Evropsko in mednarodno gospodarsko pravo

Ime predmeta:Evropsko in mednarodno gospodarsko pravo
Semester izvedbe:3. semester (jesenski)
Tip predmeta:obvezni (smer: Management in pravo)
Kreditne točke:6 ECTS
Študijski program:Poslovne vede (MAG)
Primarni jezik izvedbe:slovenski jezik
Soizvajalec predmeta: Fatur, Andrej
Uvod
Predmet se bo izvajal v slovenskem jeziku in je izbirni predmet skladno z uradno potrjenim učnim načrtom na magistrskem študijskem programu Poslovne vede.
 
Predpogoj za vključitev v delo pri predmetu
Študenti morajo poznati osnovne pojme s področja prava. Koristno je poznavanje mednarodne stvarnosti in mednarodnih odnosov.
Zaželeno je, da imajo študenti zadostno znanje angleškega jezika, da lahko razumejo sodno prakso tujih in mednarodnih sodišč oziroma arbitraž in dodatno študijsko literaturo.
 
Cilji
Cilj je študente seznaniti s temelji mednarodnega gospodarskega prava, s posebnim poudarkom na pravu Svetovne trgovinske organizacije in na mednarodnem investicijskem pravu.
Po opravljenem izpitu bodo študenti lahko prepoznavali tudi pravne vidike, ki predstavljajo priložnosti oziroma varovalke pri evropskem in mednarodnem gospodarskem poslovanju, in različne interese, ki se odražajo pri regulaciji zadevnega področja in vplivajo na svobodno trgovino.
 
Kompetence
 • pridobiti osnovno teoretično znanje na obravnavanih pravnih področjih;
 • poznavanje relevantne sodne in arbitražne prakse;
 • sposobnost strokovno-znanstvene analize, reševanja problemov, vrednotenja različnih teoretičnih stališč in uporabe različnih pravnih razlagalnih metod;
 • razumevanje in poznavanje mednarodnega gospodarskega prava, vključno v kontekstu evropskega gospodarskega prava.
Učni izidi
 • študent pozna in razume temeljne vidike mednarodnega gospodarskega prava, vključno z mednarodnim investicijskim pravom, tudi z vidika evropskega gospodarskega prava;
 • študent vrednoti pravne probleme in vprašanja z obravnavanega področja;
 • študent pridobi sposobnost argumentiranja in razlage relevantnih virov mednarodnega prava, vključno relevantnih mednarodnih pogodb, ter relevantnih določb pravnega reda EU;
 • poznavanje, razumevanje in analiza sodne prakse domačih in mednarodnih sodišč oziroma arbitraž in Sodišča EU;
 • ustno in pisno izražanje o pravnih vprašanjih s področja predmeta;
 • interdisciplinarno povezovanje pridobljenih znanj.
Vsebina predmeta
1. Splošno o mednarodnem gospodarskem pravu (izbrani vidiki).
1.1  Zgodovinski razvoj, opredelitev in odnos do drugih vej prava.
1.2 Mednarodna gospodarska ureditev.
1.3 Viri mednarodnega gospodarskega prava.
1.4 Odnos med domačim in mednarodnim pravom v pravnem redu Republike Slovenije.
1.5 Subjekti mednarodnega gospodarskega prava.
1.6 Reševanje sporov v mednarodni trgovini.
2. Temelji evropskega gospodarskega prava.
2.1 Faze in pomen ekonomskih integracij, predvsem Evropske unije.
2.2 Temeljna področja evropskega gospodarskega prava.
2.3 Primarno in sekundarno pravo EU.
3. Pravo Svetovne trgovinske organizacije (STO).
3.1 Nastanek in razvoj STO.
3.2 Temeljna načela STO /GATT 1994.
3.3 Normativni okvir STO.
3.4 Dogovor o pravilih in postopkih za reševanje sporov v STO.
4. Mednarodno investicijsko pravo (izbrani vidiki).
4.1 Zgodovinski razvoj in opredelitev.
4.2 Viri mednarodnega investicijskega prava in temeljna načela zaščite tujih investicij.
4.3 Reševanje investicijskih sporov.
4.5 Mednarodni center za reševanje investicijskih sporov (ICSID), arbitražna praksa.
4.6 Odnos med pravom EU in mednarodnem investicijskem pravom.
 
Oblike in metode dela
 • predavanja;
 • vaje (študij primarnih virov in sodne / arbitražne prakse);
 • priprava seminarske naloge;
 • razgovor/debata;
 • vključevanje gostov / strokovnjakov.
Sistem ocenjevanja in kriteriji
 • Preverjanje znanja je sestavljeno iz treh delov: seminarske naloge (25% v skupni oceni), priprave predstavitve primera na vajah in sodelovanja (25%) ter pisnega izpita (50%).
 • Pisni izpit je po koncu semestra. Pogoj za pristop k pisnemu izpitu je uspešno opravljena seminarska naloga in uspešna predstavitev primera na vajah.
 • Za skupno pozitivno oceno morajo biti pozitivno ocenjeni vsi trije deli preverjanja znanja.
Obvezna literatura
 • Božičko, P. in Menard, M.: Zaščita tujih naložb v Sloveniji in slovenskih naložb v tujini na podlagi meddržavnih bilateralnih investicijskih sporazumov, v: Slovenska arbitražna praksa, marec 2013, str. 4-12.
 • Jereb, A.: Prihodnost reševanja investicijskih sporov na območju Evropske unije, v: Podjetje in delo 5/2016/XXXXII, str. 797.
 • Škrk, M.: Zaščita tujih investicij in mednarodno pravo, v: Podjetje in delo 6-7/2014/XXXX, str. 1331-1344.
 • Mednarodna konvencija o reševanju investicijskih sporov med državo in državljani drugih držav (Washingtonska konvencija), 1965, UNTS 575, 60.
 • Izbrane odločitve Sodišča EU ter mednarodnih sodišč in arbitražnih tribunalov.
 • Druga literatura sporočena na predavanjih.
Priporočena dodatna literatura: 
 • Dozler, R. and Schreuer, C.: Principles of International Invetment Law, Second Edition, Oxford University Press, Oxford, 2012.
 • Drenik, S.: Mednaroden pogodbe v pravnem redu Republike Slovenije, v: Ana Polak Petrič in drugi: Pravo mednarodnih pogodb: priročnik, strokovni prispevki in dokumenti, Zbirka mednarodno pravo, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2013, str. 33-104.
 • Fina, S., Lentner, G. M.: The Scope of the EU's Investment Competence after Lisbon, v: 14 Santa Clara Journal of International Law 419 (2016), str. 419-440, dostopno na:http://digitalcommons.law.scu.edu/scujil/vol14/iss2/2>.
 • Lowe, W.: International Law, Clarendon Law Series, Oxford University Press, 2007, str. 188-233.
 • Peterlin, I.: Svetovna trgovinska organizacija in državna suverenost, Scientia Iustitia, GV Založba, Ljubljana, 2013.
 • Svetličič, A.: Mednarodni center za reševanje investicijskih sporov (ICSID) in Republika Slovenija, v: Podjetje in delo 6-7/2014/XXXX, str. 1367-1377.
Govorilne ure
 • pred in po predavanjih
 • po dogovoru

Nosilec predmeta:

Drenik Bavdek, Simona
1_dsc_5617.jpg