Uvod v razumevanje organizacije

Ime predmeta:Uvod v razumevanje organizacije
Semester izvedbe:3. semester (jesenski)
Tip predmeta:obvezni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Poslovne vede (UNI)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Soizvajalec predmeta: Malačič, Iztok
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je obvezni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na dodiplomskem študijskem programu Poslovne vede.
 
Predpogoji za vključitev v delo pri predmetu
Študentje morajo imeti zadostno znanje slovenskega jezika, da se lahko sporazumevajo s predavatelji ter študenti, da lahko sledijo predavanjem ter da lahko razumejo študijske materiale.

Cilji
 • Spoznati in razumeti osnovne organizacijske teorije.
 • Opisati vpliv zunanjih in notranjih faktorjev na organizacijske odločitve združb.
Kompetence
 • Pridobiti sposobnost reševanja problemov na osnovi kvalitativnih in kvantitativnih informacij.
 • Razviti sposobnost predvidevanja situacij in predvidevanja dogodkov, kakor tudi sposobnost prepoznavanja in interpretacije gospodarskih razmer v danih pogojih.
 • Razviti sposobnost sprejemanja odločitev.
 • Pridobiti sposobnost samostojnega učenja.
 • Razviti sposobnost izražanja idej in oblikovanj argumentov na logičen in usklajen način, tako ustno kot pisno.
 • Razviti sposobnost oblikovanja argumentov, ki vodijo h kritičnemu in samokritičnemu razmišljanju.
 • Razviti veščine prilagajanja novim razmeram.
 • Pridobiti načine, ki olajšajo upoštevanje etičnih načel.
 • Pridobiti sposobnost analize poslovnega obnašanja in odločitev ter njihovega vrednotenja z ekonomskega, družbenega in etičnega stališča.
 • Razviti sposobnost prenosa znanja v prakso.
 • Razviti sposobnost razvoja medosebnih odnosov in timskega dela.
 • Spoznati organizacijski vidik podjetja in razumeti njegove cilje.
 • Pridobiti sposobnost razumevanja in uporabe osnovnih organizacijskih konceptov.
Učni izidi
Ko bo opravil izpit, bo študent razumel pristope za oblikovanje učinkovite organizacije združb.

Vsebina predmeta
 • Problematika in namen preučevanja organizacije
 • Cilji preučevanja organizacije
 • Perspektive preučevanja organizacije
 • Pregled temeljnih teorij o organizaciji
 • Transakcijska teorija
 • Situacijska teorija
 • Ekološko-populacijska teorija
 • Institucionalna teorija
 • Teorija mrež
 • Teorija principal-agent
Oblike in metode dela
 • Razlaga učiteljev
 • Pogovor / razprava
 • Predstavitve seminarskih nalog
 • Projektno delo za zunanjega naročnika
Sistem ocenjevanja in kriterij
 • Preverjanje znanja je sestavljeno iz: seminarske naloge (25% uteži v skupni oceni), ocene sodelovanja pri predmetu (25% uteži) in pisnega izpita (50% uteži).
 • Ne glede na izračun z upoštevanjem posameznih uteži, mora biti za skupno pozitivno oceno najprej pozitivna ocena zaključnega izpita.
Obvezna literatura:
 • Rozman, Rudi, Mihelčič, Miran, Kovač, Jure. 2021. Sodobne teorije organizacije. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.
 • Vaupot, Zoran. 2017. Uvod v razumevanje organizacije, zapiski predavanj. Ljubljana: Fakulteta za pravo in poslovne vede.
   
Govorilne ure
 • Pred in po predavanjih
 • Po dogovoru