Poslovna angleščina 2

Ime predmeta:Poslovna angleščina 2
Semester izvedbe:1. in 2. semester
Tip predmeta:Obvezni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede
Primarni jezik izvedbe:angleški jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v angleškem jeziku in je obvezni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na magistrskem študijskem programu Poslovne vede.

Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Znanje angleškega jezika na ravni B2 (znanje jezika, ki se pričakuje po končanem univerzitetnem programu Poslovne vede)
 
Cilji in kompetence
 • Razvoj raziskovalca in resna priprava na raziskovanje s poudarkom na raziskovalnih temah, ki študente najbolj zanimajo
 • Študenti vsak teden ustno poročajo o napredku svoje raziskave, kar spodbuja kontinuiteto raziskovalnega dela, sodelovanje in spodbujanje ostalih študentov, ki s svojimi komentarji, kritiko in pripombami raziskovalca usmerjajo in navdihnejo
 • Na koncu semestra predstavijo svojo raziskovalno temo na ustni predstavitvi in s pisnim izdelkom
 • Razumevanje razlik v poslovanju med državami po svetu
 • Razlikovanje med individualističnimi in kolektivističnimi poslovnimi kulturami po svetu
 • Poročanje timov o poslovanju v različnih državah po svetu
 • Pisanje poročil, člankov, akademskih prispevkov
 • Metode raziskovalnega dela
 • Debate med srečanji na podlagi izbranih tem na začetku semestra
 • tekoče ustno izražanje v akademskem svetu in kompleksnejših poslovnih situacijah
 • spodbujanje pisne in ustne produkcije poslovnega angleškega jezika
 • spodbujanje študentov na raziskovalni poti s poudarkom na etiki v poslovanju, ki je dodana vrednost naše Fakultete, na primer etika v marketingu.
Predvideni učni izidi
 • tekoče komuniciranje v akademskem in poslovnem svetu
 • sposobnost dejavnega sodelovanja na sestankih in konferencah (predstavitve, razprave)
 • učinkovito pisanje poslovnih in strokovnih besedil
 • samostojno raziskovanje in osredotočenost na teme, ki študente izjemno zanimajo
Vsebina predmeta
 • bolj poglobljeno spremljanje vsakega posameznega študenta, bodočega raziskovalca, na njeni oz. njegovi raziskovalni poti
 • spodbujanje zavedanja dodane vrednosti naše Fakultete, zato študente spodbujam, da vključijo etiko v sleherno področje svojega raziskovanja
 • igranje vlog za spodbujanje ustnega komuniciranja v spektru močnejših poslovnih primerov
 • Poslovanje v državah po svetu
 • Timsko delo o poslovanju v državah po svetu s poudarkom na devetih kriterijih (Business Etiquette, Business meetings and negotiations, dress code, punctuality, business gifts, socializing in business, high context / low context cultures, collectivism / individualism, cultural stereotypes)
 • Obravnava šestih kriterijijev po Geertu Hofstedeju (Power Distance, Individualism vs Collectivism, Masculinity vs Femininity, Uncertainty Avoidance, Long Term vs Short Term Orientation, Indulgence vs Restraint)
 • Individualistične in kolektivistične poslovne kulture (individualistic and collectivist business cultures)
 • High Context in Low Context poslovne kulture
 • Poslovanje v ZDA, Veliki Britaniji, Nemčiji, Franciji, Italiji, Španiji, Rusiji, Savdski Arabiji, na Kitajskem, Japonskem in v Avstraliji
 • Najhujše napake podjetij v mednarodnem poslovanju in kaj se lahko naučimo od njih
 • SWOT analiza na dane poslovne primere
 • Študenti v timih obdelajo poslovanje v državah po svetu glede na dane kriterije
 • poslovno pisanje, predvsem pisanje poročil, poslovnih načrtov in poslovnih pisem, kjer vzpostavijo stike z raziskovalnimi projekti po svetu
 • študenti vsak teden izdelajo en pisni izdelek, ki je določen na začetku srečanj pri predmetu
 • Vsak teden ustno poročanje o poteku raziskovalnega dela, naloga ostalih je spodbujanje in iskanje dodatnih možnosti
 • Kreativnost
Oblike in metode poučevanja
 • Pisanje poročil, poslovnih načrtov in poslovnih pisem
 • Predstavitve, sestanki, debate
 • aktivna vključenost v Discussion Points iz poslovnega in akademskega področja
 • delo v timih
 • individualna poročila in poročanje v skupini
 • aktivna vključenost v raziskovalni razvoj ostalih študentov preko predstavitev in diskusij
 • ob individualnem raziskovalnem delu ter razpravah in delu v skupini se uporabljajo in razvijajo vse oblike jezikovnega znanja in kompetenc
 • razprave, igranje vlog, avdio-vizualno gradivo, predstavitve študentov in njihovo domače delo vsak teden
Sistem ocenjevanja in kriteriji
Ocena je sestavljena iz dejavnega sodelovanja v skupini na podlagi domačih pisnih izdelkov (20%), ustnih nalog (20%) ter pisnega in ustnega izpita (60%)  

Obvezna literatura:
 • Spremljanje poslovnih revij: Economist, Businessweek – Bloomberg, Fortune Magazine.
 • Materiali v e-učilnici
Priporočena dodatna literatura:
 • Online učna gradiva
 • Šega, L. Veliki moderni poslovni slovar, angleško-slovenski, Cankarjeva založba. 1997.
 • Angleško-angleški poslovni slovarji.
Govorilne ure
 • Pred in po predavanjih
 • Po dogovoru

Nosilec predmeta:

Trampuš, Sonja
img_4756.jpg