Temelji civilnega prava

Ime predmeta:Temelji civilnega prava
Semester izvedbe:3. semester (jesenski)
Tip predmeta:Obvezni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede (UNI)
Primarni jezik izvedbe:Slovenski jezik
Uvod.
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je obvezen, skladno s potrjenim učnim načrtom dodiplomskega programa Poslovne vede.
 
Predpogoji
Študent mora imeti opravljen izpit iz predmeta Uvod v pravo.
 
Cilji
Študente seznaniti s temeljnimi instituti civilnega prava, kot sredstvom za urejeno sožitje v vsakodnevnem zasebnem in poslovnem življenju.
 
Kompetence
Študent se bo znašel v civilnopravnih razmerjih. Usposobljen bo za ocenjevanje zasebnopravnih pravil in mu bo s tem omogočeno uspešno delovanje in poslovanje.
 
Vsebina predmeta
 1. Splošno o Pravu. Pravni red. Zasebno in javno. Vsebina.
 2. Pravni subjekti. Sposobnosti. Fizična oseba. Pravna oseba.
 3. Pravica. Splošno.
 4. Pravno dejstvo. Pravni posli (akti).
 5. Pravno razmerje. Predmet pravnega razmerja.
 6. Pravna dolžnost.
 7. Splošni del Civilnega prava.
 8. Obligacijsko in pogodbeno pravo.
 9. Nepremičninsko pravo.
 10. Družinsko pravo.
 11. Zapuščinsko pravo.
Oblike dela
 • Frontalna oblika poučevanja.
 • Samostojno in individualno delo študentov.
Metode (načini) dela
 • Razlaga
 • Razgovor/debata
 • Študij primera
 • Reševanje nalog
 • Vključevanje gostov in strokovnjakov
Sistem ocenjevanja in kriterij
Preverjanje znanja je sestavljeno iz dveh elementov: 1) Seminarska naloga; 2) Kolokvij. Vsak h končni oceni prispeva polovico. Za pozitivno oceno je treba zbrati najmanj 50% (60%) vseh točk.

Temeljna literatura
 • Juhart, Miha et al. 2010. Uvod v civilno pravo. Ljubljana: Uradni list RS.
 •  
  Govorilne ure
 • Pred in po predavanjih.
 • Po dogovoru.

Nosilec predmeta:

Mihelič, Petja
Mihelič P_copy_1.jpg