Pravo finančnih institucij

Ime predmeta:Pravo finančnih institucij
Semester izvedbe:3/4 semester
Tip predmeta:Izbirni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Pravo (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Ni posebnih pogojev.

Vsebina:

 1. Pravna ureditev bančništva v EU in Sloveniji
 2. Pravna ureditev zavarovalništva v EU in Sloveniji
 3. Pravna ureditev investicijskih skladov v EU in Sloveniji
 4. Regulacija in nadzor finančne industrije v EU in Sloveniji
 5. Zagotavljanje finančne stabilnost v EU in Sloveniji

Temeljni literatura in viri / Readings:

Obvezna literatura:

 • Zakon o bančništvu (ZBan-2)
 • Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1)
 • Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)
 • Obligacijski zakonik (OZ)
 • Zakon o obligacijskih razmerjih (ZOR)

Priporočljiva literatura:

 • Haentjens, M. & de Gioia-Carabellese, P.: European Banking and Financial Law, 2020.

Cilji in kompetence:
Glavni cilj predmeta je izoblikovati pravnega strokovnjaka, ki bo na višjem kompetenčnem nivoju ustrezno usposobljen za inovativno, samostojno in timsko delo v pravniških poklicih, zlasti na področjih bančništva, zavarovalništva in poslovanja drugih finančnih institucij pa tudi na vseh drugih področjih, ki se srečujejo s poslovanjem finančnih institucij (pravosodje, nefinančne gospodarske družbe ipd.). Neposredna uporaba: ob zaposlitvi v obravnavanih finančnih institucijah. Posredna uporaba: razumevanje finančnega okolja, v katerem pravnik deluje.

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • Iniciativnost in samostojnost pri odločanju.
 • Široka analitična sposobnost poznavanja procesov, povezanih z dejavnostjo organizacije, na pravnem, organizacijskem in drugem področju v gospodarskem in javnem sektorju.
 • Zmožnost analize notranjih in zunanjih pravnih pogojev delovanja organizacije, opredeljevanja dosegljivih ciljev in oblikovanja strategije za njihovo doseganje.
 • Širitev splošnega pravnega obzorja na področju izbirnih predmetov, ki zagotavljajo širšo razgledanost, katera je izjemnega pomena za vzpostavitev kakovostnega odločanja.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • Sposobnost povezovanja znanja s področja prava, financ in ekonomije (interdisciplinarnost).
 • Poglobljeno znanje s področja izbrane tematike in njegova uporaba v praksi.
 • Uporaba učinkovitih pravnih pristopov v finančnih institucijah in drugih gospodarskih družbah.

Predvideni študijski rezultati:
Študent bo pridobil poglobljena pravna znanja s področja delovanja bank, zavarovalnic in drugih finančnih institucij. To znanje bo lahko neposredno uporabil ob zaposlitvi v navedenih finančnih institucijah, sicer pa mu bo omogočalo razumevanje in kritično vrednotenje finančnega okolja, v katerem pravnik deluje.

Metode poučevanja in učenja:

 • Razlaga učiteljev
 • Razprava
 • Predstavitve seminarskih nalog
 • Vabljena predavanja
 • Obiski finančnih institucij

Načini ocenjevanja:

Preverjanje znanja je sestavljeno iz: seminarske naloge (30% uteži v skupni oceni) in pisnega izpita (70% uteži).
Pogoj za skupno pozitivno oceno je pozitivna ocena pisnega izpita.

Delež (v %) / Weight (in %)

 • Pisni izpit (70 %) in
 • seminarska naloga (30 %).

Reference nosilca:
Izr. prof. dr. Meta Ahtik je leta 2004 diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer se je kot mlada raziskovalka takoj po zaključenem študiju zaposlila na Katedri za pravnoekonomske znanosti. Vpisala se je na magistrski študij ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je po neposrednem prehodu na doktorski študij doktorirala leta 2010 s temo s področja monetarne ekonomije in bančništva. Opravila je tudi pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani. Pedagoško in znanstveno je sodelovala z več tujimi univerzami in raziskovalnimi inštitucijami (Univerza v Zagrebu; Università degli Studi di Campania; Univerza na Dunaju; Institute for financial services, Hamburg, ZEW, Mannheim). V letu 2011 je bila na Pravni fakulteti v Ljubljani izvoljena v naziv docentke, v letu 2017 pa v naziv izredne profesorice za področje ekonomske analize prava. Njeno raziskovalno delo sega na področja bančništva, monetarne ekonomije in ekonomske analize prava. Metina bibliografija obsega prek sto enot, od tega 26 izvirnih znanstvenih člankov, dve znanstveni monografiji in pet samostojnih znanstvenih sestavkov v monografski publikaciji.

Leta 2012 se je v okviru prestižnega Graduate Programme, v okviru katerega Evropska centralna banka (ECB) zaposluje najbolj perspektivne mlade kadre, zaposlila na ECB, ki jo je kot pripravnica spoznala že tekom študija. Tekom pripravništva (2007) in zaposlitve (2012-2014) na ECB je delala v oddelkih Zunanja gibanja, T2S, Kapitalski trg in finančna struktura, Denarna analiza in Spremljanje finančne stabilnosti. V decembru 2014 se je vrnila v Slovenijo, kjer se je zaposlila na Banki Slovenije kot svetovalka oziroma kasneje raziskovalka. Od leta 2015 do 2020 je vodila odsek Implementacija in razvoj makrobonitetne politike v oddelku Finančna stabilnost in makrobonitetna politika, kjer je v letu 2019 opravljala tudi delo namestnice direktorja. Od leta 2020 je na Banki Slovenije zaposlena kot vršilka dolžnosto direktorice oddelka Finančna stabilnost in makrobonitetna politika. Dodatno je kot raziskovalka zaposlena na Inštitutu za primerjalno pravo Pravne fakultete v Ljubljani, kjer sodeluje pri pripravi Zakona o zavarovalni pogodbi.

Na Fakulteti za pravo in poslovne vede, s katero sodeluje od leta 2017, predava predmete, povezane s financami in bančništvom.

Nosilec predmeta:

Ahtik, Meta
img_0333_copy_1.jpg