Strategija v podjetništvu

Ime predmeta:Strategija v podjetništvu
Semester izvedbe:6. semester (pomladni)
Tip predmeta:Izbirni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede (UNI)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je izbirni predmet, skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na dodiplomskem študijskem programu Poslovne vede.
 
Predpogoji
Študentje morajo imeti zadostno znanje slovenskega jezika, da se lahko sporazumevajo s predavatelji ter študenti, da lahko sledijo predavanjem ter da lahko razumejo študijske materiale.
 
Cilji
Študente seznaniti s strateškim razmišljanjem, ki ga bodo potrebovali v izvrševanju svojega poklica. To pomeni delovanje v konfliktnem okolju, kjer je na trgu mnogo konkurentov. Gre za svojevrstno igro šaha, kjer je treba predvidevati poteze nasprotnikov in jih nadkriliti.
 
Kompetence
Študent se bo srečal s problematiko strateškega razmišljanja. Sposoben bo razumevanja konfliktnih situacij, ki jih predpostavlja konkurenčnost.
 
Vsebina predmeta
 • Konflikt: Temelj in podlaga problematike.
 • Pojem strategije. Filozofija. Filozofija vojskovanja oz. konkurence na trgu. Strategija kot antilogika.
 • Izvor strateške miselnosti. Začetki v zgodovini. Premoč zamenjana s premišljenostjo potez.
 • Strategija  in taktika.
 • Avtorji in njih misli: Sun Tzu, Macchiavelli, Clausewitz, Jomini, Liddel Hart, Aron, Beaufre.
 • Podjetništvo in fleksibilnost. Ni nasilja, ni standardnih situacij, ni receptov, ni stalnih pravil.
 • Inovativnost. Zamisel, fantazija, prehitevanje, nadkriljevanje.
 • Avtorji iz strategije v podjetništvu.
 • Sposobnost vplivanja na trg. Ustvarjanje in pridobivanje moralne superiornosti.
 • Prodor v javno mnenje. Propaganda. Premišljenost in kreativnost.
Oblike dela
 • Frontalna oblika poučevanja
 • Samostojno in individualno delo študentov.
Metode (načini) dela
 • Razlaga
 • Razgovor/debata
 • Študij primera
 • Reševanje nalog
 • Vključevanje gostov in strokovnjakov.
Sistem ocenjevanja in kriterij
Preverjanje znanja je sestavljeno iz dveh elementov: 1) Seminarska naloga; 2) Kolokvij. Vsak h končni oceni prispeva polovico. Za pozitivno oceno je treba zbrati najmanj 51% vseh točk.
 
Obvezna literatura
 • Sun Tzu. 1996. Umetnost vojne. Ljubljana: Založba Amalietti.
 • Freedman, Lawrence. 2013. Strategy. A history. Oxford University Press:
 • Lutwak, Edward. 1995. Strategy. The logic of war and peace. The belknap press of Harvard University Press.
 • Campbell, David – Stonehouse, George – Houston, Bill. 2004. Business Strategy. An introduction. Oxford. Elsevier Butterworth Heinemann.
 • Dimovski, Vlado – Penger, Sandra – Žnidaršič, Jana. 2005. Sodobni management. Ljubljana. Ekonomska fakulteta v ljubljani.
 • Pučko, Daniel – Čater, Tomaž – Rejc Buhovac, Adriana. 2006. Strateški management 2. Ljubljana: Ekonomska fakulteta v ljubljani.
Govorilne ure
 • Pred in po predavanjih
 • Po dogovoru

Nosilec predmeta:

Fink, Andrej
img_4842.jpg