Temelji managementa

Ime predmeta:Temelji managementa
Semester izvedbe:2. semester (pomladni)
Tip predmeta:Obvezni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je obvezni (UNI) oz. izbirni (MAG) predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na dodiplomskem in magistrskem študijskem programu Poslovne vede. Predmet se izvaja v dveh verzijah. Osnovna za študente UNI programa in poglobljena za študente MAG programa. Ob enotnem jedru predavanj imajo MAG študenti dodatno obvezno literaturo, zahtevnejše so tematike njihove seminarske naloge, prav tako pa bodo poglobljene projektne aktivnosti pri delu za zunanjega naročnika.
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študentje morajo imeti zadostno znanje slovenskega jezika, da se lahko sporazumevajo s predavatelji ter študenti, da lahko sledijo predavanjem ter da lahko razumejo študijske materiale.

Cilji
 • Spoznati in razumeti osnovne managerske koncepte.
 • Opisati vpliv zunanjih in notranjih faktorjev na managerske odločitve.
Kompetence
 • Pridobiti sposobnost reševanja problemov na osnovi kvalitativnih in kvantitativnih informacij.
 • Razviti sposobnost predvidevanja situacij in predvidevanja dogodkov, kakor tudi sposobnost prepoznavanja in interpretacije gospodarskih razmer v danih pogojih.
 • Razviti sposobnost sprejemanja odločitev.
 • Pridobiti sposobnost samostojnega učenja.
 • Razviti sposobnost izražanja idej in oblikovanj argumentov na logičen in usklajen način, tako ustno kot pisno.
 • Razviti sposobnost oblikovanja argumentov, ki vodijo h kritičnemu in samokritičnemu razmišljanju.
 • Razviti veščine prilagajanja novim razmeram.
 • Pridobiti načine, ki olajšajo upoštevanje etičnih načel.
 • Pridobiti sposobnost analize poslovnega obnašanja in odločitev ter njihovega vrednotenja z ekonomskega, družbenega in etičnega stališča.
 • Razviti sposobnost prenosa znanja v prakso.
 • Razviti sposobnost razvoja medosebnih odnosov in timskega dela.
 • Spoznati vodstveno funkcijo podjetja in razumeti njene cilje.
 • Pridobiti sposobnost razumevanja in uporabe osnovnih managerskih konceptov in principov.
Učni izidi
Ko bo opravil izpit, bo študent razumel delovanje funkcije managementa podjetja.

Vsebina predmeta
 • Opredelitev pojma management
 • Ravni in vloge managementa
 • Sodobni trendi v managementu
 • Procesi managementa
 • Planiranje - Vodenje s cilji (MBO)
 • Organiziranje – Prenova poslovnih procesov (BPR)
 • Vodenje – motivacija sodelavcev (teoretični koncepti in praktični pristopi)
 • Vodenje – uspešna komunikacija in medkulturna komunikacija
 • Vodenje – Situacijsko vodenje
 • Kontroliranje – BSC
 • Krizni management
Oblike in metode dela
 • Razlaga učiteljev
 • Pogovor / razprava
 • Predstavitve seminarskih nalog
 • Projektno delo za zunanjega naročnika
Sistem ocenjevanja in kriteriji
 • Preverjanje znanja je sestavljeno iz: seminarske naloge (25% uteži v skupni oceni), ocene sodelovanja pri predmetu (25% uteži) in pisnega izpita (50% uteži).
 • Ne glede na izračun z upoštevanjem posameznih uteži, mora biti za skupno pozitivno oceno najprej pozitivna ocena zaključnega izpita.
 Obvezna literatura:
 • Daft, Richard F.. Management. Cengage Learning, 2009.
 • Drucker, Peter; Maciariello, Joseph A.. Management, revised edition. HarperBusiness, 2008.
 • Vaupot, Zoran. Temelji managementa, zapiski predavanj. Ljubljana: Fakulteta za pravo in poslovne vede.
 • Za študente MAG: Buckingham, M.; Coffman, C. First, Break All the Rules: What the World's Greatest Managers Do Differently. Gallup Press, 1999.
 Priporočena dodatna literatura:
 • Berne, Eric. Katero igro igraš. Sinesis, 2012.
 • Hofstede, Geert. Culture's consequences. Sage, 2001.
 • Trompenaars, Fons; Hampden-Turner, C.. Riding the waves of culture. Nicholas Brealey, 1997.
 • Blanchard, Kenneth; Johnson, Spencer. Enominutni vodja. Taxus, 1994.
 • Hersey, Paul. The situational leader. Warner books, 1985.
 • Kaplan, Robert S.; Norton, David P.. The balanced scorecard. HBR press, 1996.
Govorilne ure
 • Pred in po predavanjih
 • Po dogovoru

Nosilec predmeta:

Vaupot, Zoran
img_4877_modifiee.jpg