Zavarovalno pravo

Ime predmeta:Zavarovalno pravo
Semester izvedbe:3/4 semester
Tip predmeta:Izbirni
Kreditne točke:6 KT
Študijski program:Pravo (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Ni posebnih pogojev. 

Vsebina:

 1. Opredelitev zavarovalnega prava
 2. Statusnopravne določbe o zavarovalnicah in pozavarovalnicah
 3. Opravljanje zavarovalnih poslov na območju Republike Slovenije, EU in na območju tretjih držav
 4. Upravljanje tveganj
 5. Nadzor nad zavarovalnicami in pozavarovalnicami ter na ravni skupine
 6. Stečaj zavarovalnice
 7. Pristojnosti Agencije za zavarovalni nadzor
 8. Zavarovalno zastopanje in posredovanje
 9. Zavarovalna pogodba – pojem, obveznosti zavarovanca oziroma zavarovalca in zavarovalnice, trajanje zavarovalne pogodbe
 10. Premoženjska zavarovanja
 11. Osebna zavarovanja
 12. Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in nadzora gospodarskih družb
 13. Obvezna zavarovanja v prometu

Temeljni literatura in viri / Readings:

Obvezna literatura:

 • Juhart, M., Plavšak, N. (ur.): Obligacijski zakonik s komentarjem, IV. knjiga, GV Založba Ljubljana 2004 (str. 801–923).
 • Ivanjko, Š.: Zavarovalno pravo, Zavarovalno poslovni inštitut, Maribor, 2009.
 • Sodna praksa (sporočena bo na predavanjih glede na razvoj sodne prakse). / Case law (it will be communicated in lectures in the perspective of the developments of the case law).
 • Zapiski s predavanj. / Lecture notes.

Priporočljiva literatura:

 • Srše, D.: Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in nadzora družbe, Pravni letopis .. ISSN 1855-5861 (2019). Str. 33-53, 280-281.
 • Bohinc, R., Rozman, T.: Slovenia, (International encyclopaedia of laws, Insurance law, Suppl. 70). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, cop. 2019.
 • Schwarcz, D., in Siegelman, P.: Research Handbook on the Economics of Insurance Law, Edward Elgar Publishing Limited, 2017.
 • Jus, M.: Zavarovanje trgovinskih kreditov, Dnevi civilnega in gospodarskega prava, konferenčni zbornik (16; 2018; Portorož).

Cilji in kompetence:

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • iniciativnost in samostojnost pri odločanju;
 • širitev splošnega pravnega obzorja na področju zavarovalnega prava, kar zagotavlja širšo razgledanost, katera je izjemnega pomena za vzpostavitev kakovostnega odločanja;
 • razvoj in uporaba pravniškega silogizma ter argumentacije, splošnih komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, predstavljanja pridobljenega znanja znotraj in zunaj organizacije ter mednarodnem okolju;
 • sposobnost uporabe različnih interpretativnih metod razlage pravnih besedil.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • prepoznavanje priložnosti in nevarnosti na globalnem trgu;
 • poglobljeno znanje s področja zavarovalnega prava in njegova uporaba v praksi;
 • sposobnost reševanja konkretnih strokovnih vprašanj z uporabo relevantne zakonodaje, sodne prakse, razlagalnih argumentov in znanstvenih metod ter postopkov.

Predvideni študijski rezultati:
Po uspešnem zaključku tega predmeta bodo študenti sposobni:

 • opredelitve zavarovalnopravnega problema in pravilne rešitve;
 • samostojne in pravilne uporabe civilnopravne teorije ter zakonodaje in sodne prakse s področja zavarovalnega prava;
 • priprave strokovnih gradiv za odločevalce.

Metode poučevanja in učenja:
Predavanja z aktivno udeležbo študentov, študije primerov, individualno in skupinsko raziskovalno delo, poučevanje na daljavo z IKT in predstavitve.

Načini ocenjevanja:

 • Pisni izpit
 • pisna naloga

Pogoj za pristop k pisnemu izpitu je pozitivno ocenjena pisna naloga.

Delež (v %) / Weight (in %)

 • Pisni izpit (50 %) in
 • pisna naloga (50 %).

Reference nosilca:
Dr. Til Rozman je leta 2009 diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po uspešno zaključenem pripravništvu (2009–2011) se je zaposlil kot mladi raziskovalec na področju civilnega in gospodarskega prava ter kot asistent na Univerzi v Ljubljani (2011–2015). Od leta 2015 dalje poučuje na Fakulteti za družbene vede na področjih primerjalnega korporacijskega prava in prava EU ter je zaposlen kot področni podsekretar za regulacijo trgov na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS).

Leta 2016 je z odliko doktoriral na temo normativne ureditve ter poslovnih praks vodenja koncernov v Republiki Sloveniji in v EU ter pridobil naziv doktor znanosti na področju prava. Med leti 2016 in 2019 je bil Rozman član dveh raziskovalnih skupin pri Centru za primerjalnopravne raziskave, in sicer »Družbeno odgovorno korporativno upravljanje kot temelj nove razvojne paradigme Slovenije in EU« ter »Korporativno upravljanje družb v državni lasti: sodobni izzivi in dileme za Slovenijo in EU«.

Leta 2018 je bil Rozman habilitiran kot docent za področje civilnega in gospodarskega prava na Univerzi v Ljubljani. Objavil je številne znanstvene članke ter imel prispevke na domačih in mednarodnih konferencah na področjih prava EU in primerjalnega korporacijskega prava, konkurenčnega prava in ekonomske regulacije.

Leta 2020 se je Rozman pridružil raziskovalnemu projektu »Holistični pristop k spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu - reforma slovenske in mednarodne pravne ureditve«, ki ga izvaja Fakulteta za državne in evropske študije in financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Refererence:

 • Bohinc, R., Rozman, T.: Slovenia, (International encyclopaedia of laws, Insurance law, Suppl. 70). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, cop. 2019.

Nosilec predmeta:

Rozman, Til
Rozman_portret.jpg