Stvarno pravo

Ime predmeta:Stvarno pravo
Semester izvedbe:3/4 semester
Tip predmeta:Izbirni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Pravo (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Ni posebnih pogojev. 

Vsebina:
Pojem stvarnega prava, stvarnopravno razmerje, razlikovanje med stvarnim pravom in obligacijskim pravom. Viri stvarnega prava: Ustava RS, viri stvarnega prava v ožjem pomenu, viri stvarnega prava v širšem pomenu. Temeljna načela in temeljni pojmi stvarnega prava: načelo omejenega kroga stvarnih pravic, načelo absolutnosti, načelo zaupanja, načelo povezanosti zemljišča in objekta, načelo specialnosti, pojem stvari, pojem sestavine, pojem pritikline, pojem zemljiškoknjižnega dovolila. Posest: pojem posesti, pravne posledice posesti, pridobitev in izguba posesti, varstvo posesti. Nepremičninske evidence: uvod v zemljiškoknjižno pravo ter temeljni pojmi katastrskega prava. Lastninska pravica: opredelitev lastninske pravice, pridobitev in izguba lastninske pravice, zasebnopravne in javnopravne omejitve lastninske pravice, lastninska pravica več oseb, varstvo lastninske pravice. Sosedsko pravo: temeljni pravni instituti za urejanje pravnih razmerij med sosedi kot lastniki prostorsko povezanih nepremičnin. Izvedene stvarne pravice: služnosti, zastavna pravica, zemljiški dolg, stvarno breme, stavbna pravica.

Temeljni literatura in viri / Readings:

Obvezna literatura:

 • Juhart, Miha et al. 2007. Stvarno pravo. Ljubljana: GV.
 • Juhart, Miha et al. 2018. Stvarnopravni zakonik s komentarjem. Ljubljana: Uradni list RS.
 • Sodna praksa (sporočena bo na predavanjih glede na razvoj sodne prakse).
 • Zapiski s predavanj.

Priporočljiva literatura:

 • Frantar: Stvarno pravo, Gospodarski vestnik 1993;
 • Plavšak, Frantar, Juhart: Zakon o zemljiški knjigi s komentarjem, Gospodarski vestnik 1988;
 • Juhart: Etažna lastnina, Gospodarski vestnik (2000).

Cilji in kompetence:

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • Poglobitev znanja na civilnopravnem, kazenskopravnem, delovnopravnem, javnopravnem in drugih področjih prava.
 • Specializirano pravno znanje na področju obveznih predmetov, ki podpira poklicno usmerjenost študenta.
 • Usposobljenost za prenos teoretičnega znanja v prakso z zmožnostjo reševanja zahtevnejših primerov, ki zahtevajo povezovanje različnih pravnih področij, in priprave zapletenejših pravnih aktov.
 • Sposobnost samostojnega in skupinskega dela pri strokovnem in znanstvenoraziskovalnem delu.
 • Zmožnost temeljnega znanstveno-raziskovalnega dela in iskanja pravnih virov.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • Sposobnost povezovanja znanja z različnih področij (interdisciplinarnost);
 • Sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst razvoja stroke;
 • Poglobljeno znanje s področja izbrane tematike in njegova uporaba v praksi;
 • Sposobnost oziroma znanje uvajanja sprememb v organizacijo;
 • Znanje uporabe analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic pojavov v medkulturnem komuniciranju in mednarodnem poslovanju.

Predvideni študijski rezultati:
Po uspešnem zaključku tega predmeta bodo študenti sposobni:

 • določiti, razložiti in uporabiti načela slovenskega stvarnega prava za reševanje zahtevnejših problemov in teoretičnih vprašanj;
 • analizirati in ovrednotiti informacije iz najrazličnejših virov, da bi odgovorili na zapletena pravna vprašanja;
 • uporabiti stvarno pravo na konkretnih primerih in kritično preučiti njegovo delovanje z etičnih, teoretičnih in družbenih vidikov;
 • oblikovati prepričljive argumente za pravno občinstvo;
 • analizirati kulturne, teoretične in družbene dejavnike, ki vplivajo na stvarno pravo.

Metode poučevanja in učenja:
Predavanja, seminarji, vaje, individualno delo s študenti, obravnava konkretnih primerov, obravnava sodnih odločitev.

Načini ocenjevanja:

 • Pisni izpit
 • pisna naloga

Pogoj za pristop k pisnemu izpitu je pozitivno ocenjena pisna naloga.

Delež (v %) / Weight (in %)

 • Pisni izpit (50 %) in
 • pisna naloga (50 %).

Reference nosilca:
Študijska pot je potekala preko Filozofske fakultete in Evropske pravne fakultete v Ljubljani ter študijem na Japonskem na Fakulteti za pravo in književnost (Faculty of Law and Literature, Shimane University).

Delovne izkušnje so iz slovenskih in nemških ustanov (Socialna akademija, Ljubljana; Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn; MitOst, Berlin; Studienhaus Wiesneck, Institut für politische Bildung Baden-Württemberg, Freiburg), s temeljno usmeritvijo v pripravo in izpeljavo pedagoških dejavnostih, znanstveno raziskovanje, pisanje strokovnih člankov in mnenj ter organizacijo seminarjev in strokovnih obiskov.

Dr. Mihelič je docent na Fakulteti za pravo in poslovne vede, udeleženec mednarodnih znanstvenih konferenc in pisec znanstvenih člankov s področja prava.

Nosilec predmeta:

Mihelič, Petja
Mihelič P_copy_1.jpg