Odnosi z javnostmi in javno mnenje

Ime predmeta:Odnosi z javnostmi in javno mnenje
Semester izvedbe:2. semester (pomladni)
Tip predmeta:Obvezni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je obvezni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na magistrskem študijskem programu Poslovne vede.
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študentje morajo imeti zadostno znanje slovenskega jezika, da se lahko sporazumevajo s predavatelji ter študenti, da lahko sledijo predavanjem ter da lahko razumejo študijska gradiva.

Cilji
•        Razumevanje pomembnosti vloge medijev.
•        Znati uporabljati izrazje s področja odnosov z javnostmi.
•        Znati uporabljati osnovne PR koncepte, procese in metode za učinkovite PR strategije.
•        Znati analizirati in diagnosticirati, načrtovati, uresničevati ter nadzirati odločitve strateškega in taktično-operativnega pomena na področju odnosov z javnostmi in lobiranja.
•        Pridobiti sposobnost celovitega razmišljanja.
 
Kompetence
•        Razumeti temeljne kategorije/terminologijo predmeta  (pojmi, koncepti, okvirje in orodja), ki ga uporabljajo managerji s področja odnosov z javnostmi.
•        Spoznati osnovne kategorije medijev in njihov vpliv na javnost.
•        Obvladovanje orodij in instrumentov komuniciranja z javnostmi.
•        Razumevanje različne komercialne politike medijev.
•        Seznanitev s temeljnimi etičnimi dilemami tega področja.
 
Učni izidi
Ko bo opravil izpit, bo študent razumel vlogo sodobnih medijev in pomen učinkovitega upravljanja odnosov z različnimi javnostmi kot del poslovne funkcije

Vsebina predmeta 
  1. Uvod v medijsko krajino
•        Opredelitev sodobnih medijev
•        Značilnosti, prednosti in pomanjkljivosti posameznih vrst medijev
•        Spremenjena vloga načrtovanja, porabnika in  medijev
  1. Ključni dejavniki odnosa med mediji in javnostmi
•        Lastništvo medijev in profitna usmerjenost
•        Tehnološke spremembe
•        Nove medijske vsebine in viri informacij
•        Komercialna politika medijev
  1. Orodja in instrumenti komuniciranja z javnostmi
•        ugled podjetja in komunikacijska strategija
•        lobiranje in njegova orodja
•        sodelovanje z zunanjimi PR strokovnjaki
  1. Etični vidiki odnosov z javnostmi in lobiranja
•        transparentnost komuniciranja
 
Oblike dela
•        Frontalna oblika poučevanja
•        Samostojno delo študentov
 
Metode dela
•        Razlaga
•        Razgovor/izmenjava mnenj
•        Predstavitve seminarskih nalog
 
Sistem ocenjevanja in kriterij
•        Preverjanje znanja je sestavljeno iz: seminarske naloge (30% uteži v skupni oceni) in pisnega izpita (70% uteži).
•        Ne glede na izračun z upoštevanjem posameznih uteži, mora biti za skupno pozitivno oceno najprej pozitivna ocena zaključnega izpita.
 
Obvezna literatura
  • Kotler, Philip, Armstrong, Gary, Harker, Miachael, Brennan, Ross. 2015. Marketing. An Introduction. Edinburgh: Pearson Education Limited.
  • Tuškej, Mitja. 2019. Hokus pokus Fokus. Ljubljana, Medijski partner.

 
Dodatna študijska literatura
•        Fornazarič, M., »Model of Media Spend Structure in Transition Economy«, magistrsko delo, Bled, 2006.
•        Makarovič, M., Ročevič, B. Ethnicity and mass media in Slovenia, V. Genov, N. (ur), Ethnicity and mass media in south eastern Europe, London:Global, 2006, str. 173-196 (samostojno poglavje v znanstveni monografiji).
 
Govorilne ure
  • Pred in po predavanjih
  • Po dogovoru

Nosilec predmeta:

Fornazarič, Milena
milena_fornazaric.jpg