Pravo mednarodnih pogodb

Ime predmeta:Pravo mednarodnih pogodb
Semester izvedbe:3/4 semester
Tip predmeta:Izbirni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Pravo (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Izpolnjevanje pogojev za vpis na magistrski študij.

Vsebina:

1. Splošno o mednarodnih pogodbah.
1.1  Dunajska konvencija o pravu mednarodnih pogodb (1969) in druge relevantne konvencije
1.2 Opredelitev in vrste mednarodnih pogodb.
1.3 Sklepanje mednarodnih pogodb in pridržki.
1.4 Začetek veljavnosti mednarodnih pogodb in začasna uporaba.
1.5 Spoštovanje, uporaba in razlaga mednarodnih pogodb.
1.6 Spremembe mednarodnih pogodb.
1.7 Ničnost, prenehanje veljavnosti in začasno prenehanje uporabe mednarodnih pogodb.
1.8 Depozitarji in registracija.
1.9 Nasledstvo držav glede mednarodnih pogodb.

2. Mednarodne pogodbe in nacionalno pravo.
2.1 Splošno o učinkovanju mednarodnih pogodb v nacionalnem pravu.
2.2. Umeščenost in učinkovanje mednarodnih pogodb v slovenskem pravu.
2.3 Postopek sklepanja mednarodnih pogodb v Republiki Sloveniji.
2.4 Ustavno sodna presoja mednarodnih pogodb.
2.5 Posamične mednarodne pogodbe, ki veljajo v Sloveniji - pregled.

3. Mednarodne pogodbe in Evropska unija
3.1 Umeščenost in učinkovanje mednarodnih pogodb v pravnem redu Evropske unije
3.2 Mešani sporazumi.
3.3 Presoja mednarodnih pogodb pred Sodiščem Evropske unije.

Temeljni literatura in viri / Readings:

Obvezna literatura:

 • Polak Petrič, Ana, Jager Agius, Irena in Zidar, Andrža (ur.): Pravo mednarodnih pogodb: priročnik, strokovni prispevki in dokumenti, Založba Fakultete za družbene vede in Ministrstvo RS za zunanje zadeve, Ljubljana, 2014
 • Auts, Anthony: Modern Treaty Law and Practice, Third Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2013.
 • Gardiner, Richard: Treaty Interpretation, Second Edition, Oxford University Press, Oxford, 2017.
 • Türk, Danilo: Temelji mednarodnega prava, druga izdaja, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 2015.
 • Drenik, S.: Mednaroden pogodbe v pravnem redu Republike Slovenije, v: Ana Polak Petrič in drugi: Pravo mednarodnih pogodb: priročnik, strokovni prispevki in dokumenti, Zbirka mednarodno pravo, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2013, str. 33-104.
 • Škrk, Mirjam: Ustavnosodna presoja mednarodnih pogodb, Revus, Ljubljana, 2006, str. 73-96.

Dodatna literatura bo vsako leto posebej predlagane glede na aktualne obravnavane vsebine.

Cilji in kompetence:

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • Poglobljen študij obravnavanih poglavij s področja mednarodnega prava. Širitev splošnega pravnega obzorja na področju izbirnih predmetov, ki zagotavljajo širšo razgledanost, katera je izjemnega pomena za vzpostavitev kakovostnega odločanja.
 • razvoj in uporaba pravniškega silogizma ter argumentacije, splošnih komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, predstavljanja pridobljenega znanja znotraj in zunaj organizacije ter mednarodnem okolju;
 • sposobnost uporabe različnih interpretativnih metod razlage pravnih besedil.
 • Sposobnost samostojnega in timskega dela, pri strokovnem in znanstvenoraziskovalnem delu.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • Pridobitev in/ali poglobitev znanja s področja prava mednarodnih pogodb.
 • Poglobitev znanja s področja ustavnega, nacionalnega prava in prava EU glede učinkov mednarodnih pogodb na omenjene pravne rede.
 • Usposobljenost za prenos teoretičnega znanja v prakso z zmožnostjo reševanja zahtevnejših primerov s področja prava mednarodnih pogodb.
 • Sposobnost reševanja konkretnih strokovnih vprašanj z uporabo relevantne zakonodaje, sodne prakse, razlagalnih argumentov in znanstvenih metod ter postopkov.

Predvideni študijski rezultati:
Po uspešno opravljenih obveznostih bo študent zmožen: 

 • opredelitve problema, ki se nanaša na pravo mednarodnih pogodb;
 • samostojna in pravilna uporaba mednarodnih pogodb v pravnem redu Republike Slovenije, vključno preko uporabe sodne prakse slovenskih sodišč, Sodišča EU in mednarodnih sodišč in tribunalov;
 • priprave strokovnih gradiv za odločevalce.

Metode poučevanja in učenja:
Predavanja z aktivno udeležbo študentov po sokratski metodi, študije primerov, individualno in skupinsko raziskovalno delo, poučevanje na daljavo z IKT in predstavitve, vaje in priprava seminarskih nalog, razgovori in debate, vključevanje gostov oz. strokovnjakov.

Načini ocenjevanja:

 • Pisni izpit (50 %),
 • pisna seminarska naloga (25 %),
 • sodelovanje in ustna predstavitev primera (25%).

Pogoj za pristop k pisnemu izpitu je pozitivno ocenjena pisna seminarska naloga ter sodelovanje na predavanjih in ustna predstavitev primera.

Delež (v %) / Weight (in %)

 • Pisni izpit (50 %) in
 • pisna naloga (25 %)
 • sodelovanje in ustna predstavitev (25%).

Reference nosilca:
Dr. Simona Drenik Bavdek je leta 2000 diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 2002 je magistrirala (LL.M) iz mednarodnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Utrechtu na Nizozemskem, leta 2016 pa doktorirala iz mednarodnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2002 se je udeležila tudi Haaške akademije za mednarodno pravo.

15 let je delovala v slovenski diplomaciji, od leta 2008 dalje kot pooblaščena ministrica, od tega je bila štiri leta vodja Sektorja za mednarodno pravo, štiri leta vodja Projektne enote za zagovor pred arbitražnim sodiščem in zastopnica Slovenije pred arbitražnim sodiščem. Kot vodja ali članica diplomatskih delegacij je sodelovala na številnih mednarodnih oz. medvladnih konferencah, kot tudi pri številnih pogajanjih o dvostranskih mednarodnih pogodbah. Med drugim je bila članica meddržavne komisije za Jedrsko elektrarno Krško po meddržavni pogodbi in članica Nadzornega sveta Sklada za nasledstvo.

V letih 2015 do 2019 je bila sekretarka na Ministrstvu za pravosodje v Direktoratu za kaznovalno pravo in človekove pravice, bila je tudi članica projektne skupine za izvrševanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice.

Od leta 2020 je zaposlena kot svetnica varuha pri Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije kot pomočnica vodje Centra za človekove pravice.

Pri svojem delu in raziskovanju izhaja iz povezovanja teorije in prakse. Je avtorica preko 50 znanstvenih ali strokovnih del. Je članica Odbora za vladavino prava in mednarodno investicijsko pravo Združenja za mednarodno pravo (ILA) in Pravne delovne skupine Evropskega združenja nacionalnih institucij za človekove pravice (ENNHRI).

Refererence / References:

 • Drenik, S.: Mednaroden pogodbe v pravnem redu Republike Slovenije, v: Ana Polak Petrič in drugi: Pravo mednarodnih pogodb: priročnik, strokovni prispevki in dokumenti, Zbirka mednarodno pravo, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2013, str. 33-104.
 • Drenik, Simona: Praksa sklepanja mednarodnih pogodb v Republiki Sloveniji, v: Javna uprava, letn. 45, št.. 1/2 (2009), str. 121–148.
 • Drenik, Simona: Arbitražni sporazum: potek pogajanj in dosežene rešitve. Pravna praksa, 19. nov. 2009, leto 28, št. 45, str. II-V.
COBISS (osebne bibliografije / presonal bibliographies):
https://bib.cobiss.net/biblioweb/biblio/si/slv/conor/14433635

Nosilec predmeta:

Drenik Bavdek, Simona
1_dsc_5617.jpg