Modeliranje in optimizacija poslovnih procesov

Ime predmeta:Modeliranje in optimizacija poslovnih procesov
Semester izvedbe:4. semester (pomladni)
Tip predmeta:obvezni (smer: Management in pravo)
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod

Predmet se izvaja v slovenskem ali v angleškem jeziku in je obvezni smerni predmet na magistrskem študijskem programu Poslovne vede. Izvedba predmeta je mogoča v predavalnici ali preko spletne aplikacije Blackboard, odvisno od veljavnih smernic Fakultete za pravo in poslovne vede.
Predmet prinaša uvod v razumevanje poslovnih procesov in nekatere temeljne metode za vzpostavitev, načrtovanje, nadzor in kakovost poslovnih procesov. Predmet je narejen po zgledu na "Manufacturing Systems Analysis" uglednega profesorja Stanley-a Gershwin-a z Massachusetts Institute of Technology. Predmetu je dodana spletna klepetalnica, kjer lahko študenti postavljajo odgovore in vprašanja v zvezi z obravnavano snovjo.
H gradivu so dodane posnete (cca. 15-minutne) razlage nekaterih sklopov snovi in prosojnice predavanj. Študenti ob koncu pripravijo načrt delovanja izbranih poslovnih procesov na primeru namišljenega podjetja.

Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu

Študenti morajo razumeti temeljne matematične koncepte stohastičnih procesov, optimizacije in diferenčnih enačb ter temeljne statistične koncepte verjetnostnih porazdelitev. Ti predpogoji so standardna snov univerzitetnega študija na katerikoli slovenski ali mednarodni fakulteti (poslovni šoli). Študentje morajo imeti zadostno znanje angleškega jezika, da lahko samostojno uporabljajo gradivo.

Cilji
 1. Spoznati nekatera pomembna vprašanja pri oblikovanju in izvajanju procesov proizvodnih sistemov.
 2. Pojasniti nekatere pomembne mere delovanja sistema.
 3. Prikazati pomen naključnih dogodkov z močjo slabitve sistema.
 4. Podati nekaj intuicije o vedenju proizvodnih sistemov.
 5. Naučiti se razumevanja rabe matematike in statistike pri opisovanju in analizi proizvodnih procesov.
 6. Na praktičnem primeru preveriti znanje s področja delovanja poslovnih procesov.
Kompetence
 1. Razvijati povezanost med teorijo in praktično rabo metod analize poslovnih procesov.
 2. Razvijanje mehkih (intuitivnih) in trdnih (analitično/matematičnih) pristopov k poslovanju podjetij
 3. Razvijanje metodološke strogosti pri ocenjevanju poslovnih procesov in dojemanje poslovnih procesov kot nujno vsaj delno stohastičnih
 4. Razvijanje intuicije pri vzpostavljanju poslovnih funkcij in dejavnikov tveganja pri poslovanju konkretnega (študijskega) podjetja
 5. Utrjevanje zavesti o pomenu optimizacije poslovanja ne le na obravnavanem primeru markovske proizvodnje
 6. Utrjevanje zaupanja v inženirsko stroko pri upravljanju podjetij in krepitev zavesti o pomenu sodelovanja med različnimi oddelki v podjetju s ciljem uspešnega upravljanja s poslovnimi procesi
Vsebina predmeta

1 Uvodna predavanja

2 Verjetnost in slučajne spremenljivke -- temeljni koncepti

  2.1 Binomska porazdelitev

  2.2 Geometrična porazdelitev

  2.3 Eksponentna porazdelitev

3 Markovske verige in procesi

  3.1 Nedelujoč stroj 

  3.2 M/M/1 čakalne vrste

4 Projektno delo (posebna navodila)
 

Oblike dela
 • Predavanja (spletna ali frontalna) in
 • samostojno in individualno delo študentov
Metode (načini) dela
 • razlaga
 • seminarsko delo
 • razgovor/debata
 • reševanje nalog
Sistem ocenjevanja in kriterij

Preverjanje znanje je sestavljeno iz treh elementov: 1) Pisni izpit (25/100), 2) Aktivno sodelovanje (5/100), 3) Seminarsko / projektno delo v navideznem podjetju (70/100)
Pisni izpit se izvaja v rednem izpitnem obdobju. Izdelava projekta je pogoj za pristop k pisnemu izpitu. Način oddaje projektnega dela: po elektronski pošti oziroma v poseben prostor na spletnem oblaku do začetka izpitnega obdobja.

Učni in študijski material
Govorilne ure
 • po elektronski pošti
 • redne tedenske konzultacije
 • po dogovoru

Nosilec predmeta:

Steinbacher, Mitja
img_4749.jpg