

Predmet se izvaja v slovenskem ali v angleškem jeziku in je obvezni smerni predmet na magistrskem študijskem programu Poslovne vede. Izvedba predmeta je mogoča v predavalnici ali preko spleta, odvisno od veljavnih smernic Fakultete za pravo in poslovne vede. Predmet prinaša uvod v razumevanje poslovnih procesov in nekatere temeljne metode za vzpostavitev, načrtovanje, nadzor in kakovost poslovnih procesov. Narejen je po zgledu na "Manufacturing Systems Analysis" Stanley-a Gershwin-a z Massachusetts Institute of Technology. H gradivu so dodana posneta predavanja in študijske prosojnice. Študenti ob koncu pripravijo načrt delovanja izbranih poslovnih procesov na primeru namišljenega študijskega podjetja.

Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študenti morajo razumeti temeljne matematične koncepte stohastičnih procesov, optimizacije in diferenčnih enačb ter temeljne statistične koncepte verjetnostnih porazdelitev. Ti predpogoji so standardna snov univerzitetnega študija na katerikoli slovenski ali mednarodni fakulteti (poslovni šoli). Študentje morajo imeti zadostno znanje angleškega jezika, da lahko samostojno uporabljajo gradivo.

Cilji
 1. Spoznati nekatera pomembna vprašanja pri oblikovanju in izvajanju procesov proizvodnih sistemov.
 2. Pojasniti nekatere pomembne mere delovanja sistema.
 3. Prikazati pomen naključnih dogodkov z močjo slabitve sistema.
 4. Podati nekaj intuicije o vedenju proizvodnih sistemov.
 5. Naučiti se razumevanja rabe matematike in statistike pri opisovanju in analizi proizvodnih procesov.
 6. Na praktičnem primeru preveriti znanje s področja delovanja poslovnih procesov.
Kompetence
 1. Razvijati povezanost med teorijo in praktično rabo metod analize poslovnih procesov.
 2. Razvijanje mehkih (intuitivnih) in trdnih (analitično/matematičnih) pristopov k poslovanju podjetij
 3. Razvijanje metodološke strogosti pri ocenjevanju poslovnih procesov in dojemanje poslovnih procesov kot nujno vsaj delno stohastičnih
 4. Razvijanje intuicije pri vzpostavljanju poslovnih funkcij in dejavnikov tveganja pri poslovanju konkretnega (študijskega) podjetja
 5. Utrjevanje zavesti o pomenu optimizacije poslovanja ne le na obravnavanem primeru markovske proizvodnje
 6. Utrjevanje zaupanja v inženirsko stroko pri upravljanju podjetij in krepitev zavesti o pomenu sodelovanja med različnimi oddelki v podjetju s ciljem uspešnega upravljanja s poslovnimi procesi
Vsebina predmeta

1 Uvodna predavanja

2 Verjetnost in slučajne spremenljivke -- temeljni koncepti

  2.1 Binomska porazdelitev

  2.2 Geometrična porazdelitev

  2.3 Eksponentna porazdelitev

3 Markovske verige in procesi

  3.1 Nedelujoč stroj 

  3.2 M/M/1 čakalne vrste

4 Projektno delo (posebna navodila)
 

Oblike dela
 • Predavanja (spletna ali frontalna) in
 • samostojno in individualno delo študentov
Metode (načini) dela
 • razlaga
 • seminarsko delo
 • razgovor/debata
 • reševanje nalog
Sistem ocenjevanja in kriterij
Preverjanje znanje je sestavljeno iz dveh elementov:
 • Pisni izpit (60/100),
 • Seminarsko / projektno delo v navideznem podjetju (40/100)
Pisni izpit se izvaja v rednem izpitnem obdobju. Izdelava projekta ni pogoj za pristop k pisnemu izpitu. Način oddaje projektnega dela: po elektronski pošti oziroma v poseben prostor na spletnem oblaku.

Učni in študijski material
Govorilne ure
 • po elektronski pošti

Nosilec predmeta:

Steinbacher, Mitja
img_4749.jpg