Temelji poslovanja javnega sektorja

Ime predmeta:Temelji poslovanja javnega sektorja
Semester izvedbe:6. semester (pomladni)
Tip predmeta:Izbirni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede (UNI)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je izbirni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na dodiplomskem študijskem programu Poslovne vede. Pri predmetu študent spozna temeljne pojme in koncepte poslovanja javnega sektorja, javnih in zasebni zavodov, občin, šol, bolnišnic ipd. s teoretičnega in praktičnega vidika.
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študenti morajo razumeti osnovne pojme poslovanja ter managementa organizacij kakor izhaja iz srednješolskih učnih načrtov. Predmet zahteva uporabo osnovnih matematičnih tehnik. Študentje morajo imeti zadostno znanje slovenskega jezika, da se lahko sporazumevajo s predavatelji ter študenti, da lahko sledijo predavanjem ter da lahko razumejo študijske materiale, ki bodo zagotovljeni pri izvedbi predmeta.
 
Cilji
 1. Študentom predstaviti pomen javnega sektorja;
 2. Študentom predstaviti poslovanje javnega sektorja;
 3. Študentom predstaviti delovanje državnega in občinskega proračuna;
 4. Razviti sposobnost razumevanja poslovanja posameznih oblik javnega sektorja, kot so občine, šole, bolnišnice, ministrstva.
Kompetence
 1. Razumevanje (ne)dobičkonosnosti in uspešnosti poslovanja javnega sektorja, njegove vloge, ciljev ter delovanja
 2. Razumevanja osnov državnega proračuna, občinskega proračuna in proračuna javnih zavodov
 3. Pridobitev znanja kot primerne podlage za pripravo poslovnih odločitev v javnem sektorju
 4. Sposobnost analiziranja in sintetiziranja
 5. Sposobnost strokovnega argumentiranja in odločanja
Učni izidi
Študent pridobi temeljna znanja s področja delovanja in strukture javnega sektorja.
 
Vsebina predmeta
 1. Javne zadeve in javno upravljanje
 2. Pojem, funkcije in struktura javnega sektorja
 3. Osebe javnega prava (javni zavodi, javne agencije, javni skladi, lokalna samouprava/občine…)
 4. Servisni del javnega sektorja – javne službe (pojem javne službe; gospodarske in negospodarske javne službe; izvajanje javnih služb – javni zavodi)
 5. Privatizacija javnih nalog, zasebni zavodi (koncesija)
 6. Pravna ureditev javnega sektorja
Oblike dela
 • Frontalna oblika poučevanja
 • Obravnava študijskih primerov
 • Delo v skupinah
 • Individualno delo na primerih
Metode (načini) dela
 • razlaga
 • razgovor/debata
 • študija primera
Sistem ocenjevanja in kriterij
Preverjanje znanje je sestavljeno iz treh elementov: 1) Seminarska naloga; 2) Sprotno delo; 3) Izpit. Za pozitivno oceno je potrebno zbrati najmanj 50 % vseh točk.
 
Učni in študijski material
 • Horvat Tatjana: Finančni vidiki vodenja v vzgoji in izobraževanju (v monografiji Izbrana poglavja iz vodenja v vzgoji in izobraževanju),  Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2015, str. 111-130
 • izbrana poglavja iz aktualnih učbenikov ter znanstveni in strokovni prispevki iz priznanih domačih in tujih revij ter zbornikov (bodo navedeni sproti)
 • prosojnice s predavanj s povzetki temeljnih vsebin ter dodatna gradiva za vaje in diskusijo.
 Priporočena dodatna literatura:
 • France Bučar, Upravljanje, Ljubljana, 1981
 • Rabin, Jack (ur.) et. al.. Handbook of public administration, 2007
 Govorilne ure
 • po predavanjih
 • po dogovoru

Nosilec predmeta:

Horvat, Tatjana