Statistika

Ime predmeta:Statistika
Semester izvedbe:3. semester (jesenski)
Tip predmeta:Obvezni
Kreditne točke:9 KT
Študijski program:Poslovne vede (UNI)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je obvezni predmet skladno z učnim načrtom na dodiplomskem študijskem programu Poslovne vede. Predmet predvideva 8 modulov.
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študenti morajo razumeti osnovne računske operacije in osnovne matematične tehnike, in sicer verjetnostni račun, integriranje, odvajanje. Študentje morajo imeti zadostno znanje angleškega jezika, da lahko samostojno uporabljajo gradivo na zgoraj navedenih spletnih portalih, ki služijo v pomoč pri učenju predmeta.
 
Cilji
1.Naučiti se besedoslovja in temeljnih konceptov teorije verjetnosti.
2.Razumevanje načel statističnega sklepanja.
3.Sestaviti osnovno orodjarno za delo začetnika s statističnimi orodji z razumevanjem njenih uporabnosti in meja.
4.Uporaba računalniškega programa in izvajanje statističnih simulacij (R-Studio).
5.Postati poučeni uporabnik statističnih informacij.
6.Priprava na delo pri predmetu statistika za poslovno odločanje v drugem letniku študija.

Kompetence
 • Uporaba temeljnih tehnik kombinatorike (pravilo multiplikacije, kombinacije, permutacije) za izračun verjetnosti.
 • Uporaba programa R-Studio za simuliranje verjetnostnih scenarijev.
 • Izračunavanje pogojnih verjetnosti in uporaba Bayesovega izreka, preverjanje neodvisnosti dogodkov.
 • Priprava na delo z diskretnimi slučajnimi spremenljivkami (Bernoullijeva, binomska, geometrična in Poissonova porazdelitev).
 • Priprava na delo z zveznimi slučajnimi spremenljivkami (enakomerna, normalna eksponentna porazdelitev).
 • Poznavanje pričakovanih vrednosti in variance.
 • Razumevanje zakona velikih števil in centralnega limitnega izreka.
 • Izračunavanje kovariance in korelacije med skupno porazdeljenimi slučajnimi spremenljivkami.
 • Uporaba razpoložljivih virov (internet, knjige, članki) za razumevanje ostalih porazdelitev.
 
Vsebina predmeta
1.Uvodna predavanja. Štetje, množice.
2.Osnove verjetnostnega računa, uvod v program R.
3.Pogojna verjetnost.
4.Diskretne slučajne spremenljivke, simulacije v programu R.
5.Varianca, zvezne slučajne spremenljivke.
6.Zakon velikih števil in centralni limitni izrek.
7.Skupne porazdelitve, kovarianca in korelacija, delo s programom R.
8.Računalniški modul (program R).

Oblike dela
 • Frontalna oblika poučevanja
 • Samostojno in individualno delo študentov
Metode (načini) dela
 • Razlaga
 • Razgovor/debata
 • računalniški modul
 • študija primerov
 • reševanje nalog
Sistem ocenjevanja in kriterij
Preverjanje znanje je sestavljeno iz treh elementov: 1) Pisni izpit (70/100), 2) Domače naloge (10/100), 3) Računalniški seminar (20/100). Pisni izpit je mogoče nadomestiti z dvema kolokvijema, ki sta predvidena na polovici (po modulih 1-4) in ob koncu izvajanja predmeta (po modulih 5-8).
Izdelava računalniškega seminarja in domačih nalog ni pogoj za pristop k pisnemu izpitu. Dosežene točke pri seminarju in domačih nalogah se dodelijo do konca tekočega semestra, v katerem se izvaja predmet. Točke pri obeh je mogoče pridobiti le znotraj semestra, v katerem poteka izvajanje predmeta.
Način oddaje seminarja: tiskano in sicer do dneva izvajanja kolokvija 2 v tekočem semestru izvajanja predmeta.
Način oddaje domačih nalog: tiskano in sicer sproti na vsakem srečanju za prejšnji modul. Z zamudo oddane domače naloge ne bodo upoštevane. Zadnjo domačo nalogo oddati do dneva izvajanja kolokvija 2 v tekočem semestru izvajanja predmeta.

Učni in študijski material Govorilne ure
 • pred in po predavanjih
 • po dogovoru

Nosilec predmeta:

Steinbacher, Mitja
img_4749.jpg