Uvod v pravo

Ime predmeta:Uvod v pravo
Semester izvedbe:1. semester (jesenski)
Tip predmeta:obvezni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na univerzitetnem študijskem programu Poslovne vede.

Predpogoj za vključitev v delo pri predmetu
Ni predpogojev.

Cilji
Študente seznaniti z državnim ustavnim okvirjem in pogoji javnega sožitja, s katerim se bodo srečevali v izvrševanju svojega poklica in poslovne dejavnosti. Posebej bodo omenjeni gospodarski vidiki in značilnosti.

Kompetence
Študent bo poznal in razumel pomen prava temelje argumentacije v pravu. Razumel bo tudi temeljni pomen države v sodobni družbi in odnos med državo in pravom. Znašel se bo v ustavnopravnih pogojih v državi in razumel pomen sodnega varstva. Sposoben bo razumevanja in ocenjevanja javnopravnih pravil in političnih procesov.

Učni izidi
● Predmet je namenjen spoznavanju in razumevanju temeljev teorije države, pravoznanstva in ustavnega prava Republike Slovenije.
● Študent vrednoti pravne probleme in vprašanja z obravnavanega področja.
● Študent pridobi sposobnost argumentiranja in razlage pomena in vloge države in prava v sodobni družbi ter ravnanja različnih subjektov z vidika ustavnega prava Republike Slovenije (RS).
● Poznavanje in razumevanje pomena ustavnosti in zakonitosti ter sodnega varstva, vključno pred Ustavnim sodiščem RS.
● Ustno in pisno izražanje o pravnih vprašanjih s področja predmeta;
● Interdisciplinarno povezovanje pridobljenih znanj.

Vsebina predmeta
1. Država.
1.1 Pojem države. Zgodovina. Evolucija.
1.2 Elementi države: ozemlje, prebivalstvo, oblast.
1.3 Suverenost. Pojem in evolucija. Centralizacija/decentralizacija. Državne oblike.
1.4 Oblast in ozemlje. Centralizacija, federacija, konfederacija. Regionalizem.
1.5 Oblast in prebivalstvo: totalitarizem, avtoritarizem, demokracija.
1.6 Smoter države. Obča blaginja. Pojem.
1.7 Država in pravo. Kaj je prej? Pravna država.
1.8 Organizacija države. Tipologije.
1.9 Naravne sile v državi: politične stranke, faktorji oblasti (znotraj in zunaj ustave), pritiski,
javno mnenje.
2. Pravni red.
2.1. Pojem pravnega reda in njegove sestavine.
2.2. Pravno načelo in pravno pravilo.
2.3. Pravno razmerje. Pravica. Dolžnostno upravičenje. Pravna dolžnost . Zloraba pravice. Predmet pravnih razmerij.
2.4. Normativni pravni akti. Pravi viri.
2.5. Pojem (splošnih) pravnih aktov. Uporabljanje. Pravna dejstva. Posamični pravni akti. Zastaranje in priposestvovanje. Varstvo pravnega razmerja.
2.6. Pravne praznine.
2.7 Razlaga (razumevanje) normativnih pravnih aktov (argumentacija v pravu).
2.8 Pravna enciklopedija (sistemizacija prava).
2.9. Pravo in vrednote. Pomen naravnega prava.
3. Ustavna ureditev.
3.1 Predmet, metode, ime in viri ustavnega prava
3.2 Pojem ustave in njene lastnosti. Razvoj ustavnosti, vključno ustavni razvoj Slovenije.
3.4 Ustava Republike Slovenije (RS). Temeljne značilnosti. Zgradba Ustave RS.
3.5 Splošne določbe Ustave RS.
3.6 Človekove pravice in svoboščine v ustavnem redu RS. Varuh človekovih pravic.
3.7 Državna ureditev Republike Slovenije - pregled.
3.8. Ustavnost in zakonitost. Organiziranost in pomen rednih sodišč in Ustavnega sodišča RS.
3.9 Lokalna samouprava.

Oblike dela
● Frontalna oblika poučevanja.
● Samostojno in individualno delo študentov.

Metode dela
● Razlaga.
● Razgovor/debata.
● Študij primera.
● Reševanje nalog.
● Vključevanje gostov in strokovnjakov.

Sistem ocenjevanja in kriteriji
Preverjanje znanja je sestavljeno iz dveh elementov: seminarske naloge in pisnega izpita. Vsak h končni oceni prispeva polovico. Za pozitivno oceno je treba zbrati najmanj 50% vseh točk.

Obvezna literatura
  • Cerar, Miro et al. 1998. Praktikum za uvod v pravoznanstvo. Ljubljana: Uradni list RS.
  • Pavčnik, Marijan et al. 2006. Uvod v pravoznanstvo. Ljubljana: Uradni list RS.
     

Priporočena dodatna literatura
  • Cijan, R., Toplak, J., Dubrovnik, J. 2010. Državna ureditev Republike Slovenije. Ljubljana: Nova obzorja.
  • Grad, Franc – Kaučič, Igor. 1997. Ustavno pravo Slovenije. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve. Visoka policijsko-varnostna šola.
  • Pavčnik, Marijan. 2015. Teorija prava, 5., pregledana in dopolnjena izdaja (z novim poglavjem Aleša Novaka). Ljubljana: GV Založba.
  • Šturm, Lovro (ur.). 2002. Komentar Ustave Republike Slovenije. Ljubljana: Fakulteta za državne in evropske študije (1. ponatis: Kranj, 2010).
  • Šturm, Lovro (ur.). 2011. Komentar Ustave Republike Slovenije dopolnitev-A. 2011. Kranj: Fakulteta za državne in evropske študije.
Govorilne ure
● Pred in po predavanjih.
● Po dogovoru.

Nosilec predmeta:

Letnar Černič, Jernej
letnar_fotografija_300x300.jpg