Poslovna angleščina 1

Ime predmeta:Poslovna angleščina 1
Semester izvedbe:3. in 4. semester
Tip predmeta:Obvezni
Kreditne točke:9 KT
Študijski program:Poslovne vede (UNI)
Primarni jezik izvedbe:angleški jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v angleškem jeziku in je obvezni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na dodiplomskem študijskem programu Poslovne vede.
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Znanje angleškega jezika na ravni B1 (znanje jezika po opravljeni maturi iz angleškega jezika).
 
Cilji in kompetence
 • poudarek je na ustnem izražanju v različnih poslovnih situacijah,
 • primerno ustno in pisno izražanje v poslovnem okolju v podjetju in zunaj njega,
 • razumevanje in uporaba izvirnih poslovnih besedil in strokovne literature o izbranih temah (trženje, poslovne finance, borzno trgovanje itd.),
 • oblikovanje in predstavitev zamisli, idej in dosežkov iz poslovnega delovanja (predstavitve, utemeljitve, poročila itd.),
 • razvijanje izražanja ob rabi ustreznega izrazja.
Predvideni učni izidi
 • sposobnost širjenja in poglabljanja znanja z branjem in razumevanjem strokovne literature (knjige, članki, poročila itd.),
 • sposobnost dejavnega sodelovanja na sestankih in konferencah (predstavitve, razprave),
 • učinkovito pisanje poslovnih in strokovnih besedil.
Vsebina predmeta
 • širitev besednega zaklada iz poslovnega in družbenega življenja z namenom razvijanja sposobnosti študentov za uspešno komuniciranje v mednarodnem poslovnem okolju (vključno z različnimi oblikami pisnega komuniciranja),
 • igranje vlog za spodbujanje ustnega komuniciranja v širokem spektru poslovnih primerov od predstavitev, trženja, pogajanj, razgovorov v živo in po telefonu, mednarodnih srečanj itd. 
Oblike in metode poučevanja
 • študijskemu programu in interesom študentov prilagojene jezikovne vaje na podlagi individualnega dela študentov,
 • spodbujanje dejavnega sodelovanja študentov v učnem procesu ob najnujnejših potrebnih  teoretičnih razlagah,
 • predstavitve in analize izbranih tem na podlagi izvirnih angleških besedil,
 • ob individualnem raziskovalnem delu ter razpravah in delu v skupini se uporabljajo in razvijajo vse oblike jezikovnega znanja in kompetenc,
 • razprave, igranje vlog, avdio-vizualno gradivo, predstavitve študentov in njihovo domače delo.
Sistem ocenjevanja in kriteriji
Študenti se v okviru predavanj pripravljajo na mednarodni izpit Cambridge Business Higher, ocena tega izpita se upošteva kot zaključna ocena pri predmetu.
Študenti lahko opravljajo tudi izpit iz predmeta v okviru naše Fakultete. Takrat je zaključna ocena sestavljena po vzorcu spodaj.
Ocena je sestavljena iz dejavnega sodelovanja v skupini na podlagi domačega dela (20%), seminarske naloge s predstavitvijo (20%) ter pisnega in ustnega izpita (60%)  
 
Obvezna literatura:
 • Brook-Hart, Guy. 2009. Business Benchmark. Advanced. Student's Book. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Wood, Ian et al. 2013. ASS Cambridge BEC Preliminary. Student's Book. Hampshire: Heinle, Cengage Learning.
   
 Priporočena dodatna literatura:
 • Powell, M.  Martinez, R., Jillett, R. (2004). New Business Matters. Business English with a Lexical Approach (Course book). London: Thomson&Heinle.
 • Šega, L. Veliki moderni poslovni slovar, angleško-slovenski, Cankarjeva založba. 1997.
 • Angleško angleški poslovni slovarji.
Govorilne ure
 • Pred in po predavanjih
 • Po dogovoru

Nosilec predmeta:

Trampuš, Sonja
img_4756.jpg