Osnovno analiziranje temeljnih računovodskih izkazov

Ime predmeta:Osnovno analiziranje temeljnih računovodskih izkazov
Semester izvedbe:6. semester (pomladni)
Tip predmeta:Izbirni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede (UNI)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je izbirni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na dodiplomskem študijskem programu Poslovne vede. Pri predmetu študent spozna temeljne informacije, ki jih dajejo posamezni računovodski izkazi.
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študenti morajo razumeti osnovne pojme poslovanja ter managementa organizacij kakor izhaja iz srednješolskih učnih načrtov. Predmet zahteva uporabo osnovnih matematičnih tehnik. Študentje morajo imeti zadostno znanje slovenskega jezika, da se lahko sporazumevajo s predavatelji ter študenti, da lahko sledijo predavanjem ter da lahko razumejo študijske materiale, ki bodo zagotovljeni pri izvedbi predmeta.

Cilji
 1. Študentom predstaviti pomen branja računovodskih izkazov;
 2. Študentom predstaviti informacije, ki jih daje izkaz poslovnega izida;
 3. Študentom predstaviti informacije, ki jih daje bilanca stanja;
 4. Študentom predstaviti informacije, ki jih daje izkaz denarnih tokov.
Kompetence
 1. Razumevanje računovodskih izkazov
 2. Odgovornosti za računovodske izkaze
 3. Razumevanje izkaza poslovnega izida
 4. Razumevanje bilance stanja
 5. Razumevanje izkaza denarnih tokov
 6. Sposobnost strokovnega argumentiranja in odločanja
Učni izidi
Pridobiti znanje za uporabo v praksi za enostavno branje računovodskih izkazov.

Vsebina predmeta
 1. Razumevanje računovodskih izkazov
 2. Odgovornosti za računovodske izkaze
 3. Informacije izkaza poslovnega izida
 4. Informacije bilance stanja
 5. Informacije izkaza denarnih tokov
Oblike dela
 • Frontalna oblika poučevanja
 • Obravnava študijskih primerov
 • Delo v skupinah
 • Individualno delo na primerih
Metode (načini) dela
 • razlaga
 • razgovor/debata
 • študija primera
Sistem ocenjevanja in kriterij
Preverjanje znanje je sestavljeno iz treh elementov: 1) Seminarska naloga; 2) Sprotno delo; 3) Izpit. Za pozitivno oceno je potrebno zbrati najmanj 50 % vseh točk.
 
Učni in študijski material
 • Igličar Aleksander, Hočevar Marko: Računovodstvo za managerje, Gospodarski vestnik, 2011.
 • Izbrana poglavja iz aktualnih učbenikov ter znanstveni in strokovni prispevki iz priznanih domačih in tujih revij ter zbornikov (bodo navedeni sproti)
 • prosojnice s predavanj s povzetki temeljnih vsebin ter dodatna gradiva za vaje in diskusijo.
Priporočena dodatna literatura:
Koletnik, Franc, Koželj, Stanko. Redni in posebni računovodski izkazi. 1. ponatis 1. izd. Ljubljana: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2007.
 
Govorilne ure
 • po predavanjih
 • po dogovoru

Nosilec predmeta:

Horvat, Tatjana