Poslovna informatika

Ime predmeta:Poslovna informatika
Semester izvedbe:2. semester (pomladni)
Tip predmeta:Obvezni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Soizvajalec predmeta: Lesjak, Benjamin
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je izbirni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na dodiplomskem programu Poslovne vede.
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študentje morajo imeti zadostno znanje slovenskega jezika, da se lahko sporazumevajo s predavatelji in študenti, da lahko sledijo predavanjem ter da lahko razumejo študijske materiale.
 
Cilji
Pridobiti osnovna znanja o informacijski tehnologiji za njeno napredno uporabo v poslovnem okolju. 

Kompetence
 • Sposobnost uporabe informacijske tehnologij za iskanje informacij, komuniciranje in sodelovanje;
 • Sposobnost pregleda, izbire in uporabe informacijske tehnologije za študij in reševanje problemov na delovnem mestu;
 • Sposobnost razumevanja razvoja informacijske tehnologije v poslovnih okoljih;
 • Sposobnost razumevanje pomena uporabe informacijske tehnologije za povečanje strateške prednosti organizacije v globalnem okolju;
 • Sposobnost razumevanja varne uporabe informacijske tehnologije ter načinov varovanja informacijskih sistemov in virov v organizaciji;
 • Sposobnost razumevanja interdisciplinarnosti, vključno z možnostmi povezovanja informacijske tehnologije;
 • Sposobnost razumevanje osnov elektronskega poslovanja iz infrastrukturnega, organizacijskega, poslovnega in pravno-etičnega vidika.
Učni izidi
Ko bo opravil izpit, bo študent:
 • znal opredeliti osnovne pojme poslovne informatike;
 • znal razložiti vpliv razvoja informacijske tehnologije na posameznika in organizacijo;
 • razumel pomen informacijske tehnologije za pridobivanje konkurenčne prednosti organizacije;
 • znal opredeliti osnovno informacijsko infrastrukturo na osnovi primerov
 • znalopredeliti različne informacijske rešitve;
 • znal poiskati ustrezne ponudnike informacijske infrastrukture in rešitev ter presoditi njihovo uporabnost;
 • znal spremljati razvojne trende na področju informacijske tehnologije;
 • razumel povezanost poslovnih procesov s procesi digitalizacije poslovanja;
 • znal opredeliti osnovne pojme na področju zbirk podatkov, njihovih entitet in atributov ter relacij,
 • znal opredeliti osnovne pojme e-poslovanja, e-plačevanja;
 • razumel etične, varnostne in pravne vidike uporabe informacijske tehnologije;
 • znal opredeliti osnovne pojme na področju upravljanja informacijskih virov in poslovne inteligence;
 • znal uporabljati izbrano pisarniško programsko opremo.
Vsebina predmeta
 • Informacijska infrastruktura in informacijski sistemi v sodobni organizaciji;
 • Digitalizacija procesov poslovanja;
 • Upravljanje zbirk podatkov in informacijskih virov;
 • Poslovna inteligenca;
 • Osnove e-poslovanja;
 • Pravni, etični in varnostni vidiki informacijske tehnologije.
Oblike in metode dela
 • Frontalno predavanje;
 • Razprava;
 • Predstavitve seminarskih nalog;
 • Predstavitve gostov iz prakse;
 • Drugo delo (študijski obisk, konzultacije v zvezi s pripravo seminarske naloge).
Sistem ocenjevanja in kriteriji
 • Preverjanje znanja je sestavljeno iz: seminarske naloge (40%), ocene sodelovanje pri predmetu (20%) in pisnega izpita (40%);
 • Ne glede na izračun z upoštevanjem posameznih deležev, mora biti za skupno pozitivno oceno najprej pozitivna ocena zaključnega izpita.
Obvezna literatura
 • Izbrani referati in članki
 • Uporaba spletnih strani
 • Prosojnice s predavanj
Govorilne ure
 • Pred in po predavanjih
 • Po dogovoru