Strateški management in politika podjetja

Ime predmeta:Strateški management in politika podjetja
Semester izvedbe:5. semester (jesenski)
Tip predmeta:obvezni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede (UNI)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je obvezni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na dodiplomskem študijskem programu Poslovne vede.
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študentje morajo imeti zadostno znanje slovenskega jezika, da se lahko sporazumevajo s predavatelji ter študenti, da lahko sledijo predavanjem ter da lahko razumejo študijske materiale.

Cilji
 • Razumevanje pomena procesa strateškega načrtovanja (v razsežnostih vizije, poslanstva, temeljnih ciljev), strategij in strateškega razporejanja resursov za razvojno in poslovno uspešnost podjetij ter drugih podobnih organizacij.
 • Razumevanje kdo in zakaj sodeluje v posameznih fazah strateškega planiranja, uresničevanja in kontrole ter na kakšen način.
 • Spoznavanje temeljnih in izbranih sodobnih orodij za izvajanje teh procesov tako na ravni politike kot tudi na ravni strateškega managementa ter za povezovanje obojega z operativno ravnijo v podjetjih.
Kompetence
 • Pridobiti sposobnost reševanja problemov na osnovi kvalitativnih in kvantitativnih informacij.
 • Razviti sposobnost predvidevanja situacij in predvidevanja dogodkov, kakor tudi sposobnost prepoznavanja in interpretacije gospodarskih razmer v danih pogojih.
 • Razviti sposobnost sprejemanja odločitev.
 • Pridobiti sposobnost samostojnega učenja.
 • Razviti sposobnost izražanja idej in oblikovanj argumentov na logičen in usklajen način, tako ustno kot pisno.
 • Razviti sposobnost oblikovanja argumentov, ki vodijo h kritičnemu in samokritičnemu razmišljanju.
 • Razviti veščine prilagajanja novim razmeram.
 • Pridobiti načine, ki olajšajo upoštevanje etičnih načel.
 • Pridobiti sposobnost analize poslovnega obnašanja in odločitev ter njihovega vrednotenja z ekonomskega, družbenega in etičnega stališča.
 • Razviti sposobnost prenosa znanja v prakso.
 • Razviti sposobnost razvoja medosebnih odnosov in timskega dela.
 • Spoznati strateški vidik vodstvene funkcije podjetja in razumeti njegove cilje.
 • Pridobiti sposobnost razumevanja in uporabe konceptov in principov s področja strateškega managementa.
Učni izidi
Ko bo opravil izpit, bo študent razumel delovanje funkcije strateškega managementa podjetja.

Vsebina predmeta
 • Osnovni pojmi s področja strateškega managementa
 • Proces strateškega managementa
 • Analiza okolja in analiza lastnih virov
 • Poslanstvo, vizija in cilji
 • Strategije (korporacijska, poslovna, funkcijska)
 • Implementacija strategije
 • Oblikovanje organizacijske strukture
 • Oblikovanje strateškega kontrolnega sistema
 • Implementacija strateških sprememb
 Oblike dela
 • Frontalna oblika poučevanja
 • Skupinsko delo študentov na projektu
 • Samostojno delo študentov
Metode dela
 • Razlaga
 • Razgovor/debata
 • Predstavitve seminarskih nalog
Sistem ocenjevanja in kriterij
 • Preverjanje znanja je sestavljeno iz: seminarske naloge (25% uteži v skupni oceni), ocene sodelovanja pri predmetu (25% uteži) in pisnega izpita (50% uteži).
 • Ne glede na izračun z upoštevanjem posameznih uteži, mora biti za skupno pozitivno oceno najprej pozitivna ocena zaključnega izpita.
 Obvezna literatura
 • Hunger, David; Wheelen, Thomas L. 2010. Essentials of Strategic Management. Pearson.
 Priporočena dodatna literatura
 • Bourgeois, L.J.; Duhaime, Irene M.; Stimpert, J.L.. Strategic management: A managerial perspective. Dryden, 1999.
 • Capon, C.. Understanding Strategic Management. Harlow: Prentice Hall, 2008.
 • Coulter, M. K.. Strategic Management in Action. Upper Saddle River, Pearson Education, 2008.
 Govorilne ure
 • Pred in po predavanjih
 • Po dogovoru

Nosilec predmeta:

Bobek, Vito
Bobek.jpg