Pogodbeno pravo

Ime predmeta:Pogodbeno pravo
Semester izvedbe:2. semester
Tip predmeta:Obvezni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Pravo (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Poznavanje osnovnih pojmov obligacijskega prava.

Vsebina:

 1. Temeljna načela obligacijskih razmerij.
 2. Nastanek, učinki, prenehanje in vrste obveznosti.
 3. Sprememba upnika ali dolžnika.
 4. Prodajna pogodba.
 5. Darilna pogodba.
 6. Posojilna pogodba.
 7. Najemna pogodba.
 8. Gradbena pogodba.
 9. Prevozna pogodba.
 10. Skladišča pogodba.
 11. Mandat.
 12. Komisijska pogodba.
 13. Agencijska pogodba.
 14. Posredniška pogodba.
 15. Špedicijska pogodba.
 16. Zavarovalna pogodba.
 17. Družbena pogodba.
 18. Licenčna pogodba in razmejitev s prisilno licenco.
 19. Poroštvo.
 20. Poravnava.
 21. Temeljne značilnosti inominatnih pogodb.
 22. Distribucijska pogodba.
 23. Pogodba o leasing.
 24. Pogodba o faktoringu.
 25. Pogodba o forfatingu.
 26. Posebnosti pravdnega postopka v gospodarskih sporih.

Temeljni literatura in viri / Readings:

Obvezna literatura:

 • Juhart, M., Plavšak, N. (ur.): Obligacijski zakonik s komentarjem, I.–IV. knjiga, GV Založba, Ljubljana, 2004 (izbrana poglavja bodo sporočena na predavanjih).
 • Možina, D.: OZ z uvodnimi pojasnili, GV založba, Ljubljana, 2013.
 • Grilc, P.: Pravna narava distribucijske pogodbe, Zbornik znanstvenih razprav, 2010, letn. 70, str. 95-126.
 • Ude, L., in Galič, A. (red.): Pravdni postopek – zakon s komentarjem, III. knjiga, Založba Uradni list RS, 2012 (izbrana poglavja bodo sporočena na predavanjih).
 • Sodna praksa (sporočeno na predavanjih glede na razvoj sodne prakse). / Case law (it will be communicated in lectures in the perspective of the developments of the case law).
 • Zapiski s predavanj. / Lecture notes.

Priporočljiva literatura:

 • Možina, D.: Odškodninska odgovornost države, GV Založba, 2015, str. 17-59
 • Rozman, T.: Faza preizkusa sklepčnosti tožbe. Pravnik: revija za pravno teorijo in prakso, 2014, letn. 69, št. 5/6, str. 327-352, 411-412.
 • Bohinc, R., Rozman, T.: Slovenia, (International encyclopaedia of laws, Insurance law, Suppl. 70). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, cop. 2019.
 • Rozman, T.: Ureditev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih družb - Tertium non datur?. Pravna praksa, 2011.

Cilji in kompetence:

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • iniciativnost in samostojnost pri odločanju;
 • poglobitev znanja na civilnopravnem temeljnem pravnem področju;
 • specializirano pravno znanje na področju obveznih predmetov, ki podpira poklicno usmerjenost študenta;
 • razvoj in uporaba pravniškega silogizma ter argumentacije, splošnih komunikacijskih sposobnosti in spretnosti predstavljanja pridobljenega znanja znotraj in zunaj organizacije ter mednarodnem okolju;
 • sposobnost uporabe različnih interpretativnih metod razlage pravnih besedil.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost povezovanja znanja z različnih področij (interdisciplinarnost);
 • uporaba učinkovitih pravnih pristopov v podjetjih in javnem sektorju;
 • prepoznavanje in obvladovanje novih oblik organiziranosti, odnosov in vrste dela ter znanja uporabe v praksi;
 • prepoznavanje priložnosti in nevarnosti na globalnem trgu;
 • sposobnost reševanja konkretnih strokovnih vprašanj z uporabo relevantne zakonodaje, sodne prakse, razlagalnih argumentov in znanstvenih metod ter postopkov;
 • razumevanje elementov pogodbenega razmerja in poznavanje temeljnih civilnopravnih pogodb.

Predvideni študijski rezultati:
Po uspešno opravljenih obveznostih bo študent zmožen:

 • priprave najzahtevnejših pogodb;
 • opredelitve pravnega problema in pravilne rešitve;
 • samostojne in pravilne uporabe civilnopravne teorije, zakonodaje in sodne prakse v konkretnem primeru;
 • priprave strokovnih gradiv za odločevalce.

Metode poučevanja in učenja:
Predavanja z aktivno udeležbo študentov, študije primerov, individualno in skupinsko raziskovalno delo, poučevanje na daljavo z IKT in predstavitve.

Načini ocenjevanja:

 • pisni izpit (50 %);
 • pisna naloga (50 %).

Pogoj za pristop k pisnemu izpitu je pozitivno ocenjena pisna naloga.

Delež (v %) / Weight (in %)

 • pisni izpit (50 %);
 • pisna naloga (50 %).

Reference nosilca:
Dr. Til Rozman je leta 2009 diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po uspešno zaključenem pripravništvu (2009–2011) se je zaposlil kot mladi raziskovalec na področju civilnega in gospodarskega prava ter kot asistent na Univerzi v Ljubljani (2011–2015). Od leta 2015 dalje poučuje na Fakulteti za družbene vede na področjih primerjalnega korporacijskega prava in prava EU ter je zaposlen kot področni podsekretar za regulacijo trgov na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS).

Leta 2016 je z odliko doktoriral na temo normativne ureditve ter poslovnih praks vodenja koncernov v Republiki Sloveniji in v EU ter pridobil naziv doktor znanosti na področju prava. Med leti 2016 in 2019 je bil Rozman član dveh raziskovalnih skupin pri Centru za primerjalnopravne raziskave, in sicer »Družbeno odgovorno korporativno upravljanje kot temelj nove razvojne paradigme Slovenije in EU« ter »Korporativno upravljanje družb v državni lasti: sodobni izzivi in dileme za Slovenijo in EU«.

Leta 2018 je bil Rozman habilitiran kot docent za področje civilnega in gospodarskega prava na Univerzi v Ljubljani. Objavil je številne znanstvene članke ter imel prispevke na domačih in mednarodnih konferencah na področjih prava EU in primerjalnega korporacijskega prava, konkurenčnega prava in ekonomske regulacije.

Leta 2020 se je Rozman pridružil raziskovalnemu projektu »Holistični pristop k spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu - reforma slovenske in mednarodne pravne ureditve«, ki ga izvaja Fakulteta za državne in evropske študije in financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Refererence:

 • Rozman, T.: Faza preizkusa sklepčnosti tožbe. Pravnik: revija za pravno teorijo in prakso, 2014, letn. 69, št. 5/6, str. 327-352, 411-412.
 • Bohinc, R., Rozman, T.: Slovenia, (International encyclopaedia of laws, Insurance law, Suppl. 70). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, cop. 2019.
 • Rozman, T.: Ureditev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih družb - Tertium non datur?. Pravna praksa, 2011.

Nosilec predmeta:

Rozman, Til
Rozman_portret.jpg