Uporabna ekonometrija in teorija iger

Ime predmeta:Uporabna ekonometrija in teorija iger
Semester izvedbe:4. semester (pomladni)
Tip predmeta:Obvezni (smer: Aplikativna ekonomija)
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je izbirni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na magistrskem študijskem programu Poslovne vede.

Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študentje morajo imeti ustrezno znanje iz matematike in statistike, da lahko sledijo predavanjem ter da lahko razumejo študijske materiale.

Cilji
 • Seznaniti študenta z ekonometričnimi orodji za ocenjevanje modelov in reševanje praktičnih problemov.
Kompetence
 • Pridobitev znanja in razumevanje osnovnih principov s področja ekonometrije.
 • Sposobnost oblikovanja ekonometričnega modela in njegovega ocenjevanja.
 • Sposobnost samostojne uporabe ekonometrije za proučevanje praktičnih problemov.
 • Zmožnost delovanja v finančnih inštitucijah, kjer delo temelji na statistično-ekonometričnem instrumentariju.
Učni izidi
Študent bo pridobil poglobljena znanja s področja ekonometrije in bo sposoben izvesti ekonometrično analizo danega problema. S tem si bo znal lažje razlagati vzročno-posledične povezave med različnimi pojavi in spremenljivkami ter tako lažje razumel dogajanja v okolju.

Vsebina predmeta
 • Uvod v ekonometrijo,
 • Regresijski modeli,
 • OLS metoda,
 • Multikolinearnost, heteroskedastičnost, avtokorelacija,
 • Razna poglavja: slamnate spremenljivke, stacionarnost, modeliranje...
Oblike in metode dela
 • Razlaga učiteljev
 • Pogovor / razprava
 • Predstavitve seminarskih nalog
Sistem ocenjevanja in kriteriji
 • Preverjanje znanja je sestavljeno iz: seminarske naloge (50% uteži v skupni oceni), sodelovanja na predavanjih (20% uteži) in pisnega izpita (30% uteži).
Obvezna literatura:
 • Steinbacher. M. Zapiski predavanj. 2022.
 • Osborne, M. J. 2000. An Introduction to Game Theory. Oxford University Press.
   
Govorilne ure
 • Pred in po predavanjih
 • Po dogovoru

Nosilec predmeta:

Steinbacher, Mitja
img_4749.jpg