Pogodbeno pravo

Ime predmeta:Pogodbeno pravo
Semester izvedbe:2. semester
Tip predmeta:Obvezni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Pravo (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Poznavanje osnovnih pojmov obligacijskega prava.

Vsebina:

 1. Temeljna načela obligacijskih razmerij.
 2. Nastanek, učinki, prenehanje in vrste obveznosti.
 3. Sprememba upnika ali dolžnika.
 4. Prodajna pogodba.
 5. Darilna pogodba.
 6. Posojilna pogodba.
 7. Najemna pogodba.
 8. Gradbena pogodba.
 9. Prevozna pogodba.
 10. Skladišča pogodba.
 11. Mandat.
 12. Komisijska pogodba.
 13. Agencijska pogodba.
 14. Posredniška pogodba.
 15. Špedicijska pogodba.
 16. Zavarovalna pogodba.
 17. Družbena pogodba.
 18. Licenčna pogodba in razmejitev s prisilno licenco.
 19. Poroštvo.
 20. Poravnava.
 21. Temeljne značilnosti inominatnih pogodb.
 22. Distribucijska pogodba.
 23. Pogodba o leasing.
 24. Pogodba o faktoringu.
 25. Pogodba o forfatingu.
 26. Posebnosti pravdnega postopka v gospodarskih sporih.

Temeljni literatura in viri / Readings:

Obvezna literatura:

 • Juhart, M., Plavšak, N. (ur.): Obligacijski zakonik s komentarjem, I.–IV. knjiga, GV Založba, Ljubljana, 2004 (izbrana poglavja bodo sporočena na predavanjih).
 • Možina, D.: OZ z uvodnimi pojasnili, GV založba, Ljubljana, 2013.
 • Grilc, P.: Pravna narava distribucijske pogodbe, Zbornik znanstvenih razprav, 2010, letn. 70, str. 95-126.
 • Ude, L., in Galič, A. (red.): Pravdni postopek – zakon s komentarjem, III. knjiga, Založba Uradni list RS, 2012 (izbrana poglavja bodo sporočena na predavanjih).
 • Sodna praksa (sporočeno na predavanjih glede na razvoj sodne prakse). / Case law (it will be communicated in lectures in the perspective of the developments of the case law).
 • Zapiski s predavanj. / Lecture notes.

Priporočljiva literatura:

 • Možina, D.: Odškodninska odgovornost države, GV Založba, 2015, str. 17-59
 • Rozman, T.: Faza preizkusa sklepčnosti tožbe. Pravnik: revija za pravno teorijo in prakso, 2014, letn. 69, št. 5/6, str. 327-352, 411-412.
 • Bohinc, R., Rozman, T.: Slovenia, (International encyclopaedia of laws, Insurance law, Suppl. 70). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, cop. 2019.
 • Rozman, T.: Ureditev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih družb - Tertium non datur?. Pravna praksa, 2011.

Cilji in kompetence:

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • iniciativnost in samostojnost pri odločanju;
 • poglobitev znanja na civilnopravnem temeljnem pravnem področju;
 • specializirano pravno znanje na področju obveznih predmetov, ki podpira poklicno usmerjenost študenta;
 • razvoj in uporaba pravniškega silogizma ter argumentacije, splošnih komunikacijskih sposobnosti in spretnosti predstavljanja pridobljenega znanja znotraj in zunaj organizacije ter mednarodnem okolju;
 • sposobnost uporabe različnih interpretativnih metod razlage pravnih besedil.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost povezovanja znanja z različnih področij (interdisciplinarnost);
 • uporaba učinkovitih pravnih pristopov v podjetjih in javnem sektorju;
 • prepoznavanje in obvladovanje novih oblik organiziranosti, odnosov in vrste dela ter znanja uporabe v praksi;
 • prepoznavanje priložnosti in nevarnosti na globalnem trgu;
 • sposobnost reševanja konkretnih strokovnih vprašanj z uporabo relevantne zakonodaje, sodne prakse, razlagalnih argumentov in znanstvenih metod ter postopkov;
 • razumevanje elementov pogodbenega razmerja in poznavanje temeljnih civilnopravnih pogodb.

Predvideni študijski rezultati:
Po uspešno opravljenih obveznostih bo študent zmožen:

 • priprave najzahtevnejših pogodb;
 • opredelitve pravnega problema in pravilne rešitve;
 • samostojne in pravilne uporabe civilnopravne teorije, zakonodaje in sodne prakse v konkretnem primeru;
 • priprave strokovnih gradiv za odločevalce.

Metode poučevanja in učenja:
Predavanja z aktivno udeležbo študentov, študije primerov, individualno in skupinsko raziskovalno delo, poučevanje na daljavo z IKT in predstavitve.

Načini ocenjevanja:

 • pisni izpit (50 %);
 • pisna naloga (50 %).

Pogoj za pristop k pisnemu izpitu je pozitivno ocenjena pisna naloga.

Delež (v %) / Weight (in %)

 • pisni izpit (50 %);
 • pisna naloga (50 %).

Nosilec predmeta:

Brus, Marko
marko-brusa-docent2x.jpg