Računovodstvo

Ime predmeta:Računovodstvo
Semester izvedbe:2. semester (pomladni)
Tip predmeta:Obvezni
Kreditne točke:9 KT
Študijski program:Poslovne vede (UNI)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je obvezni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na dodiplomskem študijskem programu Poslovne vede.
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študenti morajo razumeti osnovne pojme ekonomike podjetja, poslovanja podjetja ter managementa. Predmet zahteva uporabo osnovnih matematičnih tehnik. Študentje morajo imeti zadostno znanje slovenskega jezika, da se lahko sporazumevajo s predavatelji ter študenti, da lahko sledijo predavanjem ter da lahko razumejo študijske materiale, ki bodo zagotovljeni pri izvedbi predmeta.

Cilji
 • Študentom predstaviti pomen računovodenja in računovodskih izkazov (bilanc) pravnih oseb;
 • Vsebinska dojemljivost pomena računovodenja in računovodskega poročanja;
 • Naučiti študente brati temeljne računovodske izkaze (bilance) podjetij;
 • Razviti sposobnost interpretiranja temeljnih in drugih računovodskih poročil;
 • Seznaniti s pomenom računovodskega poročanja;
 • Razviti sposobnost uporabe znanja računovodstva v praksi.
Kompetence
 • Zmožnost razumevanja nastalih poslovnih dogodkov ter njihov vpliv na ustrezne računovodske izkaze;
 • Zmožnost razumevanja glavnih zbirnih postavk v bilanci stanja, izkazu poslovnega izida, izkazu denarnih tokov in izkazu gibanja kapitala;
 • Sposobnost branja tipičnih agregatov gospodarskih kategorij, prikazanih v omenjenih računovodskih izkazih;
 • Zmožnost razumevanja vsebinskega pomena primerjav med načrtovanimi in ustvarjenimi gospodarskimi kategorijami v računovodskih izkazih;
 • Zmožnost smiselnega povezovanja ustreznih gospodarskih kategorij;
 • Zmožnost dojemanja vsebine računovodskega razvidovanja najtipičnejših nastalih poslovnih dogodkov.
Učni izidi
Ko bo opravil izpit, bo študent zmožen:
 • uporabljati osnovno znanje o računovodskih izkazih podjetij;
 • razumeti vpliv poslovnih dogodkov na računovodske izkaze podjetij;
 • poznati možne teoretične in praktične rešitve sistema računovodenja;
 • poznati možne teoretične in praktične rešitve računovodskega poročanja;
 • uporabljati analitične spretnosti za sprejemanje veljavnih zaključkov.
Vsebina predmeta
 1. Pomen računovodskih izkazov
 2. Osnovna računovodska izkaza, bilanca stanja in izkaz poslovnega izida,
 3. Temeljne gospodarske kategorije: sredstva, obveznosti do virov sredstev, prihodki, stroški, odhodki, prejemki in izdatki, davki,
 4. Interpretiranje računovodskih izkazov (bilanc)
 5. Temeljne sestavine sodobnega računovodstva
 6. Organiziranost sodobnega računovodstva
 7. Računovodski izdelki (računovodska poročila)
 8. Pomen knjigovodskega razvidovanja
 9. Knjigovodsko spremljanje poslovanja z osnovami dvostavnega knjigovodstva
Oblike dela
 • Frontalna oblika poučevanja
 • Samostojno in individualno delo študentov
Metode (načini) dela
 • razlaga
 • razgovor/debata
 • študija primera
 • reševanje nalog
Sistem ocenjevanja in kriterij
Preverjanje znanje je sestavljeno iz treh elementov: 1) Seminarska naloga; 2) Sprotno delo; 3) Izpit. Za pozitivno oceno je potrebno zbrati najmanj 50 % vseh točk.
 
Viri
 1. Kodeks računovodskih načel in kodeks poklicne etike računovodje. Ljubljana: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 1995.
 2. Slovenski računovodski standardi. Ljubljana; Slovenski inštitut za revizijo, 2015.
 3. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), Ur. l. RS št. 42/2006 in spremembe.
Govorilne ure
 • Po predavanjih
 • Po dogovoru

Nosilec predmeta:

Horvat, Tatjana