Pravo in management v delovnih razmerjih

Ime predmeta:Pravo in management v delovnih razmerjih
Semester izvedbe:6. semester (pomladni)
Tip predmeta:obvezni (modul: Management in pravo)
Kreditne točke:9 KT
Študijski program:Poslovne vede (UNI)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je obvezni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na dodiplomskem študijskem programu Poslovne vede.
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študent mora imeti ustrezna znanja s področja splošnega civilnega prava in temeljnega managementa.

Cilji 
 • Oblikovanje celovite ocene potreb posameznika oz. skupine v delovnem razmerju ob upoštevanju okoljskih dejavnikov (fizičnih, socialnih, kulturnih) z ustreznimi postopki in pravnimi instrumenti.
 • Študentje bodo spoznali pravice in obveznosti, ki neposredno in posredno izhajajo iz delovnopravnih razmerij.
Kompetence
 • Pridobiti avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, samoevalviranje in prizadevanje za kakovost v medsebojnih odnosih v delovni organizaciji;
 • Pridobiti občutljivost/odprtost za ljudi in socialne situacije za domače in mednarodno okolje;
 • Razviti etično refleksijo in zavezanost profesionalni etiki v poslovnem okolju, spoštovanje nediskriminativnosti in multikulturnosti v organizaciji in njenem (mednarodnem) okolju;
 • Prepoznavanje  in razumevanje razvojnih teženj, razlik in potreb posameznika;
 • Spoznati organizacijske in vodstvene spretnosti v podjetjih in zavodih;
 • Spoznati organiziranje aktivnega in samostojnega dela, usposabljanje zaposlenih za samoizobraževanje;
 • Razviti usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje dosežkov zaposlenih ter oblikovanje povratnih informacij;
 • Razviti zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskega odnosa s sodelavci, z delodajalcem in drugimi uporabniki oz. skupinami ter zmožnost strpnega dialoga;
 • Spoznavanje in razumevanje teoretičnih osnov svetovalnega dela, obvladovanje postopkov innačel svetovalnega dela ter načrtovanje in obvladovanje sprememb.
Učni izidi
 • Seznaniti se s pomenom vključevanja človeških zmožnosti v načrtovanje in izvajanje poslovnih odločitev;
 • Spoznati in razumeti vlogo in pomen strategije ravnanja z ljudmi v organizaciji;
 • Spoznati in uporabiti pravne akte v delovnih razmerjih;
 • Spoznati razsežnosti ravnanja z ljudmi v organizaciji in nekatere modele ravnanja z ljudmi;
 • Seznaniti se s pomenom in možnostmi načrtovanja, razvoja, usposabljanja, nagrajevanja človeških virov, planiranjem kariere, delovnimi pogoji, vrednotenjem in nagrajevanjem delovne uspešnosti;
 • Spoznati in razumeti pomen timskega dela, organizacijske kulture in klime, uspešnega reševanja problemov za uspešno opravljanje dela in nalog zaposlenih;
 • Oblikovati miselno shemo, s katero se  bo lahko uspešno prilagajalo ravnanje z ljudmi pri delu navkljub hitro spreminjajočim se razmeram na trgu.
Vsebina predmeta
 • Osnovni koncepti s področja kadrovskega managementa
 • Opredelitev pojma menedžment s širšega družboslovnega in pravnega vidika
 • Pravna ureditev vlogein položaja menedžerjev pri odločanju o zaposlovanju
 • Opredelitev menedžmenta kadrov ter pravnih temeljev tega področja
 • Delovno mesto in analiza dela
 • Pravna ureditev vloge in položaja menedžerjev pri obveznostih in odgovornostih zaposlenih v zasebnem sektorju/javnih uslužbencev
 • Pridobivanje in izbor kadrov
 • Usposabljanje in razvoj kadrov
 • Spremljanje in razvijanje delovne uspešnosti
 • Nagrajevanje
Oblike in metode dela
 • Predavanja (posredovanje temeljnih teoretičnih znanj)
 • Vaje (reševanje hipotetičnih problemov, obravnava izdelkov samostojnega dela študentov)
 • Drugo delo (konzultacije v zvezi s pripravo izdelkov za obravnavo na vajah)
 • Morebitno projektno delo za zunanjega naročnika
Sistem ocenjevanja in kriteriji
 • Preverjanje znanja je sestavljeno iz: domače naloge (25% delež v skupni oceni), ocene sodelovanja pri predmetu (25% delež) in pisnega izpita (50% delež).
 • Ne glede na izračun z upoštevanjem posameznih deležev, mora biti za skupno pozitivno oceno najprej opravljen pozitivno ocenjen zaključni izpit.
 • Pisni izpit se opravlja po koncu semestra. Za pristop k izpitu mora študent izdelati/oddati vse domače naloge.
Obvezna literatura
 • Možina, S. et al. (2002). Management kadrovskih virov. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Knjižna zbirka Profesija.
 • Zupan, N. et al. (2009). Menedžment človeških virov. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
Priporočena dodatna literatura 
 • Michell, B., Gamlen C., The Big Book of HR, Career Press, 2017
 • Traven, S., Management človeških virov, Gospodraski vestnik, 1998
 • Vodovnik, Z., Pravni položaj managerjev, FM, Koper, 2008
Govorilne ure
 • Pred in po predavanjih
 • Po dogovoru

Nosilec predmeta:

Rozman, Til
Rozman_portret.jpg

Nosilec predmeta:

Ruparčič, Jože
ruparčič.jpg