Strategija in pravo

Ime predmeta:Strategija in pravo
Semester izvedbe:3/4 semester
Tip predmeta:Izbirni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Pravo (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Ni posebnih pogojev.

Vsebina:

 1. Konflikt kot temeljno izhodišče. Neobhodno navzoča stvarnost.
 2. Pojem strategije. Vojaški izvor. »Filozofija« vojskovanja. Prostor in čas. Strategija brez časa.
 3. Izvor strateške miselnosti. Materialno, fizično in številčno premoč zamenja premišljenost potez.
 4. Strategija in taktika.
 5. Avtorji v vojaški strategiji. Analiza posameznih avtorjev. Sun Cu, Clausewitz, Jomini, Liddel Hart, Beaufre, Aron. »Revolucija v vojaških zadevah«.
 6. Začetki spora. Vzroki. Konec mirnih odnosov.
 7. Povezava med diplomacijo in vojno. Arbitraža.
 8. »Diplomacija je odpovedala«. »Vojna napoved« oz. (nenapovedan) napad.
 9. Aplikacija na pravo in odnose v javnosti in med strankami.
 10. Tožba: Začetek »bojevanja«. Razvoj »sovražnosti«. Protinapad.
 11. Razpoložljiva dokazna sredstva. Razvoj procesa in razne alternative.
 12. Ponoven nastop diplomacije. Pogajanja. Morda poravnava.
 13. Zmaga v porazu – Poraz v zmagi.

Temeljni literatura in viri / Readings:

Obvezna literatura:

 • Clausewitz, Karl von. O vojni. V slovenščini. Tudi v drugih jezikih.
 • Sun Cu. Umetnost vojskovanja. V slovenščini. Tudi v drugih jezikih.
 • Freedman, L. Strategy. A history. 2013. Oxford University Press.
 • Lutwak, Edward. Strategy. The logic of War and Peace. Harvard University Press. 1990.
 • Ude, Lojze. Civilno procesno pravo. 2020. Ljubljana. Uradni list. Ponatis.

Priporočljiva literatura:

 • Wedam-Lukič, Dragica. Praktikum za civilno procesno pravo. 1999. Ljubljana. Pravna fakulteta.
 • Rijavec, Vesna. Civilno procesno pravo. Študijski pripomoček. 2010. Maribor. Pravna fakulteta v Mariboru.
 • Jelenič Zidarič, Sandra – Raščan, Stanislav – Kurbegovič, Amerisa – Zupančič, Nataša. Zunanja politika Republike Slovenije: deklaracija in strategija. 2016. Ljubljana. MZZ, RS.

Cilji in kompetence:
Glavni cilj predmeta je študentom predstaviti temeljne teoretične vsebine in zgodovinske značilnosti ključnih vprašanj s področja zahodne politične in pravne misli, ki obravnavajo večplastna vrednostna in praktična razmerja med posameznikom in družbo, svobodo in odgovornostjo itd. To je neločljivo povezano z naslednjim ciljem, ki je študente seznaniti s temeljno politično, pravno in etično-filozofsko terminologijo v razmerju do glavnih političnih, pravnih in drugih miselnih tokov v zgodovini evropske kulture. Vse to vodi k cilju študente usposobiti za razumevanje temeljnih političnih in pravnih besedil, ki jim nadalje omogoča globlje idejno, kulturno in etično razumevanje preteklega in sodobnega časa ter njegovih nazorskih usmeritev. Cilji predmeta so tako nepogrešljiv sestavni del oblikovanja široko izobraženega, etično ozaveščenega in družbeno odgovornega pravnega strokovnjaka.

Splošne kompetence:
Študente seznaniti s strateškim razmišljanjem, ki ga bodo potrebovali pri izvrševanju poklica na različnih pravnih področjih. Pravo je bistveno povezano s sporom, z delovanjem v konfliktnem okolju in predhodnim preprečevanjem oz. eventualnim reševanjem nastalih navzkrižnih situacij. Vedno je nekje nasprotnik. Gre za svojevrstno igro, zmes šaha in pokerja, za dosego pravičnih interesov.

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • Sposobnost in spodbujanje upoštevanja etičnih vrednot, družbeno odgovornega mišljenja in kritičnega odnosa do družbenih dogajanj pri odločitvah, ne glede na predmet in raven odločanja.
 • Iniciativnost in samostojnost pri odločanju.
 • Širitev splošnega pravnega obzorja, ki zagotavlja širšo razgledanost, katera je izjemnega pomena za izpostavitev kakovostnega odločanja.
 • Zmožnost analize notranjih in zunanjih pravnih pogojev delovanja organizacije, opredeljevanja dosegljivih ciljev in oblikovanja strategije za njihovo doseganje.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • Sposobnost povezovanja znanja z različnih področij (interdisciplinarnost).
 • Sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst razvoja stroke.
 • Poglobljeno znanje s področja izbrane tematike in njegova uporaba v praksi.
 • Slušatelj se bo ob koncu semestra in opravljenega izpita čutil sposobnega v poznavanju in uporabljanju pravil, kakor tudi v reševanju kočljivih konkretnih primerov, ki jih prinaša vsakodnevna praksa.
 • Slušatelj se bo srečal s problematiko strateškega razmišljanja, ki ga bo uporabljal pri delovanju v konfliktnih situacijah. Sposoben bo te situacije razumeti in obvladovati v korist pravičnosti in strank.

Predvideni študijski rezultati:
Slušatelj bo spoznal, bo znal in bo sposoben uporabljati določila procesnega prava in jih strateško uporabljati. Dojel in razumel bo njihov pomen in smisel, posledično pa tudi njihovo korist v konkretnem konfliktnem položaju. Le-to se bo izražalo v vseh primerih odvetniškega delovanja v tožbah na sodiščih in izvensodnih pogajanjih, poravnavah in svetovanju.

Metode poučevanja in učenja:

 • Frontalna oblika poučevanja. Predavanja v dinamični obliki. Široka možnost debat in sprotnega pojasnjevanja.
 • Vaje (analiza situacij, analiza sodnih odločb, reševanje konkretnih problemov).

Načini ocenjevanja:

Končni ustni izpit. Seminarska naloga. Ocenjevanje po lestvici 1 – 10.

Delež (v %) / Weight (in %)

 • Končni ustni izpit 50%
 • Seminarska naloga 50%

Reference nosilca:
Univerzitetni diplomirani pravnik. Doktoriral v Madridu. Upokojeni zaslužni profesor Mednarodnega javnega prava, Mednarodnih odnosov in Zgodovine mednarodnih odnosov. Diplomiran iz Vojaške strategije (na Višji vojaški šoli). Diplomiran v Politični sociologiji.

Nosilec predmeta:

Fink, Andrej
img_4842.jpg